زمان بندی کوتاه مدت اسکیس 93

وضعیت
موضوع بسته شده است.

ozra69

عضو جدید
کاربر ممتاز
خیلی لطف کردی مهندس!واقعا ممنون.شرمنده کردی حسابی.انشالله که حالت بهتر شده باشه.برات آرزوی موفقیت دارم.:gol:

مرسی من که کاری نکردم امیدوارم بدردتون بخوره، بازم اگه کمکی بود که از دست من بر بیاد من در خدمتم
 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
لغو آزمون اسکیسسسسسس!!!!!!!!!!!!!!!

لغو آزمون اسکیسسسسسس!!!!!!!!!!!!!!!

خبر ﻓﻮﺭﯼ...خبرفوری...
ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ 18 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥﺭﺳﯿﺪﻥ . ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻣﻠﻪ .
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻣﯽﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﺩﻩﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﻭ ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺸﻪ .
ﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪ :
ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻫﺮ ﺟﺎیی که ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﻢ شرایط فراهم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ . ﺗﻮﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﯾﻤﻦ ﻭ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻭ ... ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شکست ﺷﺪ .ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﻤﺒﺶ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ وقتی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎﺳﻮﻏﺎﺗﯽﺁﻭﺭﺩ . ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭﭘﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ ﺣﻞﺷﺪﻩ . ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ . ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮﮐﺮﺩﻥ .
ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺍﻡ ﮐﻔﺶ ﺗﻦﺗﺎﮎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺭﻭ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﮐﻔﺶﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 

taraneh21

اخراجی موقت
خبر ﻓﻮﺭﯼ...خبرفوری...
ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ 18 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻣﺮﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥﺭﺳﯿﺪﻥ . ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻣﻠﻪ .
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﯿﺮﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻣﯽﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻫﮏ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮﺩﻩﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﺭﻭ ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺸﻪ .
ﺍﺑﻮﻣﺤﻤﺪ :
ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻫﺮ ﺟﺎیی که ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﻢ شرایط فراهم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ . ﺗﻮﯼ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﯾﻤﻦ ﻭ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻭ ... ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شکست ﺷﺪ .ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﻤﺒﺶ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ وقتی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺗﻦ ﺗﺎﮎﺳﻮﻏﺎﺗﯽﺁﻭﺭﺩ . ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭﭘﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ ﺣﻞﺷﺪﻩ . ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ . ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮﮐﺮﺩﻥ .
ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺍﻡ ﮐﻔﺶ ﺗﻦﺗﺎﮎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺭﻭ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﮐﻔﺶﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
کپی میکنی منبع رو هم ذکر کنید لدفا:D
 

lansamwell

عضو جدید
بر اساس درصد حساب میشه مثلا سطح اشغال 60 درصد توی متراز 200 متر میشه (200*60درصد) میشه 120و تراکم 120 درصد هم میشه 240 متر[
QUOTE=shematik;7671086]دوستان کسی میدونه تراکم(سطح اشغال) رو چه طوری باید حساب کرد؟!!!!![/QUOTE]
 

s.sahba

عضو جدید
دوستان کسی میدونه پارسال چند روز قبل امتحان کارته اومده من هرجور فکر می کنم می بینم خییییلی خیییییلیییی دیر شده، اینا کی میخوان پولارو جمع کنن کی اشتنباخ تهیه میکنن(البته به تعداد مورد نیاز) کی مهر و ایناشو میزنن، اصلا کی میخوان تخمین بزنن چند نفر برای امتحان میان که صندلی شماره بزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! :biggrin: به نظر میرسه یه فاجعه ایرانیه دیگه داره رخ میده!!! خواهشا دوستان دارای تجربه راهنمایی کنن؟؟!!
 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
دوستان کسی میدونه پارسال چند روز قبل امتحان کارته اومده من هرجور فکر می کنم می بینم خییییلی خیییییلیییی دیر شده، اینا کی میخوان پولارو جمع کنن کی اشتنباخ تهیه میکنن(البته به تعداد مورد نیاز) کی مهر و ایناشو میزنن، اصلا کی میخوان تخمین بزنن چند نفر برای امتحان میان که صندلی شماره بزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! :biggrin: به نظر میرسه یه فاجعه ایرانیه دیگه داره رخ میده!!! خواهشا دوستان دارای تجربه راهنمایی کنن؟؟!!


