سوالات و مشکلات و درخواست های خود را فقط اینجا مطرح کنید

monmon

عضو جدید
سلام دوستای خوبم .من کمک های در رابطه با موضوع پروژه داروخانه برای ذخیره کردن اطلاعاتش به زبان سی شارپ و sql sarverمیخواهم هر چی که باشه حتی توضیح و اگر هم بشه نمونه هایی از کد . هرچی که بتونه کمکم کنه . اگه به زبان انگلیسی باشه خیلی بهتره اگر نشد که همون فارسی. اگه کسی وبسایتی هم میدونه که کمکم کنه ممنون میشم بهم معرفی کنه. خیلی ازتون ممنونم...
 

m.iranparast

عضو جدید
کمممممممممممممممممممممممممممممممک خواهش میکنم به این سولام جواب بدین ی مقاله میخوام

- نقش فناوری اطلاعات(IT) در پزشکی:
-تاریخچه ی استفاده از فناوری اطلاعات در پزشکی؛
-ارائه چند سیستم موجود فناوری اطلاعات در حوزه هایی مانند: نرم افزار پزشکی، تشخیص بیماری ها(مانند: دیابت، قلبی، و...) با حضور فناوری اطلاعات(IT)، درمان بیماری ها با حضور فناوری اطلاعات(IT)، و...
ذکرفواید و زیرساخت های مورد نیاز؛
-توضیح داده شود که برای استفاده، فرد مورد نظر چه مهارت هایی باید داشته باشد؟؛
-آیا چه تضمینی برای موفقیت این درمان و صحت آن وجود دارد؟؟؟
و...
 

کربلایی

مدیر بازنشسته
کمک کنید که یه مشکل حیاتی دارم
سلام.
سورس برنامه ی زیر را اگه کسی داره بده که خیلی حیاتی هستش.
(می خواهیم اطلاعات چندین دانشجو را به صورت ذنجیره ای از لیست پیوندی مرتب کنیم . شماره ی آخرین دانشجو برای اتمام کار صفر وارد شود . سپس برنامه پس از اتمام کار عمل مرتب سازی لیست را انجام دهد .) که باید با استفاده از لیست پیوندی در c++ در درس ساختمان داده نوشته شود.
و من کد اضافه کردن دانشجو - و حذف یک دانشجو از داخل لیست - و جستجو ی یک دانشجو - و معکوس کردن لیست - و چاپ کل لیست را دارم :
typedef delta {
long int id ;
char name[20];
float arraye;
};
typedef struct node {
deltainfo ;
node *next ;
};
int main ()
{long int no ;
if (no)
{cin >> no ; node * start ; start=new node;
cin >> start info . id >> start info : name >> start inforry ;
start next = null;
while (no)
}
که من فقط سورس مرتب سازی لیست را می خواهم. اگه نبود لااقل یکی الگوریتم را به من بده.

سلام
شبه کد مرتب سازی حبابی:
کد:
procedure bubbleSort( A : list of sortable items ) defined as:doswapped := falsefor each i in 0 to length(A) - 2 inclusive do:if A[ i ] > A[ i + 1 ] thenswap( A[ i ], A[ i + 1 ] )swapped := trueend ifend forwhile swappedend procedure

پیاده سازی مرتب سازی انتخابی در زبان سی پلاس پلاس:
کد:
void selection_sort (int arr[] , int n) 

{

 register int i , j; 

 int max , temp; 

 (--for (i = n - 1 ; i > 0 ; i 

 }

  max = ۰; 

  for (j = 1 ; j <= i ; j++) 

   if (arr[ max ] < arr[ j]) 

      max = j; 

     ; ] temp = arr[ i

      arr[ i ] = arr[ max];

      arr[ max ] = temp;

