تاریخ و زمان در PHP

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فهرست مطالب:

  1. تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP
  2. نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP
  3. به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP


منبع: کلیدستان
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP

تعیین زمان و تاریخ با تابع getdate در PHP

با استفاده از تابع getdate در PHP ، می توانیم زمان و تاریخ فعلی را به دست بیاوریم. زمانی که از تابع getdate در PHP استفاده می کنیم، یک آرایه (array) برگردانده می شود که دارای تعدادی عنصر می باشد. در جدول زیر، توضیح داده ایم که هر کدام از این عنصرها، مربوط به چه چیزی است :


چه ثانیه ای ؟[seconds]
چه دقیقه ای ؟[minutes]
چه ساعتی ؟[hours]
چندمین روز از ماه ؟ (m از اول month گرفته شده)[mday]
چندمین روز از هفته ؟ (w از اول week گرفته شده)[wday]
چه سالی ؟[year]
چندمین روز از سال ؟ (y از اول year گرفته شده)[yday]
نام آن روز از هفته[weekday]
نام ماه[month]
به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#990000]print_r[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]getdate[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]
Untitled.jpg
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP

نمایش تاریخ فعلی (روز، ماه و سال)، با تابع date در PHP

تابع date در PHP ، برای نمایش تاریخ فعلی، به صورت روز، ماه و سال، به کار می رود. باید دقت داشت که تابع date، سه حرف Y، m و d را در ورودی خود می گیرد و سپس بر اساس موقعیت آن سه حرف، یک خروجی شامل سال (متناسب با Y که از اول کلمه year گرفته شده) ، ماه (متناسب با m که از اول کلمه month گرفته شده) و (متناسب با d که از اول کلمه day گرفته شده) را نمایش خواهد داد. در میان این سه حرف، می توانیم کاراکترهایی را تعیین کنیم تا شیوه نمایش تاریخ فعلی، مطابق خواست ما باشد. برای درک بهتر عملکرد تابع date، به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]date[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"Y/m/d"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
مشاهده می کنید که شیوه نمایش تاریخ را، درون پرانتز تابع date ، مشخص کرده ایم.

نتیجه :

Untitled.jpg
مثال :

در مقایسه با مثال قبل، اکنون جای ماه و روز را عوض می کنیم و همچنین، از علامت – برای جداسازی آنها از هم استفاده می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]date[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"Y-d-m"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :

Untitled.jpg
نکته :

می توانیم تعیین کنیم که تابع date ، تنها یکی یا دو تا از مقادیر سال، ماه و روز را برگرداند. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"today : "[/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#990000]date[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"d"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
نتیجه :Untitled.jpg
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP

به دست آوردن زمان فعلی، به صورت یک عدد تنها، با تابع time در PHP

تابع time در PHP ، زمان فعلی را به صورت یک عدد تنها به ما می دهد. این عدد که توسط تابع time برگردانده می شود، برابر تعداد ثانیه های گذشته از تاریخ زیر می باشد :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace]January [COLOR=#CC66CC]1[/COLOR] [COLOR=#CC66CC]1970[/COLOR] [COLOR=#208080]00[/COLOR][COLOR=#339933]:[/COLOR][COLOR=#208080]00[/COLOR][COLOR=#339933]:[/COLOR][COLOR=#208080]00[/COLOR] GMT[/FONT]
[/FONT][/COLOR]
تاریخ فوق، مبدا یونیکس (Unix Epoch) نامیده می شود و به عددی هم که بر این اساس برای سنجش زمان به کار می رود، UniX timestamp می گوییم.

[h=4]نکته :[/h]با استفاده از تابع date در PHP ، می توانیم عدد تولید شده توسط تابع time را به شکل معمولی زمان (مثل سال و ماه و روز و ساعت و ...) تبدیل کنیم تا زمان (تاریخ) مورد نظر، قابل درک باشد (البته برای ذخیره، توصیه می شود که همان عدد مربوط به تابع time در حافظه ذخیره شود و هر بار برای نمایش آن، از تابع date استفاده کنیم).

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$time[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#990000]time[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$time[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$date[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#990000]date[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"F d Y H:i:s."[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$time[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$date[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$nextWeek_time[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#990000]time[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR] [COLOR=#339933]+[/COLOR] [COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]7[/COLOR] [COLOR=#339933]*[/COLOR] [COLOR=#CC66CC]24[/COLOR] [COLOR=#339933]*[/COLOR] [COLOR=#CC66CC]60[/COLOR] [COLOR=#339933]*[/COLOR] [COLOR=#CC66CC]60[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$nextWeek_time[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]

[COLOR=#000088]$nextWeek_date[/COLOR] [COLOR=#339933]=[/COLOR] [COLOR=#990000]date[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"F d Y H:i:s."[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$nextWeek_time[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR] [COLOR=#000088]$nextWeek_date[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

Similar threads

بالا