رشته ها (متن ها - strings) و کاراکترها در PHP

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فهرست مطالب:

 1. کاربرد علامت های خاص برای دستور echo در PHP
 2. شیوه های چاپ متن در خروجی PHP
 3. اتصال دو رشته به هم در PHP
 4. تفاوت بین علامت ' (علامت single quotes) و علامت " (علامت double-quotes)، هنگام تعریف متن در PHP
 5. حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته با تابع trim در PHP
 6. تبدیل کد ASCII به کاراکتر با تابع chr در PHP
 7. تبدیل یک کاراکتر به کد ASCII (کد اسکی) با تابع ord در PHP
 8. تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته (طول رشته) با تابع strlen در PHP
 9. تعیین استفاده از حروف بزرگ یا کوچک برای نمایش کاراکترهای یک رشته با توابع strtolower ، strtoupper ، ucfirst و ucwords در PHP
 10. جایگزین کردن یک کلمه به جای کلمه ای خاص از یک رشته با تابع str_replace در PHP
 11. نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کلمه خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کلمه، با تابع strstr در PHP
 12. نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کاراکتر خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کاراکتر، با تابع strchr در PHP
 13. ساخت یک رشته جدید با چندین بار تکرار کردن رشته ای دیگر، با تابع str_repeat در PHP
 14. پیدا کردن موقعیت یک کلمه در یک رشته، با تابع strpos در PHP
 15. ساخت زیر رشته از یک رشته، با تابع substr در PHP
 16. تعیین وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص در یک رشته (string)، با کدنویسی PHP
 17. تعریف دو تابع برای چک کردن اینکه آیا ابتدا یا انتهای یک رشته (string) برابر یک رشته (یک عبارت) خاص می باشد یا خیر، در PHP
 18. به دست آوردن بخش آخر یک آدرس، با تابع basename در PHP
 19. چاپ کاراکترهای معنی دار HTML (کاراکترهای اختصاصی HTML) در خروجی، با تابع htmlspecialchars در PHP
 20. حذف تگ های HTML و PHP از یک رشته (string)، با تابع strip_tags در PHP
 21. حذف تگ های HTML و PHP یک رشته (string)، به جز تعدادی تگ مورد نظرمان، با تابع strip_tags در PHP


منبع: kelidestan
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کاربرد علامت های خاص برای دستور echo در PHP

کاربرد علامت های خاص برای دستور echo در PHP

همان طور که می دانید، از دستور echo در PHP می توانیم برای چاپ متن ها (یا نتیجه اجرای کد HTML) در خروجی استفاده کنیم. برخی علامت ها، یک سری کاربرد خاص برای چاپ متن در خروجی دارند که آنها را در جدول زیر نمایش داده ایم و کاربرد هر کدام را نیز ذکر کرده ایم :


کاربردعلامت ها
چاپ علامت backslash (ممیز وارونه)\\
چاپ علامت دلار ($)\$
چاپ علامت کوتیشن دوبل (")\"
[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"[COLOR=#000099][B]\$[/B][/COLOR]"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شیوه های چاپ متن در خروجی PHP

شیوه های چاپ متن در خروجی PHP

در PHP برای چاپ متن در خروجی، سه شیوه زیر به کار می رود :

1- استفاده از علامت " (علامت کوتیشن دوبل)

2- استفاده از علامت ' (علامت کوتیشن تکی)

3- استفاده از دستور زبان Here Document


شیوه اول : استفاده از علامت " (علامت کوتیشن دوبل)

در این شیوه، باید متن مورد نظر خود را در میان دو علامت " قرار بدهید. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$name[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"ali"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$name[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :

Untitled.jpg
همچنین، برای این شیوه، یک سری علامت وجود دارد که دارای معانی خاص می باشند. این علامت ها را در مباحث دیگر شرح داده ایم.


