درپرورش کودکانمان مواظب چه هستیم؟

mmcvandy

عضو جدید
درپرورش کودکانمان مواظب چه هستیم؟

چرااین همه خشونت؟

بابا الان میکشمش،

آه نشد،

بابا،دوباره تلاش کن عزیرم

وتلاش هامستدام،

واین است اکثربازی های کامپیوتری

هدف چیست؟

آیاپرورش کودکان درچنین شرابطی آینده ای روشن ومتعهدرابرای آنهارقم میزند؟

آیاکودکی که دربازیهایش وقتی میکشدخوشحال است وآنگاه که تیرش به هدف نمیخوردفریاد,نه نه, چرانشد

سرمیدهدوآروزیش دراین

بازی کشتن است وکشتن،

آینده ی جامعه باچنین پرورشی به کجاخواهدرفت؟

،،،،،،،،،،،

پس توانمندی های فکری چگونه دررشدفرزندان ما موثرخواهندشد؟

درناراحتی باکشیدن سیگار

یاقلیانی که درفیلم ها مشاهدمیکنیم

ویادرخوشحالی که بازهم درفیلهاباکشیدسیگار میآموزند

براستی چه بایدکرد؟

کودکان را زندان کرد

درزندان چه می آموزند

کینه وخشونت خانوادگی،

کودکان آزادباشند

ومراقبت هاوبژه ،

مراقبت های ویژه چگونه است

ابجادرعب و وحشت

یاتعامل وهمفکری

،،،،،،،،،،

فیلمهای کره ای به فرزندان ماچه آمورند؟

خشونت یادفاع یا آموزش رزمی؟

آموزش رزمی برای کودک چه معنایی دارد؟

قصدچیست؟

پرورش سامورایی؟

چرا اولین اسباب بازی تفنگ است؟

مگربچه میداندتفنگ چیست؟

زیباترازتفنگ نیست؟

شمشیر؟

مداد,ویادفترنقاشی؟
 

Similar threads

بالا