اون از تئوری
این از عملی
خدا ب داد پایان نامه هاتون برسه!!!!!!!!!!!!!!
 

s.sahba

عضو جدید
اااااا مارال تویی؟؟!!! بابا دمت گرم خییییییلللیییی اینجارو دوس داری حالا خوبه امسال اسکیس نداری سال دیگه فک کنم همینجا لحاف تشک میندازی می خوابی :biggrin: شوخی کردم ایشالا موفق باشی وقت کردی یخورده تئوریم کار کنی بد نیست این اسکیس همیشه هست تئوریو دریاب!!!
 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
اااااا مارال تویی؟؟!!! بابا دمت گرم خییییییلللیییی اینجارو دوس داری حالا خوبه امسال اسکیس نداری سال دیگه فک کنم همینجا لحاف تشک میندازی می خوابی :biggrin: شوخی کردم ایشالا موفق باشی وقت کردی یخورده تئوریم کار کنی بد نیست این اسکیس همیشه هست تئوریو دریاب!!!

تئوری رو هم ب لطف امتحانات پایان ترم درمی یابم!!!
اسکیسو هم ب لطف بیان پیشرفته و گرافیک دریافتم
خدا بزرگه
انشا... سال دیگه دانشگاه تهران میبینمتون مهندس
امیدوارم آزمون خوبی داشته باشید:gol:
 

s.sahba

عضو جدید
مرسی دوست عزیز، خدا از دهنت بشنوه، امیدوارم حال و روز خوبی تو یکسال آینده داشته باشی، تحملش سخته ولی ممکنه:smile: به امید دیدار...
 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
مرسی دوست عزیز، خدا از دهنت بشنوه، امیدوارم حال و روز خوبی تو یکسال آینده داشته باشی، تحملش سخته ولی ممکنه:smile: به امید دیدار...


تحمل نیست
عشقههههه لذتههههههه!!!
مرسی
ب امید دیدار:gol:
 

s.sahba

عضو جدید
حالا عشق کردنتم خواهیم دید:D:cool: شب خوش به امید برد پرگل ایران مقابل نیجریه و سوراخ شدن بوسنی توسط آرژانتین!!! پس این کارته لعنتی کی میاد آخه دیوانه کردن مارو!!!
 

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
حالا عشق کردنتم خواهیم دید:D:cool: شب خوش به امید برد پرگل ایران مقابل نیجریه و سوراخ شدن بوسنی توسط آرژانتین!!! پس این کارته لعنتی کی میاد آخه دیوانه کردن مارو!!!


هدف ارشد نیست
معماریه
و الانم دارم لذت میبرم میتونید ببینید:ی
آآآآآمییییین
الانب بچه های بالا میگم رسیدگی کنن
فردا رو سایته انشا...:cool:
 

ترنج

عضو جدید
سایت سنجش داره آپدیت میشه!
احتمالا الانا کارتارو میذارن!!!
اینم بگم نمایش عروسکی امتحانش 21 و 22ام بوده کارتش 20ام اومده ینی فردام جا داره کارت بیاد:dولی این که هنوزم لینک کارتشون هست رو درک نمی کنم!!!​

 

sheelan

عضو جدید
سایت سنجش داره آپدیت میشه!
احتمالا الانا کارتارو میذارن!!!
اینم بگم نمایش عروسکی امتحانش 21 و 22ام بوده کارتش 20ام اومده ینی فردام جا داره کارت بیاد:dولی این که هنوزم لینک کارتشون هست رو درک نمی کنم!!!​


سال91 هم کارتارو 1 روز قبل ازمون گذاشتن رو سایت...
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا