اموزش زبان کوردی

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=tahoma, sans-serif]در این این تاپیک زبان کوردی آموزش داده می شود

1 زبان کوردی دارای شاخه های زیادیست {هورامی - سورانی - مهابادی -ئیلامی- سنندجی - کردی کرمانشاهی - کرمانجی و ...}
که در این تاپیک سعی بر اموزش مبتدی هر شاخه می شود
2 سوالات و درخواستاتونو در همین تاپیک قرار بدین

دوستانی که مایل به هم کاری هستن خواهشا در همین تاپیک به ما کمک کنن

[/FONT]
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز

معرفی الفبای زبان کردی :


زبان کردی بر اساس دو رسم الخط سامی ( عربی‌ ) و لاتین نوشته می شود . پس در حاظر حاظر زبان کردی دو نوع الفبا دارد .
الفبا بر اساس شکل نوشتاری ( رسم الخط ) عربی
الفبا بر اساس شکل نوشتاری ( رسم الخط ) لاتین

الفبای زبان کردی بر اساس رسم الخط سامی ( عربی )
الفبای زبان کردی بر اساس رسم الخط سامی ( عربی ) از 29حرف بی صدا و 8 حرف صدادار تشکیل می یابد .
حروف بی صدا و صدادار :
1 - حروف بی صدا : حروفی که همیشه کلمه با آنها آغاز می شود و معمولا در ان لبها به هم برخورد میکنند .
2 – حروف صدادار : حروفی که هیچ گاه کلمه با آنها آغاز نمی شود و معمولا در ان لبها به هم برخورد نمی کنند .
شکل تصویری الفبای زبان کردی بدون توجه به نوع تلفظشان :
حروف بی صدا :ئــ / ب / پ / ت / ج / چ / ح / خ / د / ر / ڕ / ز / ژ / س / ش / ع / غ
/ ف / ڤ / ق / ک / گ / ل / ڵ / م / ن / و / هــ / ی
تلفظ حروف بی صدا :


[SIZE=+0] [/SIZE][SIZE=+0] [/SIZE][SIZE=+0] لینک دانلود فایل صوتی[/SIZE]


حروف صدا دار :


ــا / و / وو / ــیــ ـــی / ــه / ـێـ ـێ / ـۆ / کسره کوتاه Ø
تلفظ حروف صدا دار :

[SIZE=+0] لینک دانلود فایل صوتی[/SIZE]
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز


تفاوتهای اولیه با زبان فارسی :
1 - در زبان کردی:

· برای حروف ( ت/ ط ) تنها از حرف ( ت )

· برای حروف ( ث / س / ص ) تنها از حرف ( س )

· برای حروف ( ذ / ز/ ظ / ض ) تنها از حرف ( ز )

استفاده می شود . پس :

ت/ط >>>>>>>>>>>>> ت

ث/س/ص >>>>>>>>>>> س

ذ/ز/ظ/ض >>>>>>>>>>> ز


2 – نوشتار زبان کردی متفاوت از زبان فارسی ، بر اساس گفتار شکل می گیرد . برای مثال در فارسی کلمه ( خواهر ) که از ( " خ + و + ا + هـ + َ + ر " ) تشکیل شده است (خواهر )نوشته اما ( خاهر ) خوانده می شود در صورتی که در کردی هر طور نوشته شود همانطور نیز خوانده می شود و برعکس .

3 – در فارسی تعدادی از حروف صدادار نوشته نمی شوند اما تلفظ می گردند مانند حروف صدادار َ فتحه / ِکسره / ُ ضمه در صورتی که در زبان کردی صداها نیز به حرف تبدیل می شوند .

مثلا کلمه تخت ( ت + َ + خ + ت ) در فارسی را اگر بصورت کردی

بنویسیم بصورت تەخت ( ت + ـه + خ + ت ) نوشته می شود که در اینجا حرف
صدادار فتحه تبدیل به ـه شده است .
توضیحاتی پیرامون زبان کردی به لحاظ نوشتاری :


در زبان کردی حرفی وجود ندارد که نوشته شود اما خوانده نشود ( متفاوت با زبان فارسی که مثلا خواهر نوشته می شود اما خاهر خوانده می شود ) به عبارت ساده تر نوشتار بر اساس گفتار شکل می گیرد .

توجه : رسم الخط عربی و لاتین به دلیل آنکه بطور کامل برای نوشتار کردی بهینه نشده اند دارای نقاط ضعف بسیاری در تبدیل گفتار کردی به نوشتار کردی هستند . بدین معنی که در اصل این دو رسم الخط به تنهایی ظرفیت تصویر سازی تمام آواهای زبان کردی را ندارند .


اکنون به بررسی تک تک حروف الفبای زبان کردی می پردازیم :​


همانطور که در شکل نوشتاری حروف الفبای زبان کردی مشاهده می گردد تعدادی از حروف به لحاظ نوشتاری با حروف الفبای سایر زبانها از جمله فارسی بسیار متفاوت هستند . تفاوت مورد نظر در ابتدا ازلحاظ نوشتاری مورد بحث است همچنین در ادامه مباحث بررسی می شود که شاید تعدادی از حروف از نظر شکل نوشتاری با حروف الفبای فارسی یا عربی یکسان باشند اما به لحاظ تلفظ تفاوت زیادی با زبانهای ذکر شده دارند .
حال برای راحتی کار حروف الفبای کردی با رسم الخط عربی

را به سه گروه تقسیم می کنیم و هر گروه را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .


دسته اول : حروفی که هم از نظر تلفظ و هم از نظر شکل نوشتاری با برخی از حروف فارسی برابر است

دسته دوم : حروفی که از نظر ظاهری و شکل نوشتاری با برخی از حروف الفبای زبان فارسی برابر است اما نوع تلفظ این حروف در زبان کردی بسیار متفاوت با نوع تلفظ آنها در زبان فارسی دارند .

دسته سوم : حروفی که هم از نظر تلفظ و هم از نظر شکل نوشتاری با سایر زبانها از جمله فارسی بسیار متفاوت است .


در پست های بعد بطور مفصل هر دسته را معرفی می کنیم .
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
درس اول >>> معرفی حروف مشترک ( تلفظ و نوشتاری )دسته اول : حروفی که هم از نظر تلفظ و هم از نظر شکل نوشتاری با برخی از حروف فارسی برابر استحروف بی صدای الفبای کردی :


ئــ / ب / پ / ت / ج / چ / ح / خ / د / ر / ڕ / ز / ژ / س / ش / ع / غ /
ف / ڤ / ق / ک / گ / ل / ڵ / م / ن / و / هــ / ی

از بین 29 حرف بی صدا تعداد 20 حرف در این دسته قرار میگیرند .

ب / پ / ت / ج / چ / خ / د / ر / ز / ژ / س / ش / ف / ک / گ / ل /
م / ن / هــ / یبه تلفظ هر کدام از مثالهای زیر دقت کنید :

لینک دانلود فایل صوتی


باران – پان – تارا – جاران - چاره – خاس – دار – بارزارا – ژان – سارا –شار –


فارسی – کانی –گیر – لـار – مام – نان – هادی – یاری

همانطور که مشاهده می شود این حروف نیازی به توضیح خاصی ندارد.
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
درس دوم >>> معرفی حروف صدادار زبان کُردی


معرفی حروف صدادار :


این حروف همانطور که قبلا نیز اشاره شد ، عبارتند از :


َفتحه / ِ کسره / ُ ضمه / ـا ، ا / و ، ــو ( صدای او ) / ـیـ، ــی (صدای ایی )

حال به معرفی این آواها می پردازیم

1 - صدای " َ فتحه "
این صدا را در کردی بصورت ( ــه / ه ) می نویسند .
در زبان فارسی صدای فتحه تلفظ می شود اما روی کلمه اعراب گذاری نمی شود اما در زبان کردی هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود .

تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای فتحه :


فارسی کردی
سرد ( س + َ + ر + د ) >>>> سەرد ( س + ـه + ر + د )
درد ( د + َ + ر + د ) >>>> دەرد ( د + ه + ر + د )
زهر ( ز + َ + هـ + ر ) >>>> زەهر ( ز + ه + هــ + ر )
مشاهده می گردد که صدای ( َ ) تبدیل به شکل نوشتاری ( ه / ــه ) شده است .

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :


خەم - خەفەت - دەگمەن - فەرهەنگ – مەهەستی


2 صدای " ِ کسره "


این صدا را در کردی بصورت ( ـێـ / ــێ ) می نویسند .در زبان فارسی صدای کسره تلفظ می شود اما روی کلمه اعراب گذاری نمی شود اما در زبان کردی هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود .


تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای کسره :


فارسی کردی

زرشک( ز+ ِ + ر+ ِ +ش+ک >> زێرێشک( ز + ـێـ + ر + ـێـ + ش + ک )
بهشت(ب+ ِ +هــ+ ِ +ش+ت ) >> بێهێشت(ب + ـێـ + هــ + ـێـ+ش+ت)
درز ( د + ِ + ر + ز ) >>>> دێرز ( د + ـێـ + ر + ز )

مشاهده می گردد که صدای ( ِ کسره ) تبدیل به شکل نوشتاری ( ـێـ / ــێ ) شده است .

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

دێ - سێ - خێر - شێت – تێر


3 - صدای " ُ ضمه " :
این صدا را در کردی بصورت ( ـۆ / ۆ ) می نویسند .

در زبان فارسی صدای ضمه تلفظ می شود اما روی کلمه اعراب گذاری نمی شود اما در زبان کردی هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود .
تفاوت زبان فارسی و کردی در صدای ضمه :

فارسی کردی
لرد ( ل + ُ + ر + د ) >>>> لۆرد ( ل + ـۆ + ر + د )
پشت ( پ + ُ + ش + ت ) >>>> پۆشت ( پ + ـۆ + ش + ت )
برد ( ب + ُ + ر + د ) >>>> بۆرد ( ب + ـۆ + ر + د )

مشاهده می گردد که صدای ( ُ ضمه ) تبدیل به شکل نوشتاری (ـۆ / ۆ ) شده است .

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

زۆر - بۆر - نۆ - بۆن – مۆن4 - صدای " ــا / ا " ( صدای آ )
این صدا را در کردی بصورت ( ــا / ا ) می نویسند .

در زبان فارسی نیز این صدا به همین صورت تلفظ و نوشته می شود .


فارسی کردی
باران ( بــ + ــا + ر + ا + ن ) >>>> باران ( ب + ــا + ر + ا + ن )
دارا ( د + ا + ر + ا ) >>>> دارا ( د + ا + ر + ا )
سارا ( سـ + ــا + ر + ا ) >>>> سارا ( سـ + ــا + ر + ا )به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

داخ – شاخ – ژان – مار – ناخ5 - صدای " ــوو / وو " ( صدای اوی کشیده )این صدا را در کردی بصورت ( ــوو / وو ) می نویسند .

در زبان فارسی نیز این صدا هم تلفظ می شود و هم نوشته می شود اما با این تفاوت که در زبان فارسی برای صدای ( اوی کشیده ) از " و " استفاده می شود .

فارسی کردی
رود ( ر + و + د ) >>>> روود ( ر + وو + د )
شور ( ش + و + ر ) >>>> شوور ( ش + وو + ر )
نور ( ن + و + ر ) >>>> شوور ( ن + وو + ر )

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

لووت – توور – جووت – پووت – بوون

 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
ادامه درس دوم >>> معرفی حروف صدادار زبان کُردی6 صدای " ــی / ــیــ " ( صدای ایی کشیده )
همانطور که گفته شد در زبان کردی صداها نیز به صورت حروف نشان داده می شوند . این صدا را در کردی بصورت ( ــی / ــیــ) می نویسند .


در زبان فارسی نیز این صدا به همین صورت تلفظ و نوشته می شود .


فارسی >> کردی
شیرین ( ش + ــیــ + ر+ یــ+ن) >>>> شیرین( ش + ــیــ + ر + یــ + ن )

بینا ( ب + ــیــ + نـ + ــا ) >>>> بینا ( ب + ــیــ + نـ + ــا )

سینا ( س + ــیــ + نــ + ــا ) >>>> سینا ( س + ــیــ + نــ + ــا )


به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

شیرین – سی – بیر – پیر – تیشک7
صدای " ــو / و " ( صدای اوی کوتاه )


این صدا را در کردی بصورت ( ــو / و ) می نویسند . تلفظ این صدا کمی کوتاه تر از صدای او کشیده است .


در زبان فارسی این صدا اصلا وجود ندارد اما در انگلیسی تلفظ می شود .تلفظ او کوتاه در زبان انگلیسی: Put , Could

به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :


کورد ، کورت ، کوردستان ، گورگ ، سوتمان8
صدای کسره کوتاه یا بزرۆکە

این صدا که عرب آنرا کسره مختلسه می خواند ، در زبان کردی به بزرۆکە ( گم شده – پنهان شده ) معروف شده است . این کسره آنقدر کوتاه ادا می شود که انگار گم یا پنهان شده است .در الفبای زبان کردی با رسم الخط عربی برای مصوت هشتم ( بزرۆکه ) هیچ نشانه ایی تعیین نشده است و همین به دو مشکل اساسی زیر منجر شده است :

1 -
تعدادی از کلمات کردی هستند مانند ( بردن ، من ، مردن ) در ظاهر فاقد مصوت هستند اما به هنگام تلفظ یک صدای کسره بسیار کوتاهخودنمایی می کند . بدین معنی که این صدا هم وجود دارد و هم تلفظ می شود اما در الفبای زبان کردی با رسم الخط عربی هیچ نشانه ای برای نشان دادن آن درنظر گرفته نشده است
.

به تلفظ این کلمات دقت کنید :

بردن ، مردن ، من


2
- اشکال دوم زمانی خودش را خوب نشان می دهد که بخواهیم
زبان کُردی را بر اساس رسم الخط عربی به یک غیر کُرد آموزش دهیم . کُرد ها
خود با توجه به زبان مادری بودنشان ، ناخوداگاه می توانند تشخیص دهند

که در کجای کلمه (صدای کسره کوتاه ) وجود دارد اما برای غیر کُرد چنین امکانی
حداقل در ابتدای راه وجود ندارد و این خود باعث سردرگمی می شود .
برای تشخیص بزرۆکه ( صدای کسره کوتاه ) می توانیم از نکات زیر استفاده کنیم


:

  • الف : در کلماتی که با دو حرف صامت پشت سرهم شروع شده‌اند مانند {بردن ، من ، ژن ، مردن ، بزن ، خستن } حتما بعد از صامت اول مصوت بزرۆکه ( صدای کسره کوتاه ) وجود دارد
به تلفظ این کلمات گوش دهید


بردن ، من ، ژن ، مردن ، بزن ، خستن


  • ب : چنانچه‌ درآخرکلمه‌ دو حرف صامت به‌دنبال هم بیایند، آمدن بزرۆکه‌ درمیان آنها بستگی به‌ نحوه‌ی تلفظ آن کلمه‌دارد :

  1. در کلماتی مانند {بردن ، مردن ، بزن ، خستن } که بین دو حرف آخر همه این کلمات بزرۆکه‌ وجود دارد .
  2. در کلماتی مانند ( زانست ) بین دو حرف آخر هیچ مصوتی قرار نمی گیرد در این کلمه بین دو حرف (نـ ) و (ـسـ ) این کسره کوتاه (بزرۆکه‌) تلفظ می شود .


تلفظ زانست


  • د : تعداد مصوت های هر کلمه با تعداد سیلاب های ( بخش های ) آن کلمه برابر است .

مثال : کلمه زانست دو سیلاب دارد " زا + نست "
در سیلاب اول صدای " ا " مصوت است و در سیلاب دوم صدای " بزرۆکه "‌ مصوت است .به تلفظ کلمات زیر دقت کنید :

بەفر ، کۆتر ، دەستت ، هاتم ، بردن ، زستان ، کوردستان
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
درس سوم >>>
حروفی که از لحاظ تلفظ متفاوتند

معرفی حروفی که از نظر نوشتاری مشترک ولی از نظر تلفظ متفاوت هستند .

در صامت ها : / ح / ع / غ / ق / و /


در مصوت ها : ( و : ـو )

نویسه های زیر در ظاهر کاملا شبیه به نویسه های زبان فارسی هستند اما باید تاکید کرد ، اگرچه از نظر نوشتاری این شباهت درست است اما در زبان کُردی این نویسه ها کاملا متفاوت تلفظ می شوند . بدین معنی که کُردها کلماتی مانند " حسن ، علی ، غار ، قاز ، ورود " را نسبت به فارس ها بسیار متفاوت تلفظ می کنند .صامت ها :


1
- ( ح : حـ ـحـ ـح ح )
در زبان فارسی تلفظ این نویسه بسیار به نویسه‌ "( ﮬ : هـ / ـهـ ) " شبیه است ..
لذا برای تشخیص آن ، به نویسه ی " ح " ، ( ح ِ جیمی ) و به نویسه " ﮬ " . (ﮬ ِ دو چشم ) گفته می شود . بدین گونه که کلمه " حمید " با ( ح ِ جیمی )
و
" هادی " با (ﮬِ دو چشم ) نوشته می شود در حالی هر دو نویسه ( ح و ﮬ ) بصورت " ﮬ " تلفظ می گردند یعنی " حمید " را " همید " و " هادی " را نیز " هادی " تلفظ می کنند

اما در زبان کُردی نویسه " ح " همانند عربی از حلق تلفظ می شود . و تفاوت آن نسبت به نویسه " ﮬ " کاملا قابل تشخیص است .


به تلفظ نویسه " ح " در کلمات زیر گوش دهید :

" حەسەن ، حەرام ، حاشا ، حەپلە ، حەوت ، حەیدەر ،حەشار "

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند این نویسه در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار نمی رود و متعلق به زبان های سامی است که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان تا مدتها کُردها با تلفظ این نویسه مشکل داشتند و مدت زیادی طول کشیده تا تلفظ این نویسه را یاد گرفتند .2 - ( ع : عـ ـعـ ـع ع )

در زبان فارسی تلفظ این نویسه بسیار به نویسه‌ های زیر شبیه است :


( َ ) آوای فتحه در عربی / آ ( آی با کلاه ) / ( ُ )آوای ضمه در عربی / ( اِ ِ )
آوای کسره در عربی
.لذا برای تشخیص آن،به نویسه "ع "،( عین )گفته می شود.در زبان فارسی کلمات "علی ، عالی ، علوم، عشق" به ترتیب شبیه " اَلی، آلی ، اُلوم ، اِشق" تلفظ می شوند .
اما در زبان کُردی نویسه " ع " همانند عربی از حلق تلفظ می شود . و
تفاوت آن نسبت به نویسه های ذکر شده در بالا کاملا قابل تشخیص است .