شیوه دوم : استفاده از علامت ' (علامت کوتیشن تکی)

این شیوه دقیقا همانند شیوه استفاده از علامت " می باشد، اما این تفاوت را دارد که تنها تعدادی از علامت هایی که دارای معانی خاص برای شیوه ((استفاده از ")) می باشند برای این شیوه نیز کارایی دارند، یعنی مثلا علامت های $\ اگر برای شیوه ((استفاده از ")) به کار رود، آنگاه علامت $ در خروجی چاپ می شود، اما اگر همین علامت برای شیوه ((استفاده از ')) به کار رود، آنگاه خود علامت های $\ در خروجی چاپ می شود. این موضوع را در مثال زیر نشان داده ایم :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"sign : [COLOR=#000099][B]\$[/B][/COLOR]"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]'sign : \$'[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :

Untitled.jpg
شیوه سوم : استفاده از دستور زبان Here Document

Here Document ها برای ساخت بلوک های بزرگ متن به کار می روند تا دیگر نیازی نباشد که مجبور باشیم کل یک متن بزرگ را درون پرانتز دستور echo بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$text[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000CC][I]<<<end_of_text
a big text.
end[/I][/COLOR]_of_text[COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"[COLOR=#006699][B]$text[/B][/COLOR]"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :
Untitled.jpg
علامت های >>> اعلام می کنند که یک Here Document در حال شروع شدن است. سپس یک عبارت را برای تعیین پایان متن باید مشخص کنیم که در این مثال، عبارت end_of_text انتخاب شده است. عبارت end_of_text را باید در خط بعد از متن بنویسیم تا برای تشخیص پایان متن به کار رود. یعنی اینکه اجرا کننده کدها، هنگام اجرای کدهای PHP ، وقتی به عبارت end_of_text برسد، می فهمد که به انتهای متن رسیده است و باقی عبارات بعدی جزء متن نمی باشند.

نکته :

متن درون Here Document هنگام چاپ شدن با دستور echo ، همانند شیوه استفاده از علامت " (کوتیشن دوبل)، چاپ خواهد شد و تمامی علامت های معنی داری که برای علامت " وجود دارد، دقیقا همان کاربردها را برای Here Document ها خواهند داشت.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اتصال دو رشته به هم در PHP

اتصال دو رشته به هم در PHP

در PHP با استفاده از علامت نقطه (یعنی .) می توانیم دو رشته را به هم متصل کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$C[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$C[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]    
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
[h=4]نکته :[/h]برای اتصال دو رشته به یکدیگر، از عملگر تندنویسی .= نیز می توانیم استفاده کنیم. عملگرهای تندنویسی، برای کمتر شدن حجم کدها در PHP ، به کار می روند.


عملگر تندنویسیعبارتعبارت معادل
.=$A.=$B$A=$A.$B

برای درک این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]" my friend"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933].=[/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تفاوت بین علامت ' (علامت single quotes) و علامت " (علامت double-quotes)، هنگام تعریف متن در PHP

تفاوت بین علامت ' (علامت single quotes) و علامت " (علامت double-quotes)، هنگام تعریف متن در PHP

هنگام تعریف متن در PHP ، شاید در بسیاری از موارد مشاهده کرده باشید که دو علامت ' و " نتایج یکسانی دارند، ولی باید بدانید که این دو علامت، دارای تفاوت های مهمی می باشند. علامت ' وقتی برای تعریف یک متن به کار می رود، PHP آن را به طور کامل به صورت متن در نظر می گیرد، اما اگر از علامت " برای نمایش یک متن استفاده کنیم، آنگاه PHP به درون متن تعریف شده، به دنبال کاراکترهای (عبارت های) معنی دار و یا نام متغیرها (البته با علامت $) جستجو می کند و چنانچه آنها را بیابد، به جای آنها، معادلشان را در متن مورد نظر، قرار می دهد.

برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$number[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]5[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]'number is $number'[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"number is [COLOR=#006699][B]$number[/B][/COLOR]"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
مشاهده می کنید که هنگام استفاده از علامت ' برای دستور echo ، تمامی عبارت قرار گرفته در بین علامت های ' به صورت متن در نظر گرفته شده و PHP به محتویات آن هیچ توجهی نمی کند، اما زمانی که از علامت " برای دستور echo استفاده کرده ایم، PHP در آن جستجو نموده و با دیدن متغیر $number ، مقدار متناظر با آن را، در عبارت، جایگزین کرده است.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته با تابع trim در PHP

حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته با تابع trim در PHP

تابع trim برای حذف فضای خالی قبل و بعد از یک رشته به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$string_1[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"  hello world.  "[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$string_2[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]trim[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string_1[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string_2[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]   
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبدیل کد ASCII به کاراکتر با تابع chr در PHP

تبدیل کد ASCII به کاراکتر با تابع chr در PHP

با استفاده از تابع chr در PHP ، می توانیم یک کد ASCII را به کاراکتر معادل آن تبدیل کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]chr[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]102[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]   
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
بنابراین کاراکتر معادل برای کد 102 ، برابر f می باشد
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تبدیل یک کاراکتر به کد ASCII (کد اسکی) با تابع ord در PHP

تبدیل یک کاراکتر به کد ASCII (کد اسکی) با تابع ord در PHP

با استفاده از تابع ord در PHP ، می توانیم یک کاراکتر را به کد ASCII (کد اسکی) معادل آن تبدیل کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]ord[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"H"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]  
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
بنابراین کد اسکی معادل برای کاراکتر H ، برابر 72 می باشد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته (طول رشته) با تابع strlen در PHP

تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته (طول رشته) با تابع strlen در PHP

تابع strlen در PHP ، برای تعیین تعداد کاراکترهای یک رشته (طول رشته) به کار می رود. حروف str از ابتدای کلمه string (به معنای رشته) و حروف len از ابتدای کلمه length (به معنای طول) گرفته شده است. به مثال زیر توجه کنید :


[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello world"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعیین استفاده از حروف بزرگ یا کوچک برای نمایش کاراکترهای یک رشته با توابع strtolower ، strtoupper ، ucfirst و ucwords در PHP

تعیین استفاده از حروف بزرگ یا کوچک برای نمایش کاراکترهای یک رشته با توابع strtolower ، strtoupper ، ucfirst و ucwords در PHP

گاهی نیاز داریم که تعیین شود که کاراکترهای یک رشته، با حرف بزرگ نمایش داده شوند و یا با حرف کوچک (کاراکترهای رشته را به حرف بزرگ یا حرف کوچک تغییر بدهیم). برای این منظور، تعدادی تابع در PHP در نظر گرفته شده است. تعدادی از این توابع و همچنین عملکرد آنها را در جدول زیر شرح داده ایم :تابععملکرد
strtolowerنمایش تمامی رشته با حروف کوچک
strtoupperنمایش تمامی رشته با حروف بزرگ
ucfirstاولین حرف رشته را با حرف بزرگ نمایش می دهد (بقیه حروف را تغییر نمی دهد، چه بزرگ باشند و چه کوچک)
ucwordsاولین حرف هر کلمه از رشته را با حرف بزرگ نمایش می دهد، (بقیه حروف را تغییر نمی دهد، چه بزرگ باشند و چه کوچک)
به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello my friend"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]strtolower[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]strtoupper[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]ucfirst[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]ucwords[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello WORLD"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]strtolower[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]strtoupper[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]ucfirst[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]ucwords[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
جایگزین کردن یک کلمه به جای کلمه ای خاص از یک رشته با تابع str_replace در PHP

جایگزین کردن یک کلمه به جای کلمه ای خاص از یک رشته با تابع str_replace در PHP

با استفاده از تابع str_replace در PHP ، می توانیم در یک رشته، به جستجوی یک کلمه خاص بپردازیم و در هر کجای رشته که آن کلمه خاص وجود داشت، کلمه ای دیگر را جایگزین آن نماییم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello world"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]str_replace[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"world"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"my friend"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کلمه خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کلمه، با تابع strstr در PHP

نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کلمه خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کلمه، با تابع strstr در PHP

با استفاده از تابع strstr در PHP ، می توانیم بخشی از یک رشته که بعد از یک کلمه خاص قرار گرفته است را نگه داریم و بخش قبل از آن کلمه خاص در رشته را حذف کنیم.

