دانلود ویرایش دوم کتاب اقتصاد مهندسی دکتر علینقیان- مهندس رستمی-مهندس موبد

ghanarix

عضو جدید
کتاب اقتصاد مهندسی دکتر علینقیان- مهندس رستمی-مهندس موبد

ویرایش دوم کتاب چاپ شده و دوستان میتونن از طریق ie93.ir تهیه کنن.
لینک دانلود فصل اول ویرایش دوم کتاب اقتصاد مهندسی :
http://www.ie93.ir/download/fasle1(1393).pdf


[h=2]فهرست کتاب:[/h]
[h=3]فصل1مفاهیم و اصول اساسی دراقتصاد مهندسی[/h]
1-1- اقتصاد مهندسی چیست؟
1-2- تصمیم­گیری
1-3- بهره
1-4- تعادل
1-5- نرخ بازگشت سرمایه و حداقل نرخ جذب کننده
1-6- پارامترها و دیاگرام جریان نقدی
1-7- تست­های فصل1
1-8- پاسخنامه
.

[h=3]فصل2کاربرد فاکتورها در اقتصاد مهندسی[/h]
2ـ1ـ روابط بین F و P
2ـ2ـ روابط بین A و P
2-3- روابط بین A و F
2-4- جدول فاکتورها
2-5- شیب یکنواخت
2-6- رفتارحدی فاکتورها
2-7 - شیب هندسی
2-8- جمع بندی
2-9- تست­های فصل2
2-10- پاسخنامه

[h=3]نرخ های اسمی و مؤثرفصل3[/h]
3ـ1ـ معرفی نرخ اسمی و مؤثر
3ـ2ـ مرکب شدن پیوسته
3 - 3 - تست­های فصل3
2- 4 - پاسخنامه

[h=3]روش های مقایسه اقتصادی پروژه هافصل4[/h]
4ـ1ـ انواع پروژه­ها
4ـ2ـ روش ارزش فعلی
4-3- روش ارزش آینده
4ـ4ـ روش یکنواخت سالیانه
4ـ5 ـ روش سرمایه­گذاری اضافی
4ـ6 ـ روش نسبت منافع به مخارج
4-7- تست­های فصل4
4-8- پاسخنامه

[h=3]نرخ بازگشت سرمایه و تحلیل شبکهفصل5[/h]
5 ـ1ـ نرخ بازگشت سرمایه ( ROR )
5 ـ2ـ محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
5 ـ3ـ استفاده از نرخ بازگشت سرمایه برای مقایسه اقتصادی پروژه­ها
5 ـ4ـ وجود چند نرخ بازگشت سرمایه
5 ـ5 ـ مقایسه تحت نامشخص بودن حداقل نرخ جذب کننده( MARR )
5-6- روش دوره بازگشت سرمایه
5ـ7ـ روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت
5-8-تست­های فصل5
5-9-پاسخنامه

[h=3]استهلاکفصل6[/h]
6-1- استهلاک
6-2- ارزش دفتری
6-3- روش خط مستقیم (SL)
6-4- روش جمع ارقام سنوات (SYD)
6-5- روش مانده نزولی (BD)
6-6- روش وجوه استهلاکی (SF)
6-7- روش تعداد تولید
6-8- بهترین روش استهلاک
6-9-تست­های فصل6
6-10-پاسخنامه

[h=3]تحلیل اقتصادی بعد از مالیاتفصل7[/h]
7ـ1 ـ فرایند مالی بعد از کسر مالیات
7ـ2- تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات
7ـ3ـ صرفه­جویی مالیاتی
7ـ4ـ تأمین مالی
7-5-تست­های فصل7
7-6-پاسخنامه

[h=3]آنالیز تعویض، حساسیت و سربه سریفصل8[/h]
8ـ1 ـ تعویض
8ـ2 ـ تعیین عمر اقتصادی
8ـ3ـ چگونگی تجزیه و تحلیل تعویض
8ـ4 ـ ارزش تعویض مدافع
8ـ5 ـ آنالیز حساسیت
8ـ6ـ منحنی بی­تفاوتی
8ـ7ـ حدود تخمین
8ـ8 ـ آنالیز نقطه سر­به­سری
8-9-تست­های فصل8
8-10-پاسخنامه

[h=3]تورم و تاثیر آن بر اقتصادی بودن پروژه هافصل9[/h]
9ـ1ـ تورم
9ـ2ـ نرخ تورم
9ـ3ـ نرخ ظاهری
9ـ4ـ تجزیه و تحلیل بعد از کسر مالیات با فرآیند مالی اصلاح شده
9-5-اثر تورم بر ارزش فعلی خالص
9-6-تست
9-7-پاسخنامه

[h=3]تصمیم گیری در شرایط ریسکفصل10[/h]
10-1-تصمیم­گیری در شرایط ریسک
10-2-روش امید ریاضی
10-3-واریانس و انحراف معیار
10-4-تجزیه و تحلیل همبستگی
10-5- تست
10-6-پاسخنامه

[h=3]آزمون هافصل11[/h]
آزمون1- فصل­های اول و دوم
آزمون2- فصل­های دوم و سوم
آزمون3- فصل­های چهارم و پنجم
آزمون4- فصل­های اول تا پنجم
آزمون5- فصل­های ششم و هفتم
آزمون6- فصل­های هشتم، نهم و دهم
آزمون7- فصل­های ششم تا دهم
آزمون8- جامع
آزمون9- جامع
آزمون10- آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 90
آزمون11- آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 91
آزمون12- آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 92

[h=3]پاسخنامه آزمون هافصل12[/h]
پاسخنامه آزمون1- فصل­های اول و دوم
پاسخنامه آزمون2- فصل­های دوم و سوم
پاسخنامه آزمون3- فصل­های چهارم و پنجم
پاسخنامه آزمون4- فصل­های اول تا پنجم
پاسخنامه آزمون5- فصل­های ششم و هفتم
پاسخنامه آزمون6- فصل­های هشتم، نهم و دهم
پاسخنامه آزمون7- فصل­های ششم تا دهم
پاسخنامه آزمون8- جامع
پاسخنامه آزمون9- جامع
پاسخنامه آزمون10- آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 90
پاسخنامه آزمون11- آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 91
پاسخنامه آزمون12- آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 92

[h=3]جداولپیوست[/h]
[h=3]منابعمنابع[/h]

http://www.ie93.ir/download/fasle1(1393).pdf
 
بالا