به تلفظ نویسه " ع " در کلمات زیر گوش دهید :

" عەلی ، عالی ، عولووم ، عەشق ، عاجز ، عادەت ، عەرەب ، عەسکەر "

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند این
نویسه در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان این نویسه نیز وارد آواهای زبان کُردی شده است .
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
ادامه درس سوم>>>حروفی که از لحاظ تلفظ متفاوتند3 و 4 - ( غ : غـ ـغـ ـغ غ ) و ( ق : قـ ـقـ ـق ق )


در زبان فارسی نویسه " غ " همانند نویسه " ق " تلفظ می شود . لذا

به نویسه " غ " ، (غین ) و به نویسه " ق " ، (قاف ) گفته می شود . بدین گونه
که کلمات ( غار ، غارتگر ، غافل ، غربت ، غایب ) با " غین " و کلمات ( قاب ،
قاتل ، قصاب ، قشنگ ، قطار ) با " قاف " نوشته می شوند اما همه کلمات

تقریبا با " قاف " تلفظ می شوند یعنی بدین صورت :


(قار ، قارتگر ، قافل ، قربت ، قایب ، قاب ، قاتل ، قصاب ، قشنگ ، قطار )


تلفظ این دو نویسه در زبان کُردی :


در زبان کُردی برای تلفظ نویسه " ق " انتهای زبان به انتهای سقف دهان می چسبد و در لحظه بیرون راندن هوا (با فشار ) زبان از سقف دهان جدا شده و آزاد می گردد .

برای تلفظ نویسه " غ " انتهای زبان به انتهای سقف دهان ( نزدیک به زبان کوچک ) می چسبد و در هنگام بیرون راندن هوا ( بدون فشار ) زبان همچنان به سقف دهان چسبیده می ماند .به تلفظ نویسه " ق " در کلمات زیر گوش دهید :


" قەشەنگ ، قەتار ، قابلەمە ، قۆری ، قیر ، قرپۆک ، قاچ ، قارچ ، قەیتان ، قازی "به تلفظ نویسه "غ " در کلمات زیر گوش دهید :


" غارەتگەر ، غافڵ ، غوربەت ، غار کردن ، غەزەب ، غەیبەت ، غەمبار ، غەمخۆر "


لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند نویسه ی " غ " در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان این نویسه نیز وارد آواهای زبان کُردی شده است .
در بیشتر کلمات ریشه دار زبان کُردی نویسه ی " غ " به نویسه ی " خ " تبدیل می شود . در کلماتی که همچین تبدیلی صورت نمی گیرد کلمه یی کُردی جای کلمه ی بیگانه را می شود .
کلمه غیر کُردی نوشتن کلمه با الفبای عربی تبدیل "غ"به"خ"یا جایگزینی با یک کلمه کُرددی


------------------------------ ---------------------------------------------- غم >> غەم >> خەم غافل >> غافڵ >> خافڵ غزال >> غەزاڵ >> خەزاڵ غار >> غار >> ئەشکەوت
5 –( و : و )

در زبان فارسی این نویسه همانند (
V ) در انگلیسی و ( ڤ ) در کُردی تلفظ می شود . بدین گونه که کلمه " ورود " بصورت ( vorood ) ادا می شود . این حرف مانند حرف " W " در زبان انگلیسی تلفظ می شود .
به تلفظ ( W ) در کلمات زیر گوش دهید :

تلفظ نویسه " و " در کُردی همانند تلفظ نویسه " W " در انگلیسی و نویسه " و " در عربی است . بدین گونه که برای تلفظ آن لبها غنچه می شوند و هرگز از دندانها استفاده نمی شود ( لبها و دندانها هیچ تماسی با هم پیدا نمی کنند ) .​به تلفظ نویسه " و " در کلمات انگلیسی زیر گوش دهید :


w
et, window


به تلفظ نویسه " و " در کلمات زیر گوش دهید :


" وەک ، وشە ، وەرە ، وەرز ، وریا ، وشک ، وشتر ، ورگ ، ورد ، واتا "
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز

درس چهارم >>> معرفی حروف مختص به زبان کُردی


بررسی گروه چهارم :

( حروفی که هم از لحاظ نوشتاری و هم از لحاظ تلفظ با الفبای سایر زبانها از جمله فارسی کاملا متفاوت هستند . )


این حروف عبارتند از : ئــ / ڕ / ڤ / ڵ


شایان ذکر است که تلفظ این حروف برای غیر کردها گاها بسیار مشکل است و با تمرین زیاد مهارت در تلفظ آنها حاصل میگردد .​

حرف (ئــ ) :

تقریبا معادل همزه ( ء ) در فارسی است .در زبان کُردی بصورت بسیار خفیف ادا می شود و همیشه در ابتدای کلمات کاربرد دارد . همچنین به تمامی مصوت ها هم می چسبد .

به تلفظ این حرف در کلمات زیر دقت کنید :

(ئـ+ ـه ) : ئەو ، ئەسرین ، ئەردەڵان ، ئەرخەیان ، ئەمشەو ،


(ئـ+ ـ ـێـ ) : ئێوارە ، ئێرە ، ئێوە ، ئێستە ، ئێسک


(ئـ+ ـۆ ) : ئۆخەی ، ئۆباڵ ، ئۆخر ، ئۆقرە ، ئۆگر


(ئـ+ ـا ) : ئازاد ، ئاوات ، ئاگر ، ئاش ، ئاکام


(ئـ+ ـوو ) : ئووستا


(ئـ+ ـیـ ) : ئیتر ، ئیش ،


(ئـ+ بزرۆکه ) : ئسپار ، ئستران

حرف ( ڕ ) :تلفظ این حرف معمولا برای غیر کردها بسیار سخت است . برای تلفظ صحیح باید زبان کمی عقب تر از دندانها قرار گیرد و بخشی از نوک زبان با پشت دندانهای بالا بچسبد . این حرف مشدد و ادامه دار تلفظ می شود .از لحاظ نوشتاری نشانه ی (7) هفت کوچک در زیر " ر " قرار میگیرد که برای جدا سازی این حرف از حرف " ر " که نازک تر تلفظ می شود لازم است .نکته بسیار مهم : چون در زبان کردی هیچ کلمه ایی با "ر" نازک شروع نمی شود هرگاه کلمه ایی با حرف "ر" شروع شود حتما آوای ( ڕ ) را دارد معمولا در ابتدای کلمه نشانه (7) را قرار نمی دهند اما در وسط یا آخر کلمه حتما باید بصورت صحیح آن یعنی (‌ ــڕ / ڕ ) نگاشته شود .


به تلفظ این حرف در کلمات زیر دقت کنید :


برای درک تفاوت بین این دو آوا به تلفظ کلمات زیر گوش دهید :

" تلفظ نویسه " ر " :


باران ، کاروان ، شار ، دار ، سەربەرز ، تێر ، تەیارە ، تەرزە ، لەرزە ، تەخار "


این نویسه هیچگاه در ابتدای کلمه قرار نمی گیرد .

" تلفظ نویسه " ڕ " :


ڕێوی ، ڕەش ، ڕزگار ، مەڕ ، گاڕان ، پاڕانەوە ، دڕ ، خڕ ، شەڕ ، شڕ "به تلفظ این حرف در کلمات زیر دقت کنید :

در ابتدای کلمه : راز – ران – راست – رازی – رادار


در وسط کلمه : بـڕوێش - گۆ ڕین - هاو ڕێ - چاو ڕەش – گەڕان


در انتهای کلمه : گۆ ڕ- مە ڕ – کو ڕ – کەڕ - پـڕ
حرف ( ڤ : ڤـ ـڤـ ـڤ ڤ ) :تلفظ این حرف دقیقا مانند تلفظ حرف ( V ) در انگلیسی می باشد . فارس زبانها نیز حرف ( و ) در ابتدای کلمات را به همین صورت تلفظ می کنند مانند تلفظ ( و ) در کلمه ( ورود ). طرز تلفظ بدین صورت است که لب پایین کمی گرد شده و دندانهای بالا روی آن قرار می گیرند .
به تلفظ این حرف در کلمات زیر دقت کنید :

تاڤگە - مرۆڤ - ئەڤین - ئەڤیندار – هەڤاڵ - چاڤ - دەڤەر – گۆڤار - پەیڤینحرف ( ڵ ) :


شاید سخت ترین حرف برای تلفظ همین حرف باشد . برای تلفظ آن بخش بیشتر از زبان نسبت به تلفظ حرف ( ل ) زبان به سقف دهان می چسبد و کمی پایین تر از نوک زبان نیز به دو طرف داخل دهان نزدیک می شوند . همچنین برای جداسازی از حرف ( ل ) که نازک تلفظ می شود روی این حرف نشانه (7)هفت کوچک قرار می گیرد .