برای درک این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello my friend"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strstr[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"my"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کاراکتر خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کاراکتر، با تابع strchr در PHP

نگه داشتن بخشی از یک رشته، بعد از یک کاراکتر خاص و حذف بخش اولیه رشته، قبل از آن کاراکتر، با تابع strchr در PHP

با استفاده از تابع strchr در PHP ، می توانیم تعیین کنیم که بخشی از یک رشته که بعد از یک کاراکتر خاص قرار گرفته است، نگه داشته شود و بخش اول رشته (قبل از آن کاراکتر) حذف شود.

به مثال زیر توجه کنید :[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello my friend !"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strchr[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"m"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ساخت یک رشته جدید با چندین بار تکرار کردن رشته ای دیگر، با تابع str_repeat در PHP

ساخت یک رشته جدید با چندین بار تکرار کردن رشته ای دیگر، با تابع str_repeat در PHP

چنانچه بخواهیم رشته ای جدید را با چندین بار تکرار کردن یک رشته بسازیم، می توانیم از تابع str_repeat در PHP استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello world "[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]str_repeat[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پیدا کردن موقعیت یک کلمه در یک رشته، با تابع strpos در PHP

پیدا کردن موقعیت یک کلمه در یک رشته، با تابع strpos در PHP

با استفاده از تابع strpos در PHP ، می توانیم موقعیت یک کلمه در یک رشته را پیدا کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello world"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strpos[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"world"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ساخت زیر رشته از یک رشته، با تابع substr در PHP

ساخت زیر رشته از یک رشته، با تابع substr در PHP

گاهی نیاز داریم که بخشی از یک رشته را به صورت یک رشته دیگر (یک زیر رشته) داشته باشیم. برای این منظور، می توانیم از تابع substr در PHP استفاده کنیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello my friend !"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]substr[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]6[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]9[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعیین وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص در یک رشته (string)، با کدنویسی PHP

تعیین وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص در یک رشته (string)، با کدنویسی PHP

در این مبحث، قصد داریم روشی را برای فهمیدن وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص، در یک رشته (string) آموزش بدهیم.

قبلا در مباحث دیگری، دستور strstr را معرفی کرده بودیم. این دستور، یک رشته و یک کلمه (یا عبارت) را می گیرد و سپس آن کلمه را در رشته، یافته و بخشی از رشته را که قبل از آن کلمه است، حذف می کند. بر اساس عملکرد تابع strstr ، می توانیم روشی را برای فهمیدن وجود یا عدم وجود یک عبارت خاص، در یک رشته، طراحی کنیم.

برای درک روش مورد نظر، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B] 
[COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello my friends"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]if[/COLOR] [COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]strstr[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"my"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]==[/COLOR] [COLOR=#009900][B]true[/B][/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"true"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]
Untitled.jpg
مشاهده می کنید که مقدار true نمایش داده شده است و بنابراین، از این نتیجه، متوجه می شویم که کلمه مورد نظر ما، در رشته وجود داشته است.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعریف دو تابع برای چک کردن اینکه آیا ابتدا یا انتهای یک رشته (string) برابر یک رشته (یک عبارت) خاص می باشد یا خیر، در PHP

تعریف دو تابع برای چک کردن اینکه آیا ابتدا یا انتهای یک رشته (string) برابر یک رشته (یک عبارت) خاص می باشد یا خیر، در PHP

در این مبحث قصد داریم دو تابع را تعریف کنیم که با آنها می توانیم چک کنیم که آیا ابتدا یا انتهای یک رشته (string) برابر یک رشته خاص می باشد یا خیر.

