در ریکاوری از بیمار چه مراقبتهایی می شود

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
مراقبت از مریض بلادرنگ پس از اتمام عمل جراحی بطور معمول درجایی در داخل اتاق عمل به اسم اتاق ریکاوری انجام می شود تا مریض کاملا بهوش بیاید و به بخش جراحی برده شود. این مراقبت در بواسطه پرستار، تکنسین اتاق عمل و بخصوص تکنسین هوشبری انجام می شود. با توجه به مهم بودن این مورد دستورات و نکاتی در این مورد جمع آوری شده است که در این بخش به یکی از آنها که در یکی از بیمارستان های کشور مورد استفاده قرار می گیرد اشاره می گردد:​
– ازآماده وسالم بودن وسایل از قبیل پالس اکسی متری ، دستگاه فشارخون ، مانومتراکسیژن و ساکشن اطمینان حاصل کنید.​
– پس ازورود بیمار به ریکاوری،گزارش کامل وضعیت او را از پزشک بیهوشی یا پرستار انتقال دهنده دریافت کنید.​
– بسته به نوع عمل ، سرتخت را۳۰درجه بالا آورده ودرصورت عدم مشکل درمهره های گردنی ، درصورت امکان پوزیشن ریکاوری بدهید. (بیماررادروضعیت پهلو قرار دهید و با گذاشتن دست روی پیشانی مددجو ،سر او را به عقب بکشید و چانه را به سمت بالا بیاورید).​
– نرده های کنارتخت بیماررا بالا بیاورید.​
– درصورت بروز دیسترس تنفسی ،علاوه بر وضعیت ریکاوری Air way را باقی بگذارید (بیمارمعمولاً با آن وارد ریکاوری میشود).​
– بیماررابه دستگاه مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متری وصل کنید و اکسیژن تراپی با ماسک را شروع کنید.​
– رنگ پوست ومخاط دهان ، لب ها و ناخن ها و لاله گوش را از نظرکبودی کنترل کنید.​
– سرمها را راه اندازی کرده وداروهای دستورداده شده (داروهای مسکن ومخدر) راتجویزکنید.​
– محل پانسمان و درن ها را ازنظرخونریزی غیرطبیعی کنترل کنید.​
– علائم حیاتی راکنترل کرده و در برگه گزارش بعد از عمل در ریکاوری ثبت کنید. کنترل بیمار در ریکاوری تا ثابت شدن وضعیت وعلائم حیاتی وی باید حداقل هر ۱۰تا ۱۵دقیقه انجام وثبت شود، ودر صورت وخامت حال وی این تکرار بیشتر می شود .​
– درصورت بیقراری مددجو نکات امنیتی بخصوص درمورد خطرسقوط از تخت رارعایت کنید.​
– درصورت داشتن گچ و بانداژ محکم ؛ سیستم عصبی عروقی ناحیه را کنترل کنید.​
– کلیه موارد غیرطبیعی را ثبت کرده و به جراح یا پزشک بیهوشی گزارش دهید.​
– برگه بعد از عمل را تکمیل وضمیمه پرونده نمائید.​
– پس ازاجازه ترخیص توسط متخصص بیهوشی ، هماهنگی های لازم راانجام دهید.​
– هنگام تحویل بیماربه پرستاربخش ، شرح کامل وکوتاه ازوضعیت بیماربه پرستاربخش بدهید.​
– همزمان باتحویل بیمارپرونده وی را نیز تحویل پرستار بخش دهید.​
نکته مهم: هرگزدرریکاوری بیماررا ترک نکنید.
منبع- پرستاران توانمند ایران​
 
بالا