برای درک تفاوت بین این دو آوا به تلفظ کلمات زیر گوش دهید :" تلفظ نویسه " ل" :" لانک ، لووس ، لۆکە ، پشیلە ، مەلە ، گەل ، کلک ، دیل ، جل "

" تلفظ نویسه " ڵ " :


"کەڵەگەت ، بەڵاڵووک ، ئاڵۆز ، گڵ ، شتڵ ، چقڵ ، چەقەڵ ، دڵ ، تاڵ ، گوڵ"


این نویسه هیچگاه در ابتدای کلمه قرار نمی گیرد. یعنی هیچ کلمه


ایی در زبان کُردی با آوای" ل غلیظ " آغاز نمی گردد و اگر کلمه ایی با " ل "شروع شود حتما " ل نازک " است ، که در ابتدای آن کلمه استفاده شده است .
به تلفظ این حرف در کلمات زیر دقت کنید :


" گەماڵ ، تاڵ ، ماڵ ، حاڵ ، منداڵ ، شەماڵ ، بەتاڵ ، کۆتاڵ ، کرمۆڵ ، "
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
درس پنجم>>>معرفی الفبای کُردی با رسم الخط لاتینتقسیم بندی میزان استفاده از الفبای لاتین و عربی در سرزمینهای کردنشین :
  • 42 درصد در کُردستان ترکیه ( الفبای لاتین )
  • 58 درصد در سایر مناطق ( الفبای عربی )
38 درصد
کُردستان ایران
18 درصد
کُردستان عراق
2 درصد
کُردستان سوریه

[SIZE=+0]
[/SIZE]
[SIZE=+0]علاوه بر این تعداد ،کُردهای روسیه و ارمنستان از الفبای سیریلیک استفاده می کنند .[/SIZE]


جدول مقایسه ایی ِ الفبای زبان کردی با کارکترهای لاتین و عربی :الفبای عربی ( صامت ها ):ئــ / ب / پ / ت / ج / چ / ح / خ / د / ر / ڕ / ز / ژ / س / ش / ع / غ / ف / ڤ /

ق / ک / گ / ل / ڵ / م / ن / و / هــ / ی


الفبای لاتین ( صامت ها ) :​


B/ P / T / C / [SIZE=+0][SIZE=+0]Ç / [/SIZE]H / X / D / R / RR / Z / S / Ş / F / V / Q / K / G / L / LL / M / N/ W / H / Y [/SIZE]


جدول مقایسه ایی ( صامت ها ) :


ئــ ( ندارد )
ب ( B / b )​
پ ( P / p )​
ت ( T / t )​
ج ( C / c )
چ ( Ç / ç )
ح ( ندارد )​
خ ( X / x )​
د ( D / d )
ر ( R / r )​
ڕ ( RR / rr )​
ز ( Z / z )​
ژ ( J / j )
س ( S / s )​
ش ( Ş / ş )
ع ( ندارد )​
غ (ندارد )
ف ( F / f )​
ڤ ( V / v )​
ق ( Q / q )
ک ( K / k )
گ ( G / g )​
ل ( L / l )​
ڵ ( LL / ll )​
م ( M / m )
ن ( N / n )​
و ( W / w )​
هــ ( H / h )​
ی ( Y / y )الفبای عربی ( مصوت ها ):


(ــه / ه) - ( ـێـ / ــێ ) - ( ـۆ / ۆ ) - ( ــا / ا ) - ( ــوو / وو ) - ( ــی / ــیــ) - [SIZE=+0]( ــو / و ) -[/SIZE]

[SIZE=+0] [SIZE=+0]بزرۆکە
( کسره کوتاه که علامتی در الفبای عربی ندارد )

[/SIZE][/SIZE]​

الفبای لاتین ( مصوت ها ) :

E / [SIZE=+0]Ê / O / A / [/SIZE][SIZE=+0]Û [/SIZE]/ [SIZE=+0]Î [/SIZE]/ U / I


جدول مقایسه ایی ( مصوت ها ) :ــه / ه ( E / e )ـێـ / ــێ ( Ê / ê)ـۆ / ۆ ( O / o )
ــا / ا ( A / a )ــوو / وو ( Û / û )ــی / ــیــ ( Î / î )
ــو / و ( U / u )بزرۆکە ( I / i )حال به بررسی برخی از حروف الفبای لاتین که نیاز به توضیح دارد می پردازیم :

صامت ها :ئــ : در لاتین کارکتر جدایی برای این حرف وجود ندارد و بصورت ترکیبی با حروف صدادار نوشته

می شود.
ئه = E/e >>>>>>>>>>> ئەسب = Esb

ئێ = Ê /ê >>>>>>>>>>> ئێران = Êran

ئۆ = O /o >>>>>>>>>>> ئۆردۆن = Ordon

ئا = A / a >>>>>>>>>>> ئارام = Aram

ئو = U / u >>>>>>>>>>> ئوتاق = Utaq

ئوو = Û /û >>>>>>>>>>> ئوورانووس = Ûranûs

ئی = Î / î >>>>>>>>>>> ئیبراهیم = Îbrahîm
ح :

لازم به ذکر است که تعداد زیادی از زبان شناسان کُرد معتقدند این نویسه در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان تا مدتها کُردها با تلفظ این نویسه مشکل داشتند و مدت زیادی طول کشیده تا تلفظ این نویسه را یاد گرفتند .
در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای این آوا تعریف نشده است و از همان نویسه ی ( h / H )


استفاده می شود.


ڕ : ( RR / rr )


همانطور که قبلا گفتیم هیچ کلمه ایی در زبان کردی با ( ر نازک ) تلفظ نمی شود.پس (ر -های ) اول کلمه را R می نویسیم.اما اگر وسط یا انتهای کلمه بود از دو R استفاده میکنیم.


گاڕان = gaRRan / راست = Rast - رادار = Radar


ع :

بسیاری از زبان شناسان کُرد معتقدند این نویسه در هیچ کلمه ریشه دار کُردی بکار نمی رود و این نویسه متعلق به زبان های سامی بوده که با ورود اسلام به سرزمین کُردستان تا مدتها کُردها با تلفظ این نویسه مشکل داشتند و مدت زیادی طول کشیده تا تلفظ این نویسه را یاد گرفتند .


در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای این آوا تعریف نشده است و معمولا از ترکیب مصوتها با صامت بعد از ( ع ) استفاده میشود.برای ساده سازی به نحوه تلفظ این حرف در زبان فارسی دقت کنید.


علی ( در فارسی ؟ الی تلفظ می شود ) = elîعبد ( در فاسی ؟ ابد تلفظ می شود ) = ebd


عالی ( در فاسی ؟ آلی تلفظ می شود ) =Alî


عشق ( در فاسی ؟ اِشق تلفظ می شود ) = [SIZE=+0]Ê[/SIZE]şq


غ
:یادآوری :


در بیشتر کلمات ریشه دار زبان کُردی نویسه ی " غ " به نویسه ی " خ " تبدیل می شود . در کلماتی که همچین تبدیلی صورت نمی گیرد کلمه یی کُردی جای کلمه ی بیگانه را می شود .کلمه غیر کُردی نوشتن کلمه با الفبای عربی
تبدیل "غ"به"خ"یا جایگزینی با یک کلمه کُرددی


------------------------------ ----------------------------------------------
غم >> غەم >> خەم
غافل >> غافڵ >> خافڵ
غزال >> غەزاڵ >> خەزاڵ
غار >> غار >> ئەشکەوت


در الفبای لاتین نویسه ایی جدا برای این آوا تعریف نشده است و معمولا استفاده ایی هم ندارد اما اگر به هر دلیلی نیاز باشد از ( X/x ) استفاده می شود.

ڵ ( LL / ll ) :
این حرف هیچگاه در ابتدای کلمه قرار نمی گیرد. یعنی هیچ کلمه اییدر زبان کُردی با آوای" ل غلیظ " آغاز نمی گردد و اگر کلمه ایی با " ل " شروع شود حتما " ل نازک " است ، که در ابتدای آن کلمه استفاده شده است .
تاڵ = taLL - ماڵ = maLL - حاڵ=haLL

مصوت ها :
بزرۆکە ( I / i )


یادآوری :


[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]این صدا که عرب آنرا کسره مختلسه می خواند ، در زبان کردی به بزرۆکە [/FONT][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]( گم شده – پنهان شده ) معروف شده است . این کسره آنقدر کوتاه ادا [/FONT][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]می شود که انگار گم یا پنهان شده است .


[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در الفبای زبان کردی با رسم الخط عربی برای مصوت هشتم ( بزرۆکه ) هیچ نشانه ایی تعیین نشده است و همین به دو مشکل اساسی زیر منجر شده است :

[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]
1 -
تعدادی از کلمات کردی هستند مانند ( بردن ، من ، مردن ) در ظاهر فاقد مصوت هستند اما به هنگام تلفظ یک صدای کسره بسیار کوتاهخودنمایی می کند . بدین معنی که این صدا هم وجود دارد و هم تلفظ می شود اما در الفبای زبان کردی با رسم الخط عربی هیچ نشانه ای برای نشان دادن آن درنظر گرفته نشده است
[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]2 [/FONT][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]- اشکال دوم زمانی خودش را خوب نشان می دهد که بخواهیم[/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] زبان کُردی را بر اساس رسم الخط عربی به یک غیر کُرد آموزش دهیم .
[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]کُرد ها خود با توجه به زبان مادری بودنشان ، ناخوداگاه می توانند تشخیص [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] دهند که در کجای کلمه (صدای کسره کوتاه ) وجود دارد اما برای غیر کُرد چنین [/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] امکانی حداقل در ابتدای راه وجود ندارد و این خود باعث سردرگمی می شود [/FONT]​

 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
دانلود کتاب آموزش کامل زبان کردی لهجه سورانی
نام کتاب
: آموزش کامل زبان کردی لهجه سورانی
نویسنده : محمدسینا احمدی
ناشر : پارس بوک
زبان کتاب : پارسی
تعداد صفحه : ۱۰۵
قالب کتاب : PDF
حجم فایل : ۵,۴۵۰ کیلوبایت

دانلود
توضیحات : متاسفانه در شرایط کنونی خلاء های بسیاری به نسبت زبان های غیر فارسی ،خصوصا زبان کردی، در ایران دیده می شود. لذا لزوم وجود منابعی آموزشی در این زمینه به راحتی قابل لمس است. نویسنده ،اثر خود را به صورت رایگان و الکترونیکی و در چندین نسخه در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.این اثر اهداف خود که در آن به خوبی بدان ها اشاره شده است را در دراز مدت و با انتشار نسخه های متوالی و کامل تر دنبال می کند. امیدواریم خوانندگان محترم در نظر داشته باشند که فرد فرد آنها می توانند در ارتقا و بهبود مطالب آن نقش داشته باشند.


