ریاضی گرایش متروید

math128

عضو جدید
مترویدها اولین بار توسط ویتنی در سال 1935 در تلاش برای فراهم آوردن یک رفتار مجرد یکسان از وابستگی در جبر خطی و نظریه گراف معرفی شدند. نام متروید ساختاری مربوط به یک ماتریس را القا می­کند. تعریف ویتنی تنوع شگفت­انگیز از ساختارهای ترکیبیاتی را در برداشت. از این گذشته مترویدها به طور طبیعی در بهینه­سازی ترکیبیاتی پدیدار می­شوند، زیرا آنها دقیقا همان ساختارهای ترکیبیاتی هستند که الگوریتم حریصانه برای آن به نتیجه می­رسد.
رشته مترويد در ایران، اولين بار در سال 1383 در دانشگاه اروميه ارائه شد.
 

math128

عضو جدید
چارت درسی گرایش ریاضی متروید

چارت درسی گرایش ریاضی متروید

گرایش متروید
ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم
نام درس واحد
نام درس واحد
نام درس واحد
نام درس واحد
نظریه گراف 4
آنالیز حقیقی1 4
متروید1 4
جبر پیشرفته 4
متروید2 4
هندسه منیفلد 4
پایان نامه 6
سمینار 2

 

Similar threads

بالا