آیا وجود آب در کهکشان های دیگر نشانه ی وجود حیات است؟

اخبار

ربات
راهنمای امروزی دانشمندان در جستجوی زندگی یا حیات حیوانی و گیاهی دیگر سیارت “جستجوی آب” است، اما تحقیقات تازه پیشنهاد میکند تا این هدف از نو تصحیح شود.

بيشتر...
 

Similar threads

بالا