 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
اموزش زبان کوردی - شاخه کلهریکردی کلهری یکی از شاخه های زبان کردی محسوب میشود که در زمان نادرشاه افشار از کلار دشت تا شهرستان کلار در کردستان عراق جزو قلمرو ایل کلهر و ایل گوران بوده.اما همکنون در استانهای کرمانشاه،ایلام،بخشی از استان همدان،بخشی از استان لرستان،بخشی از استان گلستان،بخشی از استان گیلان(چمخاله)،بخشی از استان آذربایجان غربی در کشور ایران و شهرهای جسان،بدره،منلی،ربادیه،خانقین،بخشی از دربندی خان،کلار،اکثریت روستاها و بخش های حومه شهرستان بغداد در کشور عراق و بخشی از اهالی استان وان در کشور ترکیه و چند روستا در کشور سوریه استان قامیشلو به زبان کلهری تکلم میکنند.

ابتدا مقدمه ای در مورد زبان و نحوه رسم الخط کردی بیان میکنم و سپس سراغ حروف الفبای کردی و نحوه نوشتن و خواندن کلمات میرویم.کسانی که رسم الخط فارسی را میدانند به راحتی میتوانند به رسم الخط کردی مسلط شوند.در فارسی حروف صدا دار عمدتا" نوشته نمیشوند،مثلا در کلمه محمد ضمه روی "م" ،فتحه روی "ح" و فتحه روی "م" نوشته نمیشود،اما در کردی تمامی حروف صدادار نوشته میشوند و کلمات به صورت تکه تکه نوشته میشوند(بر حسب حروف صدادار موجود در کلمات).یعنی برای فتحه،ضمه و کسره حروفی نوشته میشود که در ادامه توضیح خواهم داد

بنابراین ابتدا نحوه نوشتن و خواندن حروف صدادار و سپس حروف بیصدا را مورد بررسی قرار میدهیم.برای راحت تر شدن یادگیری به صورت گام به گام جلو میرویم.

۱-فتحه:

در کردی برای مشخص کردن فتحه از حرف"ه" استفاده میشود که بسته به نوع هجابندی(بخش کردن) کلمه ممکن است به صورت چسبیده یا آزاد به کار رود.

مثال: کلمه حمید در کردی به صورت زیر نوشته میشود:

حه مید

در این کلمه "ه" چسبیده به "ح" میباشد که همان فتحه میباشد.

مثال:کلمه دست در کردی به صورت زیر نوشته میشود:

ده ست

در این کلمه حرف "ه" که بعد از حرف "د" و به صورت آزاد آمده همان فتحه میبلشد.

ممکن است در یک کلمه هردو گونه فتحه چسبیده و آزاد استفاده شود،مانند کلمه "رحمت" که در کردی به صورت زیر نوشته میشود
ره حمه ت


۲-ضمه:

در کردی دو نوع ضمه داریم:ضمه معمولی و ضمه کشیده.

ضمه معمولی: همان است که در فارسی تلفظ میشود که در کردی آن را با حرف "و" معمولی نمایش میدهند:

مثال:کلمه کرد در زبان کردی به صورت زیر نوشته میشود:

کورد

نکته ای بسیار بسیار مهم :
پس چگونه حرف "واو" را بنویسیم:

جواب ساده است: هر کجا خواستیم کلمه ای مثل دوست که حرف واو دارد را بنویسیم به جای یک "و"مینویسیم "وو" یعنی کلمه دوست در کردی به شکل زیر نوشته میشود:

دووست پس ضمه را با " و " و حرف" واو " یا همان "او" را با "وو" نمایش میدهیم.

ضمه کشیده:این حرف مختص زبان سورانی است و با کمی گرد کردن دهان تلفظ میشود و آن را با حرف "ۆ " نمایش میدهند.مانند کلمه: زۆر یعنی فراوان
۳-کسره و ی مجهول:

برای نمایش کسره و "ی" مجهول از حرف ێ استفاده میشود.

که ممکن است به صورت چسبیده یا آزاد به کار رود.

منظور از "ی" مجهول حرفی بین کسره و "ی" میباشد یا بهتر بگوییم ادغام این دو حرف میباشد.

مثال برای کسره:

کتاب به زبان کردی نوشته میشود:

کێتاب

مثال برای "ی" مجهول:تلفظ حرف "ی" در کلمه حیران درزبان کلهری به صورت "ی" مجهول میباشد:

حه ێران

گاها" ممکن است علامت حرف کسره را ننویسند اما "ی" مجهول را حتما مینویسند/

همان دو کلمه بالا را میتوان به صورت های زیر نیز نوشت:

کتاب

حه ێران

چند مثال :

بێکه س ، بێکار ، بێسواد

۴-الف:

در کردی هیچوقت در اول کلمات "الف" نمی آید یعنی در زبان کردی " آ" وجود ندارد.کلماتی که با الف شروع میشوند را با " ئ " مینویسند

مثال: کلمه " آسمان " را به صورت زیر مینویسند:

ئاسمان

چند مثال که در فارسی با الف شروع میشوند و در کردی با ئ:

فارسی: اردک . اهورا . انجیل

کوردی: ئورده ک . ئه هورا . ئێنجیل

۵-ۊ :

این حرف مخصوص زبان کردی کلهری بوده و معادل فارسی ندارد.

کلمه "توت" را در نظر بگیرید، کلمه کردی کلهری آن به صورت زیر است:

تۊ

به چند مثال توجه کنید(کلمات فارسی به کردی کلهری ترجمه شده اند):

فارسی: بود . مو . توت

کوردی: بۊ . مۊ . تۊ


۶-ۋ:

این حرف معادل همان وی انگلیسی است(۷):مثلا تلفظ تهرانی کلمه لیوان را در نظر بگیرید:


نوشته میشود:

لیۋان

مثال:همه "گیو " را میشناسیم،یکی از پهلوانهای شاهنامه به صورت زیر نوشته میشود:

گیۋ

مثال:
فارسی: کوه

کوردی سوو را نی : کیۋ

حال به بررسی حروف بیصدا میپردازیم:

۷-ل معمولی و ل غلیظ(ڵ):

ل معمولی را همان "ل" و ل غلیظ را به صورت "ڵ" نمایش میدهند.

مثال: لاله دارای حرف "ل" با تلفظ معمولی و گل دارای حرف "ل" با تلفظ غلیظ یعنی "ڵ" میباشد/

که به صورت زیر نوشته میشوند: لاله لاله گل گوڵ۸-س:در کردی به جای همه حروف "ث" "ص" "س" فقط حرف س بکار میرود.مثال:

صابون=سابوون

سبز = سه وونز

اثر = ئه سه ر

در زبان سورانی کلمات نادری وجود دارند که در آنها "ص" بکار رفته است.مانند: صه ت (یعنی عدد ۱۰۰)

۹-ز:

در کردی به جای همه حروف "ز" " ذ " "ض " "ظ " فقط حرف ز نوشته میشود.

مثال:

زردآلو >>> زه ردئالو

ضجه>>> زه جه
ظهیر>>> زه هیر

ذات>>> زات۱۰-ت:

در کردی به جای هر دو حرف "ت" و "ط" فقط حرف "ت" بکار میرود.

مثال: کلمه "طناب " و "تبر" به صورت زیر نوشته میشوند:

ته ناب

ته به ر

۱۱-تشدید:

در کردی هر حرف مشدد را دو بار مینویسند و دیگر مانند عربی و فارسی از علامت تشدید استفاده نمیکنند.مثلا کلمه "مکه" را به صورت زیر مینویسند: مه ککه

۱۲-مابقی حروف همانند فارسی نوشته و خوانده میشوند.


تمرین:اکنون با شناختن حروف و دانستن نحوه نوشتن و خواندن آنها در کلمات به چند تمرین میپردازیم و سپس " قوانین مربوط به جمله نویسی و جمله خوانی" را بیان میکنم.

