آموزش Flash-mx

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
آموزش Flash-mxفصل اول


آشنايي با انواع فايلهاي Flash

آشنايي با صفحه اصلي در Flash

معرفي ابزارها

ادامه ي معرفي ابزارهافصل دوم

مدهاي رنگ در Flash

اضافه كردن رنگ ياGradient هاي ساخته شده به Color Swathes

قرينه كردن يك شكل توسط ابزار Transform

تنظيم كردن كليدهاي ميان بر نرم افزارهاي گرافيكي با Flash

ابزار Text Tool

ابزار Eyedropper (قطره چكان)

ابزارهاي Viewفصل سوم

لايه هامنبع
 
آخرین ویرایش:

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
آشنايي با انواع فايلهاي Flash

آشنايي با انواع فايلهاي Flash

آشنايي با انواع فايلهاي Flash


فايلهاي Flash با سه نوع پسوند قابل ذخيره سازي است :

1-fla
2-swf
3-exe

1- پسوند fla

هنگام ذخيره سازي يك فايل در Flash ، به طور اتوماتيك فايل با پسوند fla ذخيره مي شود. از خصوصيات اين پسوند اين است كه

صرفاً در محيط نرم افزار قابل باز شدن و ويرايش است . يعني اينكه اگر فايل مورد نظر ما نياز به ويرايش داشته باشد ، تنها بايد با

پسوند fla ذخيره سازي گردد .

آيكون فايلهاي fla را به اين شكل مي توانيد بشناسيد .


2- پسوند swf

اين پسوند حاصل اجراي فايل fla مي باشد ، و بطور خودكار يك بار پس از اجراي فايل fla در كنار اين پسوند (در همان مسير)

ساخته مي شود . اين فايل كه حجمي به مراتب كمتر از فايل fla داشته ، قابليت اجرا توسط برنامة Flash Player را دارد .

نكته : براي ايجادپسوند swf بايد قبلاً فايل را به شكل fla ذخيره كرده باشيد .

نكته :در گذشته براي پويا نمايي از برنامه Shock Wave Flash استفاده مي شده است . پسوند swf از اين برنامه گرفته شده

است .

آيكون فايلهاي swf را به اين شكل مي توانيد بشناسيد .


3- پسوند exe

اين پسوند كه از فايلي با پسوند swf ساخته مي شود، بدون نياز به نرم افزار Flash و همچنين Flash Player قابل اجرا است .

البته بايد توجه داشت كه حجم اين فايل بيشتر از بقيه پسوندهاي ديگر Flash بوده و استفاده چنداني بر روي وب ندارد .

براي ايجاد كردن اين فايل حتما بايد از نسخه swf فايل استفاده كرد ضمن اينكه مسير اجراي آن از منوي File گزينه ي

Creat Projectorو سپس swf مي باشد .


نكته : براي استفاده بر روي وب حتماً بايد از نسخه swf فايل استفاده كنيم .

آيكون فايلهاي exe را به اين شكل مي توانيد بشناسيد .


 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
آشنايي با صفحه اصلي در Flash

آشنايي با صفحه اصلي در Flash

آشنايي با صفحه اصلي در Flash

آشنايي با ابزارها :ابزارهاي flash به چهار دسته تقسيم مي شوند :

1- Drawing Selection (ابزارهاي رسم)

2- View Selection (ابزرهاي نمايش)

3- Color Selection(رنگها)

4- Option

Line Tool :

اين ابزار براي رسم خطوط آزاد استفاده مي شود ، كليد گرم آن (N) مي باشد .

نكته : هر كدام از ابزارهاي اين نرم افزار داراي Option , Properties خاص خود مي باشند . البته بعضي ابزارها ممكن است Option

يا properties را نداشته باشند .

ابزار line Tool ، فقط Properties دارد ، كه در زير به شرح آن مي پردازيم :


Stroke Color : براي تغيير رنگ خط رسم شده ، از اين ابزار استفاده مي شود . رنگهاي موجود در اين Pallet ،رنگهاي تحت وب اند

كه به صورت RGB (حدود 216 رنگ) بوده ، و نسبت به رنگهاي CMYK محدوديت دارند .

Stroke Style :به كمك اين گزينه مي توان ضخامت خط رسم شده را مشخص كرد . اعدادي كه مي توان در اين جعبه وارد كرد

بين1/0 تا 10 است . براي تغيير اين عدد مي توانيم عدد مورد نظرمان را وارد كنيم يا از لغزنده كنار جعبه استفاده كنيم .

Custom : در اين گزينه تمام آيتم هاي Line قرار دارد . با زدن اين كليد پنجره Stroke Style باز مي شود ، كه گزينه هاي آن به

شرح زير است :


Type : نوع خط مورد نظر را انتخاب مي كنيد .( كه البته در اين قسمت نيز متناسب با نوع خطي كه انتخاب مي كنيد ، باز هم

مي توانيد تنظيمات ظريفتري را بر روي كار خود انجام دهيد ، كه اين مساله از توانمنديهاي نرم افزار Flash است. )

Sharp Corners : اين گزينه براي پر كردن فضاهاي خالي در زاويه هاي ايجاد شده در شكل خطوط است . (در واقع انتخاب اين

گزينه باعث مي شود كه گوشه هاي خط به هم بسته شوند.)