کدهای دو تابع به صورت زیر می باشد :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[B]function[/B] startsWith[COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#666666][I]// search backwards starting from haystack length characters from the end[/I][/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]return[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR] [COLOR=#339933]===[/COLOR] [COLOR=#0000FF]""[/COLOR] [COLOR=#339933]||[/COLOR] [COLOR=#990000]strrpos[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#339933]-[/COLOR][COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]!==[/COLOR] [COLOR=#009900][B]FALSE[/B][/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]function[/B] endsWith[COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#666666][I]// search forward starting from end minus needle length characters[/I][/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]return[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR] [COLOR=#339933]===[/COLOR] [COLOR=#0000FF]""[/COLOR] [COLOR=#339933]||[/COLOR] [COLOR=#990000]strpos[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]-[/COLOR] [COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]!==[/COLOR][COLOR=#009900][B]FALSE[/B][/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
و به عنوان یک مثال از چگونگی استفاده از آنها، کدهای زیر را اجرا می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[B]function[/B] startsWith[COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#666666][I]// search backwards starting from haystack length characters from the end[/I][/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]return[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR] [COLOR=#339933]===[/COLOR] [COLOR=#0000FF]""[/COLOR] [COLOR=#339933]||[/COLOR] [COLOR=#990000]strrpos[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#339933]-[/COLOR][COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]!==[/COLOR] [COLOR=#009900][B]FALSE[/B][/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]function[/B] endsWith[COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#666666][I]// search forward starting from end minus needle length characters[/I][/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]return[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR] [COLOR=#339933]===[/COLOR] [COLOR=#0000FF]""[/COLOR] [COLOR=#339933]||[/COLOR] [COLOR=#990000]strpos[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$haystack[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]-[/COLOR] [COLOR=#990000]strlen[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$needle[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]!==[/COLOR][COLOR=#009900][B]FALSE[/B][/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]

[COLOR=#000088]$my_string[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"kelidestan.com"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]if[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR]endsWith[COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$my_string[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#0000FF]".com"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"yes"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR][COLOR=#B1B100]else[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"no"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]if[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR]startsWith[COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$my_string[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"world"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"yes"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR][COLOR=#B1B100]else[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"no"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
به دست آوردن بخش آخر یک آدرس، با تابع basename در PHP

به دست آوردن بخش آخر یک آدرس، با تابع basename در PHP

با استفاده از تابع basename در PHP ، می توانیم بخش آخر یک آدرس را به دست بیاوریم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$path[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/index.php"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$end_of_path[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$path[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$end_of_path[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :

Untitled.jpg
اگر بخواهیم که پسوند .php نمایش داده نشود، باید کدها را به صورت زیر بنویسیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$path[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/index.php"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$end_of_path[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$path[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]".php"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$end_of_path[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :

Untitled.jpg
مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"1) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/index.html"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"2) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/index.html"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]".html"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"3) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/index.html"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]".php"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"4) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/index"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"5) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"kelidestan.com/php-education/"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"6) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"kelidestan.com"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"7) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"."[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"8) "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]basename[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"/"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :Untitled.jpg
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
چاپ کاراکترهای معنی دار HTML (کاراکترهای اختصاصی HTML) در خروجی، با تابع htmlspecialchars در PHP

چاپ کاراکترهای معنی دار HTML (کاراکترهای اختصاصی HTML) در خروجی، با تابع htmlspecialchars در PHP

همان طور که می دانید، ساختار صفحات اینترنتی، بر اساس HTML است و این زبان، دارای تعدادی کاراکتر معنی دار و مختص به خود است که هنگامی که مرورگر اینترنت به آنها می رسد، بر اساس قوانین HTML با آن رفتار می کند. اما گاهی ما نیاز داریم که عبارتی را در خروجی چاپ کنیم که شامل یک یا چند کاراکتر اختصاصی HTML باشد. مثلا فرض کنید که من بخواهم عبارت <br /> را در خروجی نمایش بدهم. همان طور که می دانید، این عبارت، یک دستور HTML است که باعث می شود که به خط جدید برویم، بنابراین با نوشتن این عبارت در کدهای صفحه، خروجی مورد نظرمان را نخواهیم داشت و به جای آن، بقیه متن، در خط بعدی نمایش داده می شود.