در رو به روی کلمات معادل کردی آنها نوشته شده.ملاحظه بفرمایید:


آبادان-----------------------------------ئابادان

آسو-------------------------------------ئاسو

اردشیر----------------------------------ئه رده شیر

انوشیروان--------------------------------ئه نووشیرووان

اهورا-------------------------------------ئه هورا

اردک-------------------------------ئورده ک

غروب------------------------------ئێواره

ایران--------------------------ئیران

چگونه------------------------چۊن

توت---------------------------تۊ

بود----------------------------بۊ
روغن------------------------رۊ ن

مو----------------------------مۊ

زیاد----------------------------زۆر

چطور--------------------------چۆن

هفده(۱۷)----------------------هه ۋده(کلهری)

کوه-----------------------------کیۋ(سورانی)

اینجا---------------------------- ۋرا(کرمانجی)

نیم-----------------------------نیۋ(گوران:هورامی)

بهرام---------------------------به هرام

بهمن---------------------------به همه ن

پیمان---------------------------په ێمان

پرستو--------------------------په ره ستوو

جهان--------------------------جه هان

چمن--------------------------چه مه ن

حلوان-------------------------حه له ووان(نام قدیم سرپل ذهاب)

حسن زیرک-------------------حه سه ن زیره ک

خسرو------------------------خۆ سره وو

دیره---------------------------دێره

رشمینه----------------------ره ش مینه

سیاه-------------------------ره ش

زرتشت----------------------زه رتوشت

زنجیر------------------------زه نجیر

ذات-------------------------زات

ضجه------------------------زه جه

ظالم------------------------زالێم

زندگی----------------------ژیان

صبر------------------------سه بر

سلام-----------------------سه لام

مثال-----------------------مێسال

شهریار--------------------شه هریار

عمارت---------------------عێماره ت

علی-----------------------عه لی

عمر-----------------------عو مه ر

غلام-----------------------غولام

فرهاد----------------------فه رهاد

قلیان-----------------------قێلیان

کیکاوس--------------------که ێکاوێس

گلین-----------------------گوێڵێن

لاله------------------------لاله

آلاله----------------------ئاڵاڵه

من-----------------------مێن

مریم--------------------مه ریه م

ناصر---------------------ناسێر

نعمت--------------------نێمه ت

همدم-------------------هاووده م


چگونه کلمات را در یک جمله بخوانیم و بنویسیم؟

فاصله بین دو کلمه در یک جمله" به اندازه ۲خط فاصله "میباشد:

با این مثال توجه کنید: "پسر خوب و زیبا" (صرفا جهت یادگیری همین عبارت را با کتابت کردی مینویسیم):


پێسه رێ خووب ووه زیبا

اکنون به چند جمله کلهری همراه با ترجمه آنها توجه بفرمایید.


حالێد چۊنه؟

حالت چطوره؟


وه چووه مه شغولید؟

به چه کاری مشغول هستید؟


هه مۊ شه خووه ش بۊد

همیشه خوش باشی


ئی ووه خته ووه خه یر

این وقتت به خیر باشه


بۊ چگ تمام که سه ێلێگم ئی مه تنه خووه نێن
کوچیک تمام کسانی هستم که این متن را میخوانند اکنون یک پاراگراف را همراه با ترجمه فارسی مینویسیم.هه ر ووه ختێ هۊر منالی که م ته وه ن به ێده م، چۊ ئاوو زلال بۊم وو چۊ خوو ه ر رووشن بۊم وو جۊر ئاگر گێر.(نعمه ت نیازی)


هر وقت یاد بچه گیم می افتم یه شوک بهم وارد میشه،مثل آب زلال بودم و مانند خورشید تابناک بودم و مانند آتش شعله ور(نعمت نیازی) .


تمرین:به چند بیت شعر کلهری(شاعر نا مشخص)توجه کنید و آن را مطالعه بفرمایید:کیه نیه گه ی در مال رێخ دانه دا نه

پاێ که ژاڵ هاتێ زێلفێ که ێ شانه

ئه ر دووس دڵێ بوو دووس بکێ وه سه ر

کۊزه گه ی شانێ که ێدن وه سپر

دووسی دووس خاس دووسی تا سه ر بوو

دووسی دووس خاس له هه ردێ سه ر بو
 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
با سلام
ما با پیشنهاد دوستان در تدارک بودیم که یه تاپیک برای آموزش زبان کردی بزنیم و با این تاپیک مواجه شدیم
پس کارای اولیه و اساسی رو جناب t3teknik عزیز انجام دادن و جا داره یه تشکر ویژه از ایشون بکنم :gol::gol::gol:
اینجا الفبای زبان کردی و دستور زبان و دیگر موارد لازم رو آوردن و دیگه زحمت مارو کمتر کردن
بنابراین دوستان بنده هم برای آموزش اعلام آمادگی میکنم و کسانی که سوالی براشون پیش اومد میتونن تو تاپیک مطرح کنن و من و دیگر دوستان در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالاتتون هستیم
خب ابتدا در تکمیل آموزش های دوستمون پیش میرم بعدأ هم مطالبی اضافه میکنم به تاپیک
پس با ما همراه باشید :)


یک نکته هم عرض کنم شااخه ای که بنده ادامه آموزش رو در خدمتتون هستم کُردی سورانی می باشد ( گویش در شهرهای بوکان ، مهاباد ؛ سقز و اکثر شهرهای کرد نشین استان آذربایجان غربی و کردستان و چند شهر استان کرمانشاه من جمله پاوه و روانسر و ... )

 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فایل های صوتی درس دوم

فایل های صوتی درس دوم

فایلای صوتی که لینک ندارن رو من لینکهاش رو میذارم که تکمیل بشه

درس دوم >>> معرفی حروف صدادار زبان کُردی

خەم - خەفەت - دەگمەن - فەرهەنگ – مەهەستی

دانلود فایل صوتی

دێ - سێ - خێر - شێت – تێر

دانلود فایل صوتی


زۆر - بۆر - نۆ - بۆن – مۆن

دانلود فایل صوتی

داخ – شاخ – ژان – مار – ناخ

دانلود فایل صوتی

لووت – توور – جووت – پووت – بوون

دانلود فایل صوتی


شیرین – سی – بیر – پیر – تیشک
دانلود فایل صوتی

کورد ، کورت ، کوردستان ، گورگ ، سوتمان

دانلود فایل صوتی

بردن ، مردن ، من

دانلود فایل صوتی

بردن ، من ، ژن ، مردن ، بزن ، خستن
دانلود فایل صوتی

بەفر ، کۆتر ، دەستت ، هاتم ، بردن ، زستان ، کوردستان

دانلود فایل صوتی

 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
حروف مختص به زبان کُردی

حروف مختص به زبان کُردی

حروف مختص به زبان کُردی

در تکمیل آموزش های دوستمون :

نکته : در زبان کردی هیچ کلمه ای با الف شروع نمیشود بلکه باهمزه (ئـ) شروع می شود

- در رابطه با نویسه ( ڵ )
به مثالهای زیر دقت کنید بیشتر متوجه میشید و تلفظ رو یاد میگیرید

نویسه ( ڵ ): ....(able=ئێی بڵ)...(handle=هه‌ندڵ)...(apple=ئه‌پڵ)


در صورتی که نویسه ( ل ) جداست همونطور که دوستم توضیح دادن

نویسه ( ل ): ...لاله (لالێ).....لابد (لابۆد).....لشکر(له‌شكه‌ر)


 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ضمایر در زبان کردی

ضمایر در زبان کردی

.....ضمایر مستقل = ڕێناوه‌ سه‌ربه‌خۆكان.....

شخص/ كه‌س.....مفرد/ تاک.....جمع/ كۆ
اول/ یه‌كه‌م.........من/ من........ما/ ئێمه
دوم/ دووه‌م...........تو/ تۆ.......شما/ ئێوه
سوم/ سێیه‌م..........او/ ئه‌و......آنها/ ئه‌وان.....حالت نكره یا نامعلوم: مقایسه فارسی با كردی.....

هرگاه بخواهیم که در زبان کردی اسمی را نکره کنیم به آخر آن نشانه ( ێ ) یا ( ـێك) را اضافه میکنیم و اگر اسم به حروف صدادار ختم شود به أخرش نشانه ( ـیه‌ك) می افزاییم.
شخص = كه‌س...(یك شخص – شخصی)>>( كه‌سێك ــ كه‌سێ )
كتاب = كتێب...(یك كتاب – كتابی)>>>( كتێبێك ــ كتێبێ)
مرد = پیاو...(یك مرد – مردی)>>>( پیاوێك ــ پیاوێ)
چراغ = چرا...( یك چراغ ــ چراغی)>>>( چرایه‌ك )

(من یك كتاب میخوام= كتێبێكم ده‌وێ)_( تو یك كتاب میخوای= كتێبێكت ده‌وێ)

(او یك كتاب= كتێبێكی)_(ما یك كتاب= كتێبێكمان)
(شما یك كتاب= كتێبێكتان)_(انها یك كتاب= كتێبێكیان)
در زبان کردی برخلاف فارسی ضمایر متصل در دو حالت معرفه و نکره تفاوت دارند.

ضمایر متصل (درحالت نکره کردی) = ڕێناوه‌ لكاوه‌كان له‌ دۆخی نه‌ناسراو


اوّل شخص مفرد= اسم+( -َ م)،مانند لباسم---در کردی=اسم+(م)...لباسم
دوم شخص مفرد=اسم+(-َ ت)،مانند لباست---در کردی=اسم+(ت)..لباست
سوم شخص مفرد=اسم+(-َش)،مانند لباسش---در کردی=اسم+(ی)-لباسی
اوّل شخص جمع=اسم+(-ِمان)،مانند لباسمان---در کردی=اسم+(مان)-لباسمان
دوم شخص جمع=اسم+(-ِتان)،مانند لباستان---در کردی=اسم+(تان)-لباستان
سوم شخص جمع=اسم+(-ِشان)،مانند لباسشان---درکردی=اسم+(یان)-لباسیان

وضعیت بالا در زبان فارسی هم در حال نکره(ناشناس) هم در حال معرفه یکسان است اما در زبان کردی در صورت معرفه(شناس) به صورت زیر است........طریقه معرفه کردن اسم ها در زبان کردی.......


