الزام به تنظیم سند رسمی ملک | تنظیم سند ملک | وکیل تنظیم سند

rezvaneh292910

عضو جدید
الزام به تنظیم سند رسمی ملک
یکی از شایع ترین دعاوی در محاکم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است که معمولا در خرید و فروش ملک و در صورت عدم ایفای تعهد فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی برای خریدار به وجود می آید و معمولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی بین انجام معامله در زمان تنظیم سند و یا عدم پرداخت بدهی بانک می باشد.
خریدار برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه به دفتر خانه مراجعه نماید در صورتیکه فروشنده از انجا تعهد امتناع نماید یا در تاریخ مقرر در دفتر خانه حاضر نشود خریدار باید با تهیه الباقی ثمن معامله از سر دفتر تقاضا نماید که گواهی عدم حضور صادر کند. در صورتی که در مبایعه نامه برای حضور در دفترخانه تاریخ معین نشده باشد خریدار باید بدواٌ اقدام به ارسال اظهارنامه به فروشنده نماید و محل و تاریخ حضور جدید را برای فروشنده اعلام نماید.

شرایط لازم برای اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
۱ – وجود قراردادی که به صراحت تعهد انتقال مال غیر منقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
۲ – گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفتر خانه اخذ شده باشد توجه داشته باشید که اخذ گواهی عدم حضور مربوط به مطالبه خسارات و ضرر و زیان می باشد نه تنظیم سند رسمی.
۳ – اگر اظهارنامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده باشد.
۴ – تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتراسناد رسمی جهت امضای سند انتقال.
۵ – قبل از اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است.
۶ – در صورتیکه فروشنده فوت نماید خریدار باید دعوی را به طرفیت وراث او مطرح نماید.
۷ – اگر بیم آن می رود که فروشنده ملک را به دیگری انتقال نماید خریدار باید اقدام به دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک بنماید.
۸ – اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل نماید انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.
۹ – چنانچه برای تأخیر در تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده مبلغی به عنوان تأخیر در انجام تعهد ملک مقرر شده باشد خریدار می تواند مبلغی را که به عنوان خسارت دیر کرد ( وجه التزام ) مشخص شده باشد را مطالبه کند.
۱۰ – دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به دادگاه عمومی حقوقی ملک تقدیم گردد و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک در نظر گرفته می شود.
۱۱ – گاهی مورد معامله آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از شهرداری آن صادر نگردیده است در این صورت صرف درخواست الزام به سند رسمی فایده ای برای خواهان نخواهد داشت زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است بنابراین، این خواسته ها را باید به خواسته اصلی اضافه کرد
 
بالا