ترخیص بیمار از بیمارستان به چه شیوه ای است؟

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز

مرخص شدن بیمار از بیمارستان موقعی است که بیمار ، از بیمارستان خارج شده و به خانه و یا به بیمارستان دیگری انتقال داده شود یا محلی به نام بهزیستی و یا خانه سالمندان تحویل داده میشود به طوری که دیگر مریض احتیاجی به ماندن در بیماستان نداشته باشد و یا اگر داشته باشد مریض خودش نخواهد که بماند در ان صورت نیز به خواست خودش از بیمارستان خارج می شود

استراتژی ترخیص: Discharge Planning ( ترخیص برنامه ریزی شده – برنامه ریزی ترخیص)
سرویسی است که نیازهای بیمار را بعد از ترخیص در بیمارستان در نظر می گیرد و ممکن است خدمات متعدد دیگری را هم شامل شود مثل مراقبتهای پرستاری، فیزیوتراپی، خونگیری داخل منزل
معیارهای ترخیص : (وضعیت و روش ها)
* مرگ بیمار
* عدم نیاز بیشتر بیمار به خدمات بیمارستانی
* نیاز بیمار به خدماتی که در بیمارستان وجود ندارد و حسب مورد در بیمارستان دیگر پذیرش داده میشود.
* بیمار از نحوه مراقبت بیمارستان راضی نیست و تصمیم به توقف ارائه خدمات بیمارستانی و تصمیم به ترک بیمارستان علی رغم دستورات پزشک می کند (رضایت شخصی)
* بیمار قصد ترک بیمارستان و رفتن به مراکز دیگر به هر دلیل دارد. (اعزام بیمار به سایر مراکز با نظر خود بیمار)
* انتقال بیمار توسط پلیس به دلایل امنیتی و پلیسی
علل تاثیر گذار بر ترخیص بیمار:
یک فرد یا یک بیمار، به محض ترخیص از بیمارستان به دلیلی غیر از انتقال به مرکز درمانی دیگر