 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
معرفي ابزارها

معرفي ابزارها

معرفي ابزارها

Oval Tool

اين ابزار براي رسم دايره و بيضي استفاده مي شود و به طور پيش فرض بيضي رسم مي كند ، كه با پايين نگه داشتن Shift مي

توانيم اقدام به رسم دايره كنيم . (توجه كنيد كه خط دور دايره با مشخصات همان خطي رسم مي شود كه در Line Tool مشخص

شده است .) كليد گرم اين ابزار (O) است .

فضاي بيروني شكل رسم شده را Stroke تشكيل مي دهد و فضاي داخلي شكل Fill است ، كه اين قاعده براي تمامي اشكال

بسته برقرار است .

در Properties اين ابزار ، دو ناحيه تعيين رنگ وجود دارد ، يكي براي Line Stroke و ديگري براي Fill Stroke و اين تفاوتي است كه

Properties ابزار Oval با Line دارد .


Rectangle Tool

اين ابزار براي رسم چهارضلعي استفاده مي شود و در صورتي كه بخواهيم يك چهارضلعي با اضلاع هم اندازه رسم كنيم ، بايد از

كليد Shift كمك بگيريم . كليد گرم آن ، كليد (R) است .

اين ابزار فقط داراي Option بوده و Properties ندارد .


Round Rectangle Radius

با كليك بر روي اين Option ، پنجره اي باز مي شود كه مي توان با دادن عدد 0 تا 999 ميزان گرد بودن گوشه هاي شكل را تنظيم

كرد . (هر چقدر اين عدد بزرگ تر باشد ، شكل به دايره شبيه تر مي گردد. )

نكته : هنگامي كه از اين ابزار استفاده مي كنيم ، مي توانيم با كليدهاي جهت نماي بالا و پايين نيز ميزان گرد بودن و يا نوك تيز

بودن زاويه هاي چهار ضعلي مان را همراه با فشردن دكمه ماوس انجام دهيم . در اين روش اين عمل با دقت چشم انجام مي

گيرد نه انتخاب عدد.

Arrow Tool

براي انتخاب اشياء و نيز جابجايي آنها از اين ابزار استفاده مي شود . دقت داشته باشيد كه وقتي شكلي را به حالت انتخاب مي

بريم به صورت مشبك مشاهده مي شود . كليد گرم اين ابزار (V) است .

نكته : براي اينكه تمام قسمتهاي (Fill , Stroke) انتخاب شوند ، بايستي دابل كليك كنيم .

اين ابزار چهار حالت دارد ، كه اين حالات دقيقاً بستگي به موقعيت قرار گرفتن بر روي شكل دارند :

1- در حالتي كه به نشانگر ماوس شكل يك + فلش دار اضافه مي شود ، براي جابجايي يك شكل استفاده مي شود .

2- در حالتي كه به نشانگر ماوس شكل يك مستطيل نقطه چين اضافه مي شود ، امكان انتخاب كل شكل در اختيار كاربر است .

3- در حالتي كه به نشانگر ماوس يك فلش به همراه يك زاويه 90 درجه اضافه و مشاهده مي شود ، مي توان مربع يا مستطيل را

از يكي از گوشه هاي آن تغير شكل داد . (كشيدگي يا فرورفتگي ايجاد كرد.)

4- و حالت آخر وقتي است كه به دنبال نشانگر ماوس يك فلش به همراه يك منحني كوچك ديده مي شود ، در اين حالت مي توان

دايره يا بيضي را از يك گوشه تغيير شكل داد .

 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
ادامه ي معرفي ابزارها

ادامه ي معرفي ابزارها

ادامه ي معرفي ابزارها

Pencil Tool

به كمك اين ابزار مي توانيم خطوطي را طبق حركت دست رسم نماييم ،Properties اين ابزار دقيقاً مانند Line Tool است. كليد

گرم اين ابزار (Y) است .

البته Option آن داراي سه گزينه است كه در زير توضيح آن را مشاهده مي كنيد :

Straighten : در اين حالت خطور رسم شده با زاويه هاي 90 درجه رسم مي شود .

Smooth : در اين حالت زاويه ها كاملا نرم رسم مي شوند .

Ink : در اين حالت كه تلفيقي از دو حالت قبل است ، حركت دلخواه دست را رسم مي كند.

توجه : ابزارهايي كه براي تغيير شكل خطوط Pencil استفاده مي شوند ، جزء Option هاي Arrow نيز هستند . يعني خطوط يا

اشكال رسم شده را به كمك گزينه Straighten تيز كرده و به وسيله ابزار Smooth نرم مي كند . براي همين اين دو گزينه با

تواناييهاي مشابه عمل مي كنند .Brush Tool

اين ابزار كه براي رنگ آميزي اشكال استفاده مي شود ، با كليد گرم (B) فعال مي گردد . properties آن كه فقط توانايي تغيير رنگ

دارد ، پيچيدگي خاصي نداشته و Option آن داراي گزينه هاي زير است :

Brush Mode : در اين قسمت حالتهاي مختلف رنگ كردن يك شكل را انتخاب مي كنيم ، كه اين حالتها خود به گزينه هاي زير

تقسيم مي شوند :

- Paint Normal : در اين حالت ابزار قلم مو را هرجا كه بكشيم ، رنگ مي كند .