}

}
ضمنا سوالات خودتون رو در این بخش مطرح کنید تا سریعتر جواب بگیرید
موفق باشید
 

کربلایی

مدیر بازنشسته
اینم سورس مرتب سازی لیست پیوندی به سه روش درجی، حبابی و انتخابی از سایت برنامه نویس:
کد:
[COLOR=#000000]#[/COLOR][B][COLOR=#006699]include[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]<iostream.h> [/COLOR]
[COLOR=#000000]#[/COLOR][B][COLOR=#006699]include[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]<conio.h> [/COLOR]
[COLOR=#000000]#[/COLOR][B][COLOR=#006699]include[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]<stdlib.h> [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]list; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]node [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]friend [/COLOR][B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]list; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]private[/COLOR][/B][COLOR=#000000]: [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int data; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *link; [/COLOR]
[COLOR=#000000]}; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]list [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]private[/COLOR][/B][COLOR=#000000]: [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *first; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]public[/COLOR][/B][COLOR=#000000]: [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int retrieve(int loc) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *cur=first; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=1; i<loc; i++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]cur=cur->link; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]return[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](cur->data); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void swap(int loc1,int loc2) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *node1=first; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *node2=first; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=1;i<loc1;i++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]node1=node1->link; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int j=1;j<loc2;j++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]node2=node2->link; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int temp=node1->data; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node1->data=node2->data; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node2->data=temp; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void addfirst(int a) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *p=[/COLOR][B][COLOR=#006699]new[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]node(); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]p->data=a; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]p->link=first; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]first=p; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void [/COLOR][COLOR=#ff1493]print[/COLOR][COLOR=#000000]() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](node *q=first;q->link!=0;q=q->link) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]cout<<q->data<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void InsertionSort() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int i,j,temp; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]( i=1; i<10; i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]temp = retrieve(i); [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](j=i; j>0 && retrieve(j-1) > temp; j--) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [COLOR=#000000]swap(j,j-1); [/COLOR]
  [COLOR=#000000]temp = retrieve(j); [/COLOR]
  [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void SelectionSort() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int maxsize=1; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=2;i<=10;i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int j=1;j<=i;j++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]((retrieve(i)) < (retrieve(j))) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
   [COLOR=#000000]maxsize=j; [/COLOR]
   [COLOR=#000000]swap(i,maxsize); [/COLOR]
   [COLOR=#000000]} [/COLOR]
  [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void BubbleSort() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=2;i<11;i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int j=1;j<i;j++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000]((retrieve(j))>(retrieve(j+1))) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]swap(j,(j+1)); [/COLOR]
  [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
[COLOR=#000000]}; [/COLOR]
[COLOR=#000000]void menu(); [/COLOR]
[COLOR=#000000]int main() [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]menu(); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]getch(); [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]return[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]0; [/COLOR]
[COLOR=#000000]} [/COLOR]
[COLOR=#000000]void menu() [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]list mylist; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int t,n[9],s,a; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\t\t\tThis program will sort 10 numbers\n\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B][COLOR=#000000](int i=1;i<11;i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"Please enter number"[/COLOR][COLOR=#000000]<<i<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]":\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cin>>t; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]mylist.addfirst(t); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]n[i-1]=t; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\nSelect a Sort Algorithm:\n\n"[/COLOR][COLOR=#000000]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t1.Selection Sort <1>\n"[/COLOR][COLOR=#000000]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t2.Bubble Sort <2>\n"[/COLOR][COLOR=#000000]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t3.Insertion Sort <3>\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cin>>s; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](s=1) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]mylist.SelectionSort(); [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]else[/COLOR][/B]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](s=2) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]mylist.BubbleSort(); [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](s=2) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]mylist.InsertionSort(); [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]else[/COLOR][/B]
   [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"error!!\tSelect an Algorithm,use 1 or 2"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\nPrevious sort was:\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B][COLOR=#000000](int f=0;f<10;f++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<n[f]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\nCurrent sort is:\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B][COLOR=#000000](int x=1;x<11;x++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<mylist.retrieve(x)<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\n\tWhat you want to do?\n\n\t\t\t1.Sort some new numbers <1>\n\t\t\t2.Exit <2>\n\n\t\t\tEnter 1 or 2:\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cin>>a; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](a==1) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]menu(); [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]else[/COLOR][/B]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](a=2) [/COLOR]
  [COLOR=#ff1493]exit[/COLOR][COLOR=#000000](0); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
[COLOR=#000000]}[/COLOR]
 

