داروهای دامپزشکی

نخبه1

عضو جدید
باعرض سلام
من تصمصیم درم که اینجا کل دار وهای دامپزشکی رو ب مشارکت هم بگذاریم لطف کمک کنید
ممنون
 
آخرین ویرایش:

نخبه1

عضو جدید
البندازول
شکل دارویی:
بلوس:بولوس600و152میلی گرمی البیندازول
سوسپانسونخوراکی5/2:هرمیلی لیترحاوی25میلیگرم ماده موثر الیندازول میباشد
موارد مصرف:
طیف اثر آن بر روی الودگیهای کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است:
گوسفند وبز:
نماتد های لوله ای گوارش(بالغ وابالغ و اشکال خفته) استرتاژیا &تریکوسترونژیلوس &همونکوس&نماتودیروس&شابریتا&اوزوفاگوسترومم
سستودهای لوله ای گوارش:مونیزیا &هلیکومترا
کرم های ریوی:دیکتبوسکولوسفیلاریا & پروتوسیترونژیلوس
تروماتودهای کبدی:فاسیولا هپاتیکا&فاسیولا ژیگانیتکا(دوز20میلی گرم به کیلوگرم دوباره به فاصله ای 15روز بر ضد دیکروسیلیوم دندریتیکوم نیز موثر است
گاو:
نماتود های لوله ای گوارش موجود در گوسفندان به علاو های کوپریا ،برونوستومم ،استرونژیلوئیدس
کرم های ریوی:دیکتبولوس و یوبپاروس
ترماتودهای کبد:فاسیولاهپاتیکا ، فاسیولاژیگانتیکا
تک سمی ها:
استرونگلبزرگ ، استرونگل های کوچک ، پاراسکاریس اکوئوروم ، اکسپیوریس اکویی
ضمنا البازن2/5درصد کشنده ای تخم ونوزاد کرم های گرد و تخم فاسیولا میباشد
دایورم600میلی گرمی در گاو وگوساله کاربرد بیشتری دارد
ال کارنیتین+ویتامین
گروه دارویی ویتامین ومواد معدنی
شک دارویی:
محلول خوراکی
ترکیب:هر میلی لیتر از محلول حاوی:
ال-کاراتیین 10میلی گرم
ویتامین 10میلی گرم
e
10میلی گرم
ویتامین B12
سوربیتول 80میلی گرم
منیزیم 18میلی گرم
کلسیم 5/5میلی گرم
مکانیسم اثر:
ال کارتی ترین:یک مشتق اسید امینه و کوفاکتور ضروری برای متابولیسم اسید های چرب میباشدوقادر استمنابع انرژی اسید چرب را افزایش دهد و انتقال مواد از غشا سلول به داخل میتوکندری سرعت بخشد
ویتامین :به عنوان یک انتی اکسیدان باعث جلوگیری از اکسیده شدن چربی ها وافزایش عمر اسید چربغیرا اشباع میشود در واقع ویتامین ای به عنوان تثبیت کننده ای و محافظ غشائ سلولی است همچنین تشکیل رادیکال های ازادو پرواکسید ها
 

