ترجمه ترانه های نوال الزغبی

m@ys@m

عضو جدید
کاربر ممتاز
قلبی دق

على ما اللوم لو نحب

با اينكه در عشق سرزنش ميشوم
و أدوب في حبه يا ريت
دلم مي خواهد در عشقش ذوب بشوم

أناالغلطانه يا قلب
من اشتباه كردم اي دل
و ذنبي أني هويت
و گناه من اين بودکه عاشق شدم
قلبي دق
قلبم تپيد
قلبي قلبي حن و رق
قلبم مهربان شد وبه او محبت كرد
قلبو هو لأ ما دق
وليكن قلب او نتپيد
ولا قال حبيت
ونگفت دوستت دارم
يا أهل الهوى توبه
اي عاشقان توبه
قلبي أنكوى نوبه
دلمن به يکباره سوخت
ثوب الهوى لابس ملايق التوبه
پيراهن عشق لباس توبه بر تنکرده است
يا عيني عليه دايب
چشمانم در عشق او سوختند
ولا داريمحبوبه
وليکن معشوق خبر ندارد

أنا قلبي مال
من قلبم به سوي او رفت
يسأل سؤال كان الجواب لا لا لا
سوالي از او پرسيد وليکن جواب نه نه نه بود
و الله حرام
به خدا گناه دارد
ما أصحى و لا يوم و لا ليله أنام لا لالا
نه مي توانم روزها بيدار باشم و نه مي توانم شبها به خواب بروم نه نه نه

أنا أقول أنساه
من به خود مي گويم که او را فراموش کنم
و لما ألقاهأنساني معاه آه آه آه
وليکن وقتي او را مي بينم خودم را فراموش مي کنم اه اه
أحكي لمين
به چه کسي بگويم
و أشكي لمين قصة هواه آه آه آه
و به چهکسي از قصه عشق خود شکايت کنم
 

m@ys@m

عضو جدید
کاربر ممتاز
اللیالی

الليالي رجعتلي تاني حب قلبي من جديد

شبها, عشق گمشده منو دوباره به من بازگردوند
بعد غيبة جاني
بعد از اینکه ازمن دور شد,دوباره به سوی من برگشت
راح نداني خلا عمري كلّو عيد
مرا صدا زد و به زندگیمشادی بخشید
كنت فين يا؟ يا شاغلّني هوايا؟
کجا بودی ای کسیکه تمام فکر منو بهخود مشغول کردی؟
كنت فين يا؟ يللي قلبك معايا؟
کجا بودی ای کسیکه قلب منهمراه توست؟
ليالي ليالي ليالي
شبها شبها شبها

حبك يا غالي غیرليحالي
عزيزم عشق تو تمام زندگی من را تغیر داد
على شوقي ليك بصحى و بنام
وبه شوق دیدن تو به خواب میروم و بیدار می شوم
علّمت روحي تهواك يا روحي
بهقلب من آموختی که تو را بپرستد
و تدوق معاك أجمل غرام
و همراه با عشق زيبايتو بتپد

لو غبت عني لحظة بتوحشني
حتی یک لحظه دوری از تو باعث دلتنگی منمی شود
و أنده عليك طول الساعات
و تمام ساعتها تو را صدا می زنم
وياك ياعمري احلو عمري
هستی من , زندگی من با تو قشنگ می شود
و رجعلي بيك عمري الليفات
و تمام زندگی از دست رفته من همراه با تو دوباره به من بازمی گردد
 

m@ys@m

عضو جدید
کاربر ممتاز
اللی اتمنیت

اللي إتمنيته في أحلامي

کسي را که هميشه در روياهايم مي ديدم

دي الوقتلقيته
بالاخره توانستم در واقعيت او را پيدا کنم
حبيت الدنيا و أيامي علىشان حبيته
به خاطر عشقش به تمام دنيا و روزها علاقه پيدا کردم
مش ح أسيب فيعمري ثواني
حتي یک ثانیه از عمرم را حساب نمی کنم
غير ما أعشها وياه
بدونآنکه در کنار او باشم
ده اللي يوم ما قلبه نداني خذني مني لهواه
این احساسمن از روزی آغاز شد که قلبش من را صدا زد
ياااه أنا عشت سنين بنادي عليه
واااااای من سالهای طولانی است که اسم او راصدا می زنم
ياااه ما لقيته خلاص و هأحلم ليه
وااااااای او دیگر مال من شد وغیر از این هیچ آرزویی ندارم
ده اللي قلبي ليه ده اللي روحي فيه
کسیکه قلبشبرای اوست و کسیکه روحش متعلق به اوست
ده انا ده أنا ده أنا
آن شخص من هستممن هستم من هستم

آااه أنا عمري معاه و ملك إيديه
وااااااای زندگیم برای اوست و هستی مندر دستانش است
آاه و العمر يا ناري شويه عليه
واااااااای حتی اگر خود رافدای او کنم باز برای او کم است
ده اللي قلبي ليه ده اللي روحي فيه
آن کسیکهقلبش در اختیار اوست و روحش متعلق به اوست
ده أنا ده أنا ده أنا
آن شخص منهستم من هستم من هستم
 

Similar threads

بالا