تعیین ضریب نفوذپذیری آزمایشگاهی سنگ

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تئوری آزمایش
نفوذپذیری عبارتست از قابلیت سنگ برای عبور دادن مایعت از داخل خود بدون اینکه تغییری درساختمان آن ایجا دشود. هنگامی که آب زیرزمینی ازمواد متخلخل اشباع شده می گذرد دبی جریان متناسب با سطح مقطع و شیب هیدرولیکی خواهد بود.هدف آزمایش
این آزمایش به منظور تعیین ضریب نفوذپذیری آزمایشگاهی سنگ انجام می گیرد.وسایل موردنیاز
محفظه نفوذپذیری:این محفظه شامل استوانه ای فلزی است که دارای درپوش کاملا محکم در بالا و قیف فلزی درپایین است.جنس محفظه بایدازفلزی مقاوم دربرابر خوردگی باشد.
منبع آب:میتوان ازیک لوله فلزی یاشیشه ای مقاوم دربرابر فشار به عنوان منبع آب استفاده کرد.
خطوط انتقال فشار:شامل هرنوع لوله پلاستیکی،لاستیکی یا فلزی مقاوم درفشارهای بالا و کاملا آب بندی شده می باشد.
سیستم تولیدفشارثابت:هرنوع سیستم تولید فشارراکه بتوان فشارثابتی به مقدارموردنظرتولید نماید می توان مورداستفاده قرارداد.مراحل انجام آزمایش
سطح نمونه پس ازآماده سازی خشک شده وابعادآن بادقت اندازه گیری می شودسپس نمونه داخل محفظه قرار می گیرد.فضای خالی بین محفظه و نمونه توسط مواد عایق آب بندی کننده پر می شود. مخلوطی ازموم و رزین عایق مناسبی برای این منظور می باشد.
پس ازاطمینان از آب بندی شدن کامل نمونه ، تجهیزات سوار شده و مخزن از آب بدون هوا پر میگردد.
درحالیکه سیستم کاملا ازآب پر می باشد فشار مورد نظربه مخزن اعمال می گردد.در همین حال مقدارآب خروجی ازنمونه توسط استوانه مدرج اندازه گیری می شود.درزمان های مشخصی مقدارآب خروجی ازنمونه و قرائت گیج فشاریادداشت می شود.
آزمایش نفوذپذیری معمولابه مدت ۱۰۰دقیقه پس ازرسیدن به حالت جریان پایدارادامه می یابد و حجم خروجی آب دراین دوره زمانی اندازه گیری می شود.نتیجه
نفوذپذیری سنگ­ ها به منظورتعیین چگالی و تخلخل آنها مخصوصا در زیر زمین اندازه گیری می شود و از جمله عواملی که درآن تاثیر دارند:دبی جریان، شیب هیدرولیکی و سطح مقطع سنگ می باشد.
 

Similar threads

بالا