hamed_s71

عضو جدید
اینم سورس مرتب سازی لیست پیوندی به سه روش درجی، حبابی و انتخابی از سایت برنامه نویس:
کد:
[COLOR=#000000]#[/COLOR][B][COLOR=#006699]include[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]<iostream.h> [/COLOR]
[COLOR=#000000]#[/COLOR][B][COLOR=#006699]include[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]<conio.h> [/COLOR]
[COLOR=#000000]#[/COLOR][B][COLOR=#006699]include[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]<stdlib.h> [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]list; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]node [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]friend [/COLOR][B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]list; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]private[/COLOR][/B][COLOR=#000000]: [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int data; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *link; [/COLOR]
[COLOR=#000000]}; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]class[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]list [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]private[/COLOR][/B][COLOR=#000000]: [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *first; [/COLOR]
[B][COLOR=#006699]public[/COLOR][/B][COLOR=#000000]: [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int retrieve(int loc) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *cur=first; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=1; i<loc; i++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]cur=cur->link; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]return[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](cur->data); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void swap(int loc1,int loc2) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *node1=first; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *node2=first; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=1;i<loc1;i++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]node1=node1->link; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int j=1;j<loc2;j++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]node2=node2->link; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int temp=node1->data; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node1->data=node2->data; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node2->data=temp; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void addfirst(int a) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]node *p=[/COLOR][B][COLOR=#006699]new[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]node(); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]p->data=a; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]p->link=first; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]first=p; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void [/COLOR][COLOR=#ff1493]print[/COLOR][COLOR=#000000]() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](node *q=first;q->link!=0;q=q->link) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]cout<<q->data<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void InsertionSort() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int i,j,temp; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]( i=1; i<10; i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]temp = retrieve(i); [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](j=i; j>0 && retrieve(j-1) > temp; j--) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [COLOR=#000000]swap(j,j-1); [/COLOR]
  [COLOR=#000000]temp = retrieve(j); [/COLOR]
  [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void SelectionSort() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int maxsize=1; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=2;i<=10;i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int j=1;j<=i;j++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]((retrieve(i)) < (retrieve(j))) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
   [COLOR=#000000]maxsize=j; [/COLOR]
   [COLOR=#000000]swap(i,maxsize); [/COLOR]
   [COLOR=#000000]} [/COLOR]
  [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]void BubbleSort() [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int i=2;i<11;i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B] [COLOR=#000000](int j=1;j<i;j++) [/COLOR]
  [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000]((retrieve(j))>(retrieve(j+1))) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]swap(j,(j+1)); [/COLOR]
  [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
[COLOR=#000000]}; [/COLOR]
[COLOR=#000000]void menu(); [/COLOR]
[COLOR=#000000]int main() [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]menu(); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]getch(); [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]return[/COLOR][/B] [COLOR=#000000]0; [/COLOR]
[COLOR=#000000]} [/COLOR]
[COLOR=#000000]void menu() [/COLOR]
[COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]list mylist; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]int t,n[9],s,a; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\t\t\tThis program will sort 10 numbers\n\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B][COLOR=#000000](int i=1;i<11;i++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"Please enter number"[/COLOR][COLOR=#000000]<<i<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]":\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cin>>t; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]mylist.addfirst(t); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]n[i-1]=t; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\nSelect a Sort Algorithm:\n\n"[/COLOR][COLOR=#000000]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t1.Selection Sort <1>\n"[/COLOR][COLOR=#000000]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t2.Bubble Sort <2>\n"[/COLOR][COLOR=#000000]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t3.Insertion Sort <3>\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cin>>s; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](s=1) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]mylist.SelectionSort(); [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]else[/COLOR][/B]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](s=2) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]mylist.BubbleSort(); [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](s=2) [/COLOR]
   [COLOR=#000000]mylist.InsertionSort(); [/COLOR]
  [B][COLOR=#006699]else[/COLOR][/B]
   [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"error!!\tSelect an Algorithm,use 1 or 2"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\nPrevious sort was:\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B][COLOR=#000000](int f=0;f<10;f++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<n[f]<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\nCurrent sort is:\n"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]for[/COLOR][/B][COLOR=#000000](int x=1;x<11;x++) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<mylist.retrieve(x)<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cout<<[/COLOR][COLOR=#0000ff]"\n\n\tWhat you want to do?\n\n\t\t\t1.Sort some new numbers <1>\n\t\t\t2.Exit <2>\n\n\t\t\tEnter 1 or 2:\t"[/COLOR][COLOR=#000000]; [/COLOR]
 [COLOR=#000000]cin>>a; [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](a==1) [/COLOR]
 [COLOR=#000000]menu(); [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]else[/COLOR][/B]
 [COLOR=#000000]{ [/COLOR]
 [B][COLOR=#006699]if[/COLOR][/B][COLOR=#000000](a=2) [/COLOR]
  [COLOR=#ff1493]exit[/COLOR][COLOR=#000000](0); [/COLOR]
 [COLOR=#000000]} [/COLOR]
[COLOR=#000000]}[/COLOR]

