استفاده از انرژي برگشت پذیر در تامین گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان هاي مسکونی

DDDIQ

مدیر ارشد
استفاده از انرژي برگشت پذیر در تامین گرمایش و
آبگرم مصرفی ساختمان هاي مسکونی
پویا شباکی
کارشناس ارشد بازیابی انرژي- مهندسی پایدار از دانشگاه بوراس سوئدچکیده مقاله :
در حال حاضر دغدغه اکثر کشورهاي توسعه یافته بر روي توسعه پایدار متمرکز شده است، بدین معنیکه با برگرفتن از منابع برگشت پذیر به عنوان جایگزینی براي منابع برگشت ناپذیر در تولید انرژي، شرایطی پایدار در زمینه هاي اقتصادي ، اجتماعی و زیست محیطی براي کشور خود رقم زده اند. در این راستا براي رسیدن به هدف مذکور، صنعت ساختمان نقش اساسی را ایفا می کند به گونه اي که با ساخت ساختمانهاي نوساز و همچنین بازسازي و ترمیم بافت هاي فرسوده تا حد زیادي به پایداري انرژي و کاهش آلودگی هاي زیست محیطی ( مخصوصا کاهش انتشارگازهاي گلخانه اي) دست یافته اند. در این مقاله علاوه بر بررسی پایداري و مدیریت انرژي در تامین انرژي گرمایش و می پردازیم که با بهره گرفتن از ( Passive House ) آب گرم مورد نیاز ساختمانهاي مسکونی، به یکی از انواع متداول ساختمانهاي سبز انرژي هاي نو، انرژي مورد نیاز خود را تامین می کند. انرژي نو مورد پیشنهاد،انرژي خورشیدي است که با توجه به شرایطجغرافیایی کشور، در دسترس بودن رایگان این منبع انرژي ، چرخه عمر و بازده تولید بالا و همچینین آلودگی بسیار کم انتخاب گردیده و حائز اهمیت قرار گرفته است.بنابراین با سرمایه گذاري در این طرح می توان به بهبود بخش انرژي (مخصوصا صرفه جویی در مصرف انرژي برق و گرمایش) و همچنین حفظ منابع فسیلی که روز به روز محدودتر میشوند، کمک کرد.


کلمات کلیدي:
صنعت ساختمان، ساختمان هاي سبزو انرژي نو(خورشیدي)، توسعه پایدار، منابع برگشت پذیر و برگشت ناپذیر ، گرمایش و آب گرم.
 

پیوست ها

  • استفاده از انرژي برگشت پذیر در تامین گرمایش و آبگرم ?.pdf
    217.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا