توصيه هاي تربيتي به زنان در خانه

Haaji

عضو جدید
کاربر ممتاز
توصيه هاي تربيتي به زنان در خانه

1– در كليه موارد معيشت اعم از تملك، درآمد و... از كلمه "ما" استفاده نماييد نه "من" و "تو" ؛ زيرا پس از عقد، زندگي مشترك شروع شده و ديگر من و تو مطرح نيست.

2– در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد، لجبازي و اصرار نكنيد و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهيزيد؛ زيرا محبت را از بين مي برد.

3– همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقير نكنيد و از تعريف و تمجيد بستگان خود در مقابل آنان پرهيز نماييد.

4– چنانچه كمك هايي را از طرف بستگان شما به همسرتان شده، آنها را به رخ او نكشيد.

5– با دوستان و آشنايان همسرتان در معاشرتها بيش از حد معمول گرم نگيريد.

6– همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنيد.

7– در رفت و آمد و معاشرت با بستگان همسر خود پيش قدم باشيد.

8– به بستگان نزديك همسر خود ( مادر شوهر و ...) بيش از خويشاوندان ديگر احترام بگذاريد.

9– زحماتي كه براي پذيرايي خويشاوندان همسر خود متحمل شده ايد به رخ وي نكشيد.

10– چنانچه درآمدي داريد و براي زندگي هزينه مي كنيد، آن را بازگو نكنيد و درمصرف آن طبل جداگانه نزنيد.

11– از مردان نزد همسرتان تمجيد نكنيد، هيچ مردي را بر همسرتان ترجيح ندهيد و در گفتار اين موضوع را رعايت كنيد؛ زيرا هر فردي توانمندي هاي خاص خود را دارد.

12– براي انجام درخواست هاي خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننماييد.

13– براي برآوردن نيازمندي هاي خود از نظر مادي و غيرمادي امكانات همسرتان را در نظر بگيريد و او را تحت فشار قرار ندهيد.

14– خود را براي همسرتان بياراييد و بهترين و تميزترين لباس را در مقابل وي بپوشيد.

15– در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشويد؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنيد.

16– پس از مراجعت همسر خود به خانه ، كارهاي خود را حتي الامكان كنار بگذاريد و در حضور او بنشينيد و با سخنان خوشايند و گرمي از او پذيرايي كنيد.

17– در مواقعي كه همسرتان از نظر روحي آماده نيست، درخواست هاي خود را مطرح نكنيد.

18– در موقع خروج از خانه او را بدرقه كرده و با گرمي از او خداحافظي كنيد.
 

Similar threads

بالا