۱-اسمی که به حروف بیصدا ختم شده است + ( ـه‌كه‌)
سیب = سێو + ـه‌كه‌ ( سێوه‌كه‌ : سیب معلوم و مشخص)
پیراهن = كراس + ـه‌كه‌ ( كراسه‌كه‌ : پیراهن معلوم و مشخص)
گل = گوڵ + ـه‌كه‌ ( گوڵه‌كه‌ : گل معلوم و مشخص )

۲- اسمی كه به حروف صدادار ( ا ، ه) ختم شده‌ باشد + ( كه‌)
عكس = وێنه‌ + كه‌ ( وێنه‌كه‌ : عكس معلوم و مشخص)
در = ده‌رگا + كه‌ ( ده‌رگاكه‌ : در معلوم و مشخص)
چراغ = چرا + كه‌ (چراكه : چراغ معلوم و مشخص)

۳-اسمی كه به حروف صدادار ( ی - ێ) ختم شده‌ باشد + ( یه‌‌كه‌)
چشمه = كانی + ـه‌كه‌ ( كانییه‌كه‌ : چشمه معلوم و مشخص)
هندوانه‌ = شوتی + ـه‌كه‌ ( شوتییه‌كه‌: هندوانه‌ معلوم و مشخص)
روستا = دێ + ـه‌كه‌ ( دێیه‌كه‌: روستای معلوم و مشخص)
نمك = خوێ + ـه‌كه‌ ( خوێیه‌كه‌: معلوم و مشخص)


ضمایر متصل (درحالت معرفه کردی) = ڕێناوه‌ لكاوه‌كان له‌ دۆخی ناسراو

اوّل شخص مفرد= اسم+ ( ــه‌كه‌م)...لباسه‌كه‌م (لباس من-معلوم)
دوم شخص مفرد= اسم+ ( ــه‌كه‌ت)...لباسه‌كه‌ت (لباس تو- معلوم)
سوم شخص مفرد= اسم+ (ــه‌كه‌ی)...لباسه‌كه‌ی (لباس او- معلوم)
اوّل شخص جمع = اسم+ ( ــه‌كه‌‌مان)...لباسه‌كه‌مان (لباس ما- معلوم)
دوم شخص جمع = اسم+ ( ــه‌كه‌تان)...لباسه‌كه‌تان (لباس شما- معلوم)
سوم شخص جمع= اسم+ ( ــه‌كه‌یان)...لباسه‌كه‌یان (لباس انها- معلوم)
 
آخرین ویرایش:

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
طریقه جمع کردن اسم در زبان کردی

طریقه جمع کردن اسم در زبان کردی

..........طریقه جمع کردن اسم در زبان کردی.........

۱-اسم معرفه باشد یا اسم به حروف بیصدا ختم شده‌ است +( ـان )مثلا:

(خانه مشخص و معلوم=ماڵه‌كه‌...خانه‌ ها=ماڵه‌كان)
(درخت مشخص و معلوم=داره‌كه‌...درخت ها=داره‌كان)
(كتاب مشخص و معلوم=كتێبه‌كه‌...كتابها=كتێبه‌كان)
(پروانه ‌مشخص و معلوم=په‌پوله‌كه‌...پروانه‌ها=په‌پوله‌كان)‌
پسر= كوڕ +ان:كوڕان (پسرها) ---مرد = پیاو +ان:پیاوان(مردها)
سنگ= به‌رد+ان:به‌ردان (سنگها)--دختر=كچ+ان:كچان (دخترها)
سال= ساڵ+ان: ساڵـان (سالها)---روز=ڕۆژ+ان: ڕۆژان (روزها)۲-اسمی که به حروف صدادار ( ا ،ۆ ، ێ، ی) ختم شده‌ + ( ـیان)

ماهی = ماسی + ـیان : ماسییان (ماهی ها)
برادر = برا + ـیان : برایان (برادر ها)
عقاب = هه‌ڵۆ + ـیان : هه‌ڵۆیان (عقاب ها)
روستا = دێ + ـیان : دێیان ( روستاها)3- اسم + (گه‌ل)...بیشتر در نوار جغرافیایی (سقز-سنندج-جوانرود)
(دختر=كچ یا كه‌نیشك+ گه‌ل: كه‌نیشكگه‌ل: دخترها)
(بچه=مناڵ+ گه‌ل: منالگه‌ل: بچه‌ها)
(پسر=كوڕ+ گه‌ل=كوڕگه‌ل: پسران)

( بهم = پێم ---------- به من = وه‌ من)

( بهت = پێت ------------ به تو = وه‌ تۆ)

( بهش = پێی ---------- به‌ او = وه‌ ئه‌و)

( بهمان،بهمون = پێمان --------به‌ ما = وه‌ ئێمه‌)
( بهتان،بهتون = پێتان --------- به شما = وه‌ ئێوه‌)
(بهشان،بهشون = پێیان --------- به‌ انها = وه‌ ئه‌وان)

(...این= ئه‌مه‌... آن= ئه‌وه... اینها= ئه‌مانه‌... آنها= ئه‌وانه‌
اینهاشون= ئه‌مانیانه‌........اونهاشون= ئه‌وانیانه
اینهایی كه= ئه‌مانه‌ وا..... اونهایی كه= ئه‌وانه‌ وا...)

(...اینجا= ئێره‌، ئه‌یرا.....دراینجا= له‌ ئه‌یرا، لێره،

اونجا= ئه‌وێ، ئه‌وێنه‌.....در اونجا= له‌ ئه‌وێ، له‌وێ،

اینطور،آنطور،اینجور،آنجور= ئاوا...)(...خودم=خۆم.......خودت=خۆت.......خودش=خۆی
خودمان=خۆمان...خودتان=خۆتان...خودشان=خۆیان...)(...من هم= منیش.....تو هم= تۆیش.....او هم= ئه‌ویش
ما هم= ئێمه‌یش.....شما هم= ئێوه‌یش.....اونها هم= ئه‌وانیش...)
 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
...قید زمان در زبان كردی = ئاوه‌ڵكاری كات له‌ زمانی كوردی...

(هم اكنون،الان= ئێستا)_(بعدا= دوایی)_(قبل= پێش)_(بعد= پاش)


(فردا= سبه‌ی، سبه‌ینێ، سۆح)_(امروز= ئه مڕۆ، ئیمڕۆ)_(دیروز= دوێنێ، دوێكه)‌

(صبح= به‌یانی)_(ظهر=نیوه‌ڕۆ)_(بعدازظهر=دوانیوەڕۆ)_(شب= شه‌و)
(عصر=ئێوارە)ـ(چند روزدیگر= چه‌ن ڕۆژی تر)_(به‌ این زودی ها= به‌م زووانه)‌
(امسال=ئیمساڵ)_(پارسال=پاڕه‌كه‌، ساڵی پار)_(سال دیگر=ساڵێكی تر)
(از گذشته=له‌مێژه‌)_(قبلا= ئه‌وساكان)_(ازون موقع=له‌وساوه‌،له‌وكاته‌وه‌)
‌‌‌(درحالی كه= له‌كاتێكدا)_(پس از،بعد از= له‌ پاش، دوای ئه‌وه‌)
(وقت= كات)_( لحظه= سات)_(دوران= سه‌رده‌م)

قید مكان در زبان كوردی = ئاوه‌ڵكاری شوێن له‌ زمانی كوردی

( بالا= سه‌ر-بان)_(پایین= خوار)_(زیر= ژێر)_(قبل= پێش)_(بعد= پاش)
(اینجا= ئێره‌، ئه‌یرا)_(دراینجا= له‌ ئه‌یرا، لێره)_(دركنار= له‌ ته‌نیشت)‌
(اونجا= ئه‌وێ، ئه‌وێنه)_(در اونجا= له‌ ئه‌وێ، له‌وێ، له‌وێنه)
(در برابر= له‌به‌رامبه‌ر)_(بین، درمیان= نێوان، له‌نێوان)

(اطراف= ده‌وروبه‌ر)_(بدون= بێ)_(خارج،خارج از=ده‌ر،له‌ ده‌ره‌وه‌ی)
(داخل،در داخل=ناو،له‌ناوی)_(كنار= ته‌نیشت، پال)

قید کمیت در زبان کردی = ئاوه‌ڵكاری چه‌ندێتی له‌ زمانی كوردی

(خیلی، زیاد= زۆر، گه‌لێ، فره)_(كم= كه‌م، نه‌ختێ)_(یه‌ ذره= تیسكێ)
(مبلغی، مقداری= بڕێك)_(تعدادی= هه‌ندێك)_(قسمتی= به‌شێك)

قید كیفیت در زبان كردی = ئاوه‌ڵكاری چۆنیه‌تی له‌ زمانی كوردی

(خوب/ به خوبی= باش، چاک، خاس/ به باشی، به‌چاکی، به‌خاسی)
(عصبانی/ باعصبانیت= تووڕه‌/ به‌ تووڕه‌یی)
(عاقل/ عاقلانه =ژیر/ ژیرانه)_(عجله/باعجله=په‌له‌/ به‌ په‌له‌)

(همه‌= هه‌موو،گشت)_(همه‌ی= هه‌مووی،گشتی)_(چیز= شت،هین)
(بد= گه‌ن،خراپ)_(زیبا= جوان)_(به‌ شدت= به‌ توندی)_ (مثل مرد= پیاوانه‌)

(كدامیك=كامیان)_(اما= به‌ڵام)_(اگر= ئه‌گه‌ر،ئه‌ر)_(با= له‌گه‌ڵ، ته‌كی)
(متاسفانه= به‌ داخه‌وه)_(چطور= چۆن)_(برای= بۆ)_(از= له‌) ‌


(از طریق=له‌ڕێگای)_(به‌ علت= به‌هۆی)_(درمورد، درباره = سه‌باره‌ت به‌)
(دوباره= دیسان)_(یك دفعه= یه‌ك جار، جارێك)_(همچنین،همینطور= هه‌روه‌ها)

(علاوه‌ بر=سه‌ره‌ڕای/علاوه‌براین= سه‌ره‌ڕای ئه‌مه‌)_(همانطور = هه‌روه‌ك)
(تنها= ته‌نیا، به‌س)_(اینقدر= ئه‌وه‌نده‌)_(دیگر=ئیتر)_(هرگز،اصلا= قه‌ت)

(بخاطراینکه=له‌به‌رئه‌وه‌ی)_(به‌جز،غیر از=بێجگه‌ له‌، جگه‌له‌، جیا له‌ )
(چقدر=چه‌نێ، چه‌نێك)_(حتی= ته‌نانه‌ت)_(مطمئنا= به‌دڵنیاییه‌وه‌)
 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
.....احوالپرسی های معمولی روزانه به زبان کردی.....