با تشکر فراوان. اگر امکانش هست هر مرتب سازی لیست پیوندی به سه روش درجی، حبابی و انتخابی را به صورت جداگانه برای من بگذارید

و اینکه این برنامه فقط اعداد را مرتب میکند. برنامه ای برای مرتب سازی اسامی دانشجویان ندارید؟
 

فاطمه صدیق

عضو جدید
دوستان سوال داشتم در مورد حل مدار های نورتن و نورتن

دوستان سوال داشتم در مورد حل مدار های نورتن و نورتن

سلام دوستان
یه جزوه کلی میخواستم در مورد تبدیل مدار ها به مدارهای نورتن و تونن
خیلی واجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
با تشکر
:cry:
 

saeed_cool68

عضو جدید
سلام به همه ی دوستان عزیز.من مشکلم در رابطه با مشبکه هاست.مفهومش رو متوجه نمیشم.دوستان اگه لطف کنن با مثال توضیح بدن.
مثال 32 از فصل 4 (صفحه 144) فقط گفته شده که کدوم نمودار هاس مشبکه است ولی دلیلش کامل قید نشده.
سپاس
 

dzzv_13

مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
مدیر تالار
سلام به همه ی دوستان عزیز.من مشکلم در رابطه با مشبکه هاست.مفهومش رو متوجه نمیشم.دوستان اگه لطف کنن با مثال توضیح بدن.
مثال 32 از فصل 4 (صفحه 144) فقط گفته شده که کدوم نمودار هاس مشبکه است ولی دلیلش کامل قید نشده.
سپاس

sلام ..
برای مشبکه بودن باید دقیقا برای هر جفت LUB و GLB داشته باشیم ... (من اینا رو یادمه .. اگر دوستان بحث تکمیلی دارن اضافه کنن )
اگر دقت کنید در همون صفحه ایی که گفتین شکل ج مشبکه نیست .. چون بین راس f و g ما LUB (کوچکترین کران بالا ) نداریم

موفق باشید
 

عظیم پور

عضو جدید
سلام من چند مورد سوال دارم میشه کمکم کنید و برنامه ها رو اگه بلدین به زبان سی پلاس پلاس برام بنویسید ممنون میشم سوال اول:برنامه ای بنویسید که عدد nرااز ورودی دریافت کرده n سطر اول مثلث پاسکال خیام را چاپ نماید هر عدد در یک سطر با \tاز عدد بعدی جدا شود.
 