نخبه1

عضو جدید
فلور فنیل

فلور فنیل

فلورفنيكل
يك آنتي بيوتيك وسيع الطيف و مشابه كلرامفنيكل است كه مصرف آن در حيوانات مولد غذا تاييد شده است.
اين مطالعه بخشي از يك پروژه بزرگتر است كه با استفاده از مدلسازي فارماكوكينتيك– فارماكوديناميك براي ارزيابي داروهاي ضدميكروبي در پنوموني گوساله ها انجام شد.
10 راCس گوساله سالم، داروي فلورفنيكل را بصورت يك تزريق زير جلدي با دوز 40 ميليگرم بازاي كيلوگرم وزن
دريافت كردند و در زمانهاي مشخص (0- 120 ساعت) نمونه هاي سرم و همچنين نمونه هاي اكسودا و ترانسودا با استفاده از يك مدل محفظه بافتي، جمع آوري گرديد.
غلظت فلورفنيكل در نمونه ها به كمك يك روش معتبر كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا تعيين مقدار و پارامترهاي
فارماكوكينتيك فلورفنيكل در مايعات بيولوژيك گوساله ها محاسبه گرديد. سپـس يـافتـه هـاي فـارمـاكـوكينتيك براي تلفيق )فارماكوكينتيك– فارماكوديناميك و براي تعيين نسبت هاي عيار متوسط به حداقل غلظت مهاري Cave/MIC
( اجرام مانهميا هموليتيكا و پاستورلا مولتوسيدا در دوره هاي 24 ساعته پس از تزريق، بكار گرفته شد.
در مدلسازي فارماكوكينتيك، يك مدل دوبخشي براي نمونه هاي سرم و يك مدل يك بخشي براي نمونه هاي اكسودا و
ترانسودا استفاده شد. مقايسه داده هاي فارماكوكينتيك سه مايع بيولوژيك، نشانگر آن بود كه ميانگين ماكزيمم عيار Cmax) سرم، 91/5 ميكروگرم در ميلي ليتر، و ميانگين زمان رسيدن به ماكزيمم عيار Tmax 28/2
( ساعت، بترتيب بيشتر و بسيار كمتر از مقادير مربوطه در اكسودا (39/3 ميكروگرم در ميلي ليتر و 2/17 ساعت) و ترانسودا (84/2 ميكروگرم در ميلي ليتر و 9/17 ساعت) بود.
 

نخبه1

عضو جدید
کلیستین

کلیستین

کلیستین
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
نام ژنریک: کلیستین سولفات
شکل دارویی: پودر محلول در آب
مکانیسم اثر:
کلیستین آنتی بیوتیکی از خانواده پلی میکسین هاست که مکانیسم عمل آن ناشناخته است. احتمالا این ترکیب با
تأثیر بر غشاي سلولی و تغییر در میزان نفوذپذیري آن باعث انهدام باکتري می شود.کلیستین جذب روده اي نداشته
و به علت تجمع در روده تاثیر خوبی بر روي عفونتهاي روده اي دارد. اثر ضدباکتریایی کلیستین بیشتر بر روي
و سالمونلا بوده و در هر دو مرحله رشد و سکون بر روي اجرام میکروبی موثر E.coli باکتریهاي گرم منفی مانند
می باشد.
گونه هدف: طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر)
موارد مصرف:
کلیستین جهت پیشگیري و درمان بیماریهایی مانند گاستروآنتریت هموراژیک، سالمونلوز و کلی باسیلوز
تجویز می شود.
مقدار و روش مصرف:
5 100 گرم در 250 کیلوگرم دان - 100 گرم کلیستین در 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7
روز.
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماري متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف:
هیچگونه منع مصرفی ندارد.
تداخلات دارویی:
کلیستین هیچگونه تداخل دارویی با سایر داروها ندارد.
زمان پرهیز از مصرف:
طیور گوشتی: 2 روز قبل از ارسال به کشتارگاه
شرایط نگهداري:
در جاي خشک، در دماي کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندي:
1000 و 5000 گرمی به صورت وکیوم ،500 ،200 ، ساشه فویل آلومینیومی چند لایه 150،10
 