.....احوالپرسی های معمولی روزانه به زبان کردی.....

.....احوالپرسی های معمولی روزانه به زبان کردی.....


یه سری از احوالپرسی های معمولی روزانه رو گذاشتم تمرین کنید خوب یاد بگیرید
توجه کنید کلمات داخل پرانتز همون معنی رو میده که قبلش اورده شده فقط گویش ها فرق میکنه
سلام خوش آمدی, بفرما
.............سڵاو به خێر بی (خۆش هاتی) , فه‌رموو


وقتت به خیر رفیق............................ئه‌م كاته‌ت باش هاوڕێ

برادرم, خواهرم , چطوری؟........... براكه‌م, خوشکه که م, چۆنی؟

اوضاع و احوالت چطوره؟.................ده‌نگو باست چۆنه‌؟

پیدات نیست؟ كجایی؟..................دیارت نیه؟ له‌ كوێی یا له چۆی؟‌

مشغول چه کاری هستی؟..........سه‌رقاڵی چ ئیشێكی؟
داری چکار میکنی؟........................خه‌ریكی چی؟؟ یا چی ده‌كه‌ی؟

واقعا خسته نباشی.......................به‌راستی ماندوو نه‌بی
(خوب),(بد) .................................... (خاس,باش,چاک),(گه‌ن,خراپ)
خیلی ممنون, همچنین.....................زۆر سپاس, هه‌روه‌ها
خوبی از خودته, خیلی مردی..............خاسی له‌ خۆته‌, زۆر پیاوی

‌پدر و مادرت خوبن؟سلامتن؟..............دایك و باوكت چاكن؟ساقن یا ساغن؟

تنت سلامت باشه‌,چشمم روشن....له‌شت ساق بێت,چاوم ڕۆشن

در سایه شما, هستیم دیگه.............. له‌ سێبه‌ری ئێوه, هه‌ین ئیتر
قابل نداره, مبارک باشه........................شایه‌نی نیه یا قابیلی نیه, پیرۆز بێت‌

جای احترام دارید, محترم...................جێی ڕێزتان هه‌یه, به‌ڕێز‌
خیلی بهش افتخار میکنم...................زور (فره) شانازی پێ ده‌كه‌م

کوچکتم, بزرگوار, ممنون.....................چووکه تم (بچووكتم) , گه‌وره, سپاس

دستت درد نكنه, زنده باشی...........ده‌ستت خۆش بێ ( نه‌ئێشێ) , بژیت‌

ایشا..بدون مشكل تموم میشه.........ایشا..بێ وه‌ی دوایی دێت

بهش فکر نکن،هیچی نیست.........بیری لێ مه‌كه‌وه،شتێك نیه‌
دست از سرش بردار........................وازی لێ بێنه‌
مطمئنا میتونی, سعیتو بکن....به‌ دڵنیاییه‌وه‌ ده‌توانی, هەوڵی خۆت بدە

مهم نیست، فراموشش کن......گرینگ نیە،بیری لێ مەکەوە یا له‌بیری بره وه

تو انسان فهمیده ای هستی.........تۆ مرۆڤێکی تێگەیشتووی
امیدوارم , اشکال نداره..................... به‌ هیوام(هیوادارم) , قه‌ی ناكا
خیلی متاسفم , معذرت......................زۆر به‌داخم , ببوره‌
تقاضای بخشش دارم, منو ببخش......داوای لێبوردن ده‌كه‌م, لێم ببوره‌

از تو التماس میکنم, ازت, تو رو خدا....له‌تۆ ده‌پاڕێمه‌وه, لێت, تو خودا

جونمی , چشممی , نفسمی...........گیانمی , چاومی , هه‌ناسه‌می
خدا به همرات عزیزم...........................خودات له‌گه‌ڵ خوشه‌ویستم

مواظب خودت باش...............................هۆشت به‌ خۆتۆه بێت یا ئاگاداری خۆت به
 
آخرین ویرایش:

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نرم افزار و دیکشنری کردی به فارسی

نرم افزار و دیکشنری کردی به فارسی

اینم لینک چن تا دیکشنری و نرم افزار که میتونه بهتون کمک کنه :

لينک دانلود نرم افزار فرهنگ لغت کردي به فارسي و بلعکس هه نبانه بورينه با حجم بسيار کم


http://uploadkon.ir/uploads/Hanbana-Borina Dictionary.zip

ديکشنري انلاين کردي

http://www.bakhawan.com/eFerheng/default.asp

فه‌رهه‌نگي هه‌ژير فارسي/ کوردي

پارت 1 با حجم 4.1 مگا بايت

http://www.pertwk.com/pdf/ferhengi_hejir1.pdf

پارت 2 : 4.6 مگا بايت

http://www.pertwk.com/pdf/ferhengi_hejir2.pdf

 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام..مرسی مسعود خان
کم بزارین زیاده اینا نمیشه یاد گرف....

لەبەر ئەوەی ھەوڵێکم دابێ بۆ فێر بوونتان کوردی وەڵام دەدەمەوه و وەرگێڕانی فارسیەکەی دادەنێم

بلێ وایه نرگێس خاتون

لەبەر ئەوەی زور لێرە نابم هەمووم یک لە سەر یک داناوە ؛ ببورن
ئیوەش دەرس به دوای دەرس بی خوێنن و هەر پرسیاریکتان بوو من خزمه‌تتان دام
زۆر سپاس


به خاطر اینکه تلاشی کرده باشم برای یادگیریتون با زبان کوردی جواب میدم و ترجمه اش رو میذارم

بله همینطوره نرگس خانوم

بخاطر اینکه خیلی اینجا نیستم همه اش رو پشت سرهم گذاشتم ؛ ببخشید
شما هم درس به درس پیش برید و بخونید و هرسوالی داشتین من در خدمتتون هستم
خیلی ممنون


ــــــــــــــــــ
ــــــــــ

وشە نوێکان ( کلمات جدید)

ھەوڵ= تلاش و کوشش
فێر بوون= یادگرفتن
وەڵام = جواب

وەرگێڕان= ترجمه
یک لە سەر یک= پشت سرهم
خوێندن = خواندن
پرسیار= سوال
 
آخرین ویرایش:

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
با سلام
ما با پیشنهاد دوستان در تدارک بودیم که یه تاپیک برای آموزش زبان کردی بزنیم و با این تاپیک مواجه شدیم
پس کارای اولیه و اساسی رو جناب t3teknik عزیز انجام دادن و جا داره یه تشکر ویژه از ایشون بکنم :gol::gol::gol:
اینجا الفبای زبان کردی و دستور زبان و دیگر موارد لازم رو آوردن و دیگه زحمت مارو کمتر کردن
بنابراین دوستان بنده هم برای آموزش اعلام آمادگی میکنم و کسانی که سوالی براشون پیش اومد میتونن تو تاپیک مطرح کنن و من و دیگر دوستان در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالاتتون هستیم
خب ابتدا در تکمیل آموزش های دوستمون پیش میرم بعدأ هم مطالبی اضافه میکنم به تاپیک
پس با ما همراه باشید :)


یک نکته هم عرض کنم شااخه ای که بنده ادامه آموزش رو در خدمتتون هستم کُردی سورانی می باشد ( گویش در شهرهای بوکان ، مهاباد ؛ سقز و اکثر شهرهای کرد نشین استان آذربایجان غربی و کردستان و چند شهر استان کرمانشاه من جمله پاوه و روانسر و ... )


سپاس مسعود جیان ، هر باشی
ممنون که گویش زیبای سورانی را اموزش دادید
:gol::gol:
 

MisyoMasoud

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من خیلی دوست دارم یاد بگیرم ولی خیلی سخته چیکار کنم:cry:

اینجا بنده به اتفاق دوستان در خدمتیم و هر سوالی داشتین بپرسین
الفبا و دستور زبان رو یاد بگیرید، کم کم میتونید مکالمه رو هم یاد بگیرید ایشالا


لێرە ئه‌من له‌گه‌ڵ دۆستان له خزمه ت داین و هه ر پرسیارێکتان بوو بپرسن
پیته کان فێر بن ورده‌ورده، ده توانن قسە کردنیش فێر بن ئیشاڵلا
 

Similar threads

بالا