کربلایی

مدیر بازنشسته
سلام من چند مورد سوال دارم میشه کمکم کنید و برنامه ها رو اگه بلدین به زبان سی پلاس پلاس برام بنویسید ممنون میشم سوال اول:برنامه ای بنویسید که عدد nرااز ورودی دریافت کرده n سطر اول مثلث پاسکال خیام را چاپ نماید هر عدد در یک سطر با \tاز عدد بعدی جدا شود.

سلام
دوست عزیز بهتره خودتون شروع کنید و هرجا مشکل داشتید بپرسید.
فکر نمی کنم اینجا کسی کد آماده بهتون بده
موفق باشید
 

R-Quantum

عضو جدید
کاربر ممتاز
با تشکر فراوان. اگر امکانش هست هر مرتب سازی لیست پیوندی به سه روش درجی، حبابی و انتخابی را به صورت جداگانه برای من بگذارید

و اینکه این برنامه فقط اعداد را مرتب میکند. برنامه ای برای مرتب سازی اسامی دانشجویان ندارید؟
دوست عزیز ورودتون رو خوش امد میگم . بهتره خودتون کد بزنید بعد هر جا گیر کردید سوالتون رو اینجا بپرسید. فکر کنم اینجوری برا خودتون بهتر باشه . البته جسارت نشه ، من فقط برا خودتون گفتم بالاخره فکر کنم ترم 1یا 2 باشید. موفق باشید
 

ltitil

عضو جدید
راهنمایی

راهنمایی

. میخواستم بدونم اگه از الان شروع به خوندن واسه کنکور ارشد رشته it کنم جای امیدواری هست؟کدوم درسا مهمترند؟:)
 

Drago

پیشکسوت فعال فناوری اطلاعات
کاربر ممتاز
. میخواستم بدونم اگه از الان شروع به خوندن واسه کنکور ارشد رشته it کنم جای امیدواری هست؟کدوم درسا مهمترند؟:)
با توجه به اینکه رشته اتون کامپیوتر بوده،توصیه نمیکنم.
اما هیچ کاری غیرممکن نیست! اگه بخواید و برنامه ریزی خوبی داشته باشید حتما موفق میشید.همه درسها به جای خودشون مهم هستند،اما دروس مشترک ضریب ۴ داره.(این دلیل نمیشه که درسی که توش قوی هستید مثلا سیستم عامل رو کمتر تمرکز کنید،یه جواب سیستم عامل بهتر از هیچ جواب دروس مشترکه!)
اگه قصد دارید شروع کنید توصیه میکنم تاپیک هایی که مربوط به ارشد هست (مصاحبه ها،مشاوره ها،برنامه ریزی ها و ... ) رو اول مطالعه کنید.
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
خواهش می کنم یکی بیاد کمک کنه

خواهش می کنم یکی بیاد کمک کنه

سلام دوستان عزیز

من دانشجوی ترم 3 . این ترم درس مدیریت و کنترل پروژه دارم و استادم هم به شدت علاقه خاصی به ارائه پروژه از طرف دانشجویان دارن و زمانی که ازش می پرسیم که دقیقا

چی باشه ؟؟!! استاد در جواب می گه یه پروژه در رابطه با IT که باید از یه شرکت از بخش IT بگیرید اما هیچ شرکتی این کار رو نمی کنه دوستان فقط تا آخر ترم بیشتر فرصت

ندارم خواهش می کنم اگه کسی در این رابطه میتونه کمکم کنه یا علی
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
یکی بیاد بگه این الگوریتم چه جوری حل می شه ؟؟؟

یکی بیاد بگه این الگوریتم چه جوری حل می شه ؟؟؟

الگوریتمی بنویسید که یک اسکناس 10 دلاری را دریافت کند و آن را به 5 و 3 و1 دلاری تبدیل کند.
 