نخبه1

عضو جدید
تیامولین5

تیامولین5

تیامولین 5
محلول خوراکی
ترکیب:
® هر میلی لیتر کیمیامولین- اس :حاوي 125 میلی گرم تیامولین هیدروژن فومارات می باشد
مکانیسم اثر:
تیامولین آنتی بیوتیکی از مشتقات پلوروموتی لین است که با مهار سنتز پروتئین میکروارگانیسم ها موجب توقف فعالیتهاي حیاتی آنهامی گردد. کیمیامولین علیه باکتریهاي گرم مثبت مانند گونه هاي مختلف استافیلوکوك، استرپتوکوك و کلستریدیوم و باکتریهاي گرممنفی مانند گونه هاي مختلف هموفیلوس، پاستورلا، کمپیلوباکتر، اکتینوباسیلوس و بطور اختصاصی بر گونه هاي مختلف اسپیروکت ومایکوپلاسما موثر می باشد
گونه هدف:
طیور(گوشتی، تخمگذار ، مادر) و بوقلمون
موارد مصرف
کمپلکس، سینوویت، سینوزیت عفونی و کوریزاي CRD : جهت پیشگیري ،کنترل و درمان بیماریهاي عفونی مانند ® کیمیامولین – اس عفونی مصرف می گردد
مقدار و روش مصرف:
12 میلی گرم تیامولین براي هر / و التهاب کیسه هاي هوایی در طیور و سینوزیت عفونی در بوقلمونها : 5 CRD جهت پیشگیري ازکیلوگرم وزن زنده روزانه (معادل 1 لیتر در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی براي 3 روز در هفته اول زندگی و سپس 1 تا 2 روز در هر 4هفته یکبار توصیه می گردد
و التهاب کیسه هاي هوایی در طیور و سینوزیت عفونی در بوقلمونها: 25 میلی گرم تیامولین براي هر کیلوگرم وزن CRD جهت درمان
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماري متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد
تداخلات دارویی:
از مصرف با ترکیبات یونوفوره مانند سالینومایسین ، موننسین و ناراسین یک هفته قبل و بعد از تجویز تیامولین خودداري گردد.
زمان پرهیز از مصرف:
جوجه هاي گوشتی: 2 روز
تخم مرغ: ندارد
بوقلمون: 5 روز
احتیاط:
پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 60 روز مصرف گردد
محلول تهیه شده حاوي دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف گردد.
شرایط نگهداري:
در جاي خشک، خنک(دردماي کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندي:
ظروف پلی اتیلنی یک لیتري به همراه لیوان مدرج
 

نخبه1

عضو جدید
تیل مایکوزین فسفات25

تیل مایکوزین فسفات25

تیل مایکوزین فسفات 25
محلول خوراکی
ترکیب:
هر میلی لیتر تیل مایکوزین فسفات 25 % حاوي 250 میلی گرم تیل مایکوزین به فرم فسفات می باشد.
مکانیسم اثر:
50 ریبوزوم باکتري، مانع از سنتز پروتئین S تیل مایکوزین آنتی بیوتیکی از خانواده ماکرولیدهاست که با اتصال به تحت واحد باکتري و در نتیجه توقف رشد و از بین رفتن باکتري می شود. شش ساعت پس از مصرف دارو، تیل مایکوزین در بافتهاي هدف تجمع یافته و به حد درمانی خود می رسد و تا 48 ساعت بالاتر از غلظت درمانی باقی می ماند. همچنین با توجه به تجمع تیل مایکوزین در سلولهاي بیگانه خوار(ماکروفاژها و هتروفیل ها) و جذب به نواحی آلوده، تاثیر قویتري بر روي عوامل بیماریزا دارد.
گونه هدف:
طیور :گوشتی
موارد مصرف
کمپلکس، وباي CRD تیل مایکوزین جهت پیشگیري و درمان بیماریهاي تنفسی در طیور شامل عفونتهاي مایکوپلاسمایی
مرغان، عفونتهاي ناشی از ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاري از باکتریهاي گرم مثبت و گرم منفی مورد استفاده قرار می گیرد
مقدار و روش مصرف:
طیور گوشتی: 60 میلی لیتر از محلول کیمیا تیل مایکوزین 25 در 200 لیتر آب آشامیدنی(معادل 75 میلی گرم در 1 لیتر) در
1 روز ترجیحا 2 روز پس از واکسیناسیون در هفته سوم و در پولتهاي - هفته اول و ترجیحا در 3 روز اول، سپس به مدت 3
3 هفته پس از تجویز دوم می باشد. - 1 روز و 4 - جایگزین، تجویز سوم به مدت 2
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماري متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
موارد منع مصرف:
تجویز تیل مایکوزین فسفات در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاري) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.
تداخلات دارویی:
هیچگونه تداخل دارویی در رابطه با مصرف تیل مایکوزین گزارش نشده است.
زمان پرهیز از مصرف:
جوجه هاي گوشتی : 12 روز قبل از ارسال به کشتارگاه.
موارد احتیاط:
پس از باز شدن درب بطري، محتویات در طول مدت 90 روز باید مصرف گردد.
محلول تهیه شده حاوي دارو حداکثر تا 4 روز باید مصرف شود.
شرایط نگهداري:
در جاي خشک ، (در دماي کمتر از 30 درجه سانتیگراد) و دور از نور نگهداري شود
 

Similar threads

بالا