راه حل این مشکل، استفاده از تابع htmlspecialchars در PHP می باشد. با استفاده از این تابع، می توانیم تمامی کاراکترهایی که در HTML دارای معنی و قاعده خاصی می باشند را در خروجی چاپ کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
حذف تگ های HTML و PHP از یک رشته (string)، با تابع strip_tags در PHP

حذف تگ های HTML و PHP از یک رشته (string)، با تابع strip_tags در PHP

همان طور که می دانید، برای امنیت بیشتر سایت ها، توصیه می شود که ورودی های کاربر را چک کنیم و کدها و موارد مخرب موجود در آن را فیلتر کنیم. یکی از توابعی که در این زمینه می تواند مفید باشد، تابع strip_tags در PHP است. این تابع، یک رشته (string) را دریافت کرده و سپس تگ های HTML و PHP موجود در آن را حذف می کند.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<p>www.kelidestan.com</p>"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strip_tags[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
مشاهده می کنید که تگ های p حذف شده است. هنگام نمایش در خروجی، تابع htmlspecialchars را به کار برده ایم تا تگ های HTML ، به جای اجرا شدن، تنها در خروجی نمایش داده شوند.

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"www.kelidestan.com<br /><?php echo 'hello'; ?>"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strip_tags[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
مشاهده می کنید که تگ PHP حذف شده است.

[h=4]نکته :[/h]می توان تعیین کرد که تعدادی از تگ های دلخواه، توسط تابع strip_tags حذف نشوند، در این حالت، باید تگ های مورد نظر را در تابع strip_tags ذکر کنیم. این مورد را در یک مبحث دیگر باشگاه مهندسان ایران شرح داده ایم.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
حذف تگ های HTML و PHP یک رشته (string)، به جز تعدادی تگ مورد نظرمان، با تابع strip_tags در PHP

حذف تگ های HTML و PHP یک رشته (string)، به جز تعدادی تگ مورد نظرمان، با تابع strip_tags در PHP

در مبحثی دیگر شرح دادیم که با استفاده از تابع strip_tags ، می توان تگ های (tags) مربوط به HTML و PHP موجود در یک رشته (string) را حذف کنیم، که معمولا در فیلتر کردن موارد مخرب از ورودی های کاربر به کار می رود. اکنون می خواهیم آموزش یدهیم که چگونه می توان تعدادی تگ را به عنوان تگ های (tags) مجاز در تابع strip_tags تعیین کرد تا این تابع، آنها را حذف نکند. بنابراین با این شیوه استفاده از تابع strip_tags ، می توانیم به کاربر این اجازه را بدهیم که از تعدادی از تگ های HTML در متن ورودی خود، استفاده کند.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]تعیین می کنیم که تابع strip_tags ، تگ های <p> و <b> را حذف نکند :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<b><p>www.kelidestan.com</p></b><br /><br /><b><p>www.kelidestan.com</p></b>"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]strip_tags[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]'<p><b>'[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#990000]htmlspecialchars[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$B[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
هنگام نمایش در خروجی، تابع htmlspecialchars را به کار برده ایم تا تگ های HTML ، به جای اجرا شدن، تنها در خروجی نمایش داده شوند.

مشاهده می کنید که تگ <br /> حذف شده است، اما تگ های <p> و <b> حذف نشده اند.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
mhmodroz ادیتور متن با PHP PHP 3

Similar threads

بالا