dzzv_13

مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
مدیر تالار
دوست عزیز شما که دیگه قدیمی نیستید
لطفا سوال خودتون رو توی تاپیک سوالات مطرح کنید

(در ضمن کدوم شرکت هست که از بخش IT نداره ؟!!)
یکمی بیشتر به سوالی که کردین دقت کنید

باتشکر
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاید بد منظورم رو رسوندم منورم اینه که هیچ شرکتی نمیاد پروژه IT خودشو در اختیار دانشجویان بذاره من خیلی جا رفتم اما ندادن
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوستان یکی کمکم کنه من این ترم مدیریت و کنترل پروژه دارم و استادم بیشتر نمره اش رو بر اساس پروژه که باید تحویل بدیم قرار داده و تا آخر ترم بیشتر فرصت ندارم ازش سوال می کنیم در چه رابطه ای باید باشه فقط می گه باید در مورد IT باشه به هر شرکتی هم که رفتم و از بخش IT خواستم یه پروژه در اختیارم بذارن ندادم کسی هست که واسه این درس پروژه ارائه داده باشه و الان من بتونم از اون استفاده کنم؟
خواهش میکنم کمکم کنید
 

Drago

پیشکسوت فعال فناوری اطلاعات
کاربر ممتاز
دوستان یکی کمکم کنه من این ترم مدیریت و کنترل پروژه دارم و استادم بیشتر نمره اش رو بر اساس پروژه که باید تحویل بدیم قرار داده و تا آخر ترم بیشتر فرصت ندارم ازش سوال می کنیم در چه رابطه ای باید باشه فقط می گه باید در مورد IT باشه به هر شرکتی هم که رفتم و از بخش IT خواستم یه پروژه در اختیارم بذارن ندادم کسی هست که واسه این درس پروژه ارائه داده باشه و الان من بتونم از اون استفاده کنم؟
خواهش میکنم کمکم کنید
به مرحمت پیام نور این درس خودخوان بود حتی کلاس هم نداشت چه برسه به پروژه!!!
باید چیکار کنید؟ پروژه ای که اجرا شده یا در حال اجراست رو مستنداتشو برای استاد ببرین و تحلیل کنین؟ یا اینکه در نظر بگیرید که میخوایم یه پروژه واسه فلان اداره (یا سازمان یا ...) انجام بدیم،چیکار باید کرد و ... ؟
 

pooneh12345

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام بچه ها
واسه درس زبان تخصصی دنبال یه موضوع خوب برا ارائه می گردم
لطفا مرتبط باشه با آی تی
ممنون دوست جونا
 

pooneh12345

عضو جدید
کاربر ممتاز
منظورت از الگوریتم همون برنامه اس دیگه؟
یعنی بشکندش به یه 5 دلاری یه 3 دلاری و دوتا 1 دلاری؟
منظورت اینه؟
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
به مرحمت پیام نور این درس خودخوان بود حتی کلاس هم نداشت چه برسه به پروژه!!!
باید چیکار کنید؟ پروژه ای که اجرا شده یا در حال اجراست رو مستنداتشو برای استاد ببرین و تحلیل کنین؟ یا اینکه در نظر بگیرید که میخوایم یه پروژه واسه فلان اداره (یا سازمان یا ...) انجام بدیم،چیکار باید کرد و ... ؟

اما متاسفانه واسه ما به صورت کاملا جدی کلاس ها برگزار و از همون کتاب پیام نور 264 صفحه یه امتحان میان ترم هم گرفته شد :cry:
بله یه پروژه که اجرا شده مستنداتشو برای استاد ببریم و با استفاده از نرم افزار ms project تحلیلش کنیم
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
منظورت از الگوریتم همون برنامه اس دیگه؟
یعنی بشکندش به یه 5 دلاری یه 3 دلاری و دوتا 1 دلاری؟
منظورت اینه؟

برنامه نه همون الگوریتم که مثلا a را دریافت کند و . . .