  • از این لحظه به بعد تحت مراقبتهای بیمارستان نیست
  • صرفاً در زمان انتقال به سانتر دیگر
  • ممکن است در هر زمانی جهت دریافت مراقبتها، انتخاب شود چنانچه بیمار مجدداً واجدشرایط دریافت خدمات بیمارستانی باشد و از بیمارستان پذیرش گرفته باشد.
  • در هر زمان ممکن است تصمیم به دریافت مراقبتهای بیمارستانی گرفته شود چنانچه بیمار مجدداً واجدشرایط دریافت خدمات بیمارستانی باشد و از بیمارستان پذیرش گرفته باشد.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
دستورالعمل ترخیص:
۱- ترخیص بیمار بایستی براساس معیارهای ترخیص ، معیار تشخیص و همچنین دستور درمانی پزشک باشد.
۲- پزشک معالج بایستی تاریخ و زمان دقیق ترخیص را در پرونده ثبت نماید (براساس معیارهای ترخیص)
۳- ترخیص در اول صبح و قبل از ظهر ارجح است.
۴- پزشک معالج بایستی وضعیت بیمار را از نظر آماده بودن جهت ترخیص بررسی کند.
۵- پزشک مسئول مراقبتهای بیمار در بیمارستان که بایستی یک نفر باشد و همان شخص حق ترخیص بیمار را دارد.
۶- پزشک معالج بایستی بیمار را ویزیت کرده و شخصاً بیمارش را از نظر ترخیص مطلع نماید.
۷- پزشک معالج بایستی به بیمار توضیح دهد (درصورت فوت یا اینکه بیمار هوشیار نبوده و یا بچه باشد به همراه بیمار توضیح دهد) نتیجه درمان را و دستورالعمل های لازم پیگیری و درمانهای بعدی در صورت ارجاع به سانتر درمانی دیگر یا ترخیص
۸- ویزیت های ضروری بعدی توسط دیگر متخصصین (به صورت مشاوره یا ویزیت) بایستی قبل از دستور ترخیص توسط پزشک معالج تا حصول نتیجه پیگیری شود.
۹- ویزیت و دستورات دارویی دیگر جهت ترخیص توسط دیگر متخصصین بایستی قبل از آخرین ویزیت پزشک معالج انجام شود. (پزشک معالج بایستی آخرین پزشکی باشد که قبل از ترخیص بیمار را ویزیت نماید)
۱۰- DMR (تعیین تکلیف رژیم دارویی بیمار حین ترخیص در صورت وجود بیش از یک دستور دارویی)
این کار بایستی توسط پزشک معالج در طی آخرین ویزیت انجام شود.
۱۱- در صورت انتقال بیمار به دیگر مراکز درمانی بایستی دستورالعمل مربوطه در مورد نحوه انتقال بیماران بستری و یا سرپایی انجام گیرد.
۱۲- فرم خلاصه ترخیص یا خلاصه پرونده بیمار بایستی توسط پزشک معالج تکمیل شود.
۱۳- خلاصه ترخیص بایستی شامل موارد ذیل باشد:
* دلیل پذیرش بیمار
* علائم و نشانه های فیزیکی قابل توجه بیمار
* تشخیص بیماری و یا بیماری متعدد همزمان در بیمار
* اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده جهت بیمار
* ثبت داروهای مهم دیگر اقدامات درمانی که در طی پذیرش انجام شده است.
* DMR = تعیین تکلیف بیمار از لحاظ رژیم های دارویی متعدد قبل و بعد از پذیرش
* ثبت وضعیت بیمار در زمان ترخیص
* آخرین دستور مراقبت دارویی حین ترخیص، همه داروهایی که بایستی در منزل مصرف نماید.
* دستورالعمل ویزیت های فالوآپ
* هر نوع اطلاعاتی و یا آموزشهایی که در رابطه با ادامه مراقبتهای پس از ترخیص به درمان بیماری کمک می کند بایستی در اختیار بیمار گذاشته شود.
۱۴- پزشک معالج بایستی قبل از ترخیص بیمار از بخش داروهای بیمار را تجویز نماید.
۱۵- پزشک معالج بایستی بیمار را (یا همراه بیمار در صورت عدم هوشیاری بیمار یا خردسال بودن بیمار) در ارتباط با دستورالعمل ترخیص قبل از ترک بخش توجیه نماید.
۱۶- پرستار مسئول بایستی از بیمار بخواهد که فرم ترخیص را امضاء نماید.
۱۷- دستورالعمل ها و آموزشهای حین ترخیص شامل:
* آموزشهای طبی (درمانی و دارویی)
* آموزش نحوه انجام فعالیت های روزمره
* آموزش درخصوص نحوه مراقبت از زخم، رژیم غذایی و یا نحوه کنترل کردن علائم و نشانه های بیمار و غیره
* نحوه دفع زباله های پزشکی از قبیل ( ست سرم، ست پانسمان، سرنگ و … پس از مصرف)
* آموزش در خصوص اقدامات احتیاطی استاندارد ( مثل واگیری بیمار….)
* تعیین تاریخ ویزیت بعدی
۱۸- نسخه اصلی خلاصه ترخیص بایستی به بیمار داده شود و یک نسخه هم در پرونده بیمار بایگانی شود.
۱۹- پزشک معالج بایستی همه قسمت های لازم فرم ترخیص را و فر م های موجود در پرونده بیمار در بخش را قبل از دستور ترخیص تکمیل نماید.
۲۰- منشی بخش پرونده بیمار را مختومه کرده و آن را به واحد ترخیص می فرستد.
۲۱- واحد ترخیص و یا بخش های کلینیکی نبایستی از بیمار یا همراه بیمار بخواهند که فرم ها یا اسناد ضروری را تکمیل کند. این کار قسمتی از مسئولیت های بخش می باشد. و انجام کلیه اقدامات مربوط به صورت حساب به عهده بخش است.
۲۲- واحد ترخیص بایستی همه اقدامات ضروری دیگر را انجام داده و بعد از اماده شدن صورتحساب نهایی از بخش می خواهند که بیمار را یا همراه بیمار را جهت پرداخت صورتحساب در واحد ترخیص مطلع نماید.
۲۳- بیمار نبایستی تا زمانی که واحد ترخیص کتباً به بخش اعلام نکرده که پرونده بیمار مختومه و صورتحساب پرداخت شده بخش را ترک کند.
۲۴- به هر دلیل چنانچه بیمار علی رغم دستور ترخیص بخش را ترک کند ( مثل عدم توانایی در پرداخت صورتحساب) بخش و همان پزشک معالج مسئول کلیه امور مراقبتی و درمان بیمار همچون قبل از ترخیص می باشند.
منبع-irannurse
 
بالا