راه اندازی پایگاه اینترنتی تخصصی مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir

ZibaAhmadpoor

مدیر تالار مهندسی عمران
مدیر تالار
راه اندازی پایگاه اینترنتی تخصصی مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir


عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
با سلامبه اطلاع می رساند دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان برای اولین بار اقدام به راه اندازی پایگاه اینترنتی تخصصی مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir به منظور ایجاد بستری جهت جلب مشارکت حداکثری مهندسان و سایر دست اندرکاران صنعت ساختمان در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان و تعامل هر چه بیشتر با جامعه حرفه ای فعال این صنعت نموده است. بدینوسیله از کلیه مهندسان گرامی دعوت می شود به منظور اطلاع از آخرین ضوابط مقررات ملی ساختمان و مشارکت و تبادل نظر با مدیران و تدوین کنندگان مقررات از وب سایت مذکور بازدید نمایند.


محمد تقی احمدی-رئیس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان
 
بالا