بله به 5 و 3 و 1دلاری بشکنه
 

dzzv_13

مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
مدیر تالار
دوستان یکی کمکم کنه من این ترم مدیریت و کنترل پروژه دارم و استادم بیشتر نمره اش رو بر اساس پروژه که باید تحویل بدیم قرار داده و تا آخر ترم بیشتر فرصت ندارم ازش سوال می کنیم در چه رابطه ای باید باشه فقط می گه باید در مورد IT باشه به هر شرکتی هم که رفتم و از بخش IT خواستم یه پروژه در اختیارم بذارن ندادم کسی هست که واسه این درس پروژه ارائه داده باشه و الان من بتونم از اون استفاده کنم؟
خواهش میکنم کمکم کنید

ممنون که سعی میکنید سوالاتتون رو در تاپیک خودش مطرح کنید ..

در مورد سوالتون بگم که در درس مهندسی نرم افزار یه پروژه انجام دادیم که به سازمان فنی حرفه ایی شهرمون مربوط میشد
این رو هم بگم که اونا نمیایین یه پروژه کاریشون رو به من و شما که اول راهیم بدن ... در واقع ما خودمون یه پروژه تعریف کردیم (مکانیزه کردن بخش های مختلف اون سازمان)و بعد رفتیم در اون سازمان از بخش های مربوطه (مثلا بخش مالی چه کارهایی میکنه و چه ارتباطی با بخش های مختلف داره) اطلاعات کسب کردیم و یه پروژه خوب ارائه دادیم

حالا به شما هم پیشنهاد میکنم برید و یه سازمان و یا یه شرکت (که فکر میکنم بتونید خیالی هم اونا رو تجسم کنید) پیدا کنید و کارهایی که مربوط به IT هست رو در موردش تحقیق و در نهایت یه مطلبی برای ارائه آماده کنید

موفق و پیروز باشید
 

dzzv_13

مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
مدیر تالار
دوستان سعی کنن سوالاهای متفرقه رو در تاپیک سوالات مطرح کنند ..

با تشکر

(الگوریتم ارائه راه حل برای یک کار هست .. و لازم نیست دقیقا کد باشه .. شما خودتون جواب خودتون رو دادین .. یعنی گفتین یه ده دلاری بگیر .. بعد اونو به یه پنج دلاری .. یه سه دلاری و دوتا یک دلاری تقسیم کن ... پس این دیگه الگوریتمش هست .. فقط میمونه کد زدنش که اون هم بر همین منوال پیش برین )
 

negin:-

عضو جدید
کاربر ممتاز
ممنون که سعی میکنید سوالاتتون رو در تاپیک خودش مطرح کنید ..

در مورد سوالتون بگم که در درس مهندسی نرم افزار یه پروژه انجام دادیم که به سازمان فنی حرفه ایی شهرمون مربوط میشد
این رو هم بگم که اونا نمیایین یه پروژه کاریشون رو به من و شما که اول راهیم بدن ... در واقع ما خودمون یه پروژه تعریف کردیم (مکانیزه کردن بخش های مختلف اون سازمان)و بعد رفتیم در اون سازمان از بخش های مربوطه (مثلا بخش مالی چه کارهایی میکنه و چه ارتباطی با بخش های مختلف داره) اطلاعات کسب کردیم و یه پروژه خوب ارائه دادیم

حالا به شما هم پیشنهاد میکنم برید و یه سازمان و یا یه شرکت (که فکر میکنم بتونید خیالی هم اونا رو تجسم کنید) پیدا کنید و کارهایی که مربوط به IT هست رو در موردش تحقیق و در نهایت یه مطلبی برای ارائه آماده کنید

موفق و پیروز باشید

ممنون از راهنماییتون دوست عزیز
 

pooneh12345

عضو جدید
کاربر ممتاز
الگوریتمش رو که گفتم
اگه می خوای برنامه اش رو بنویسم
البته من فقط جاوا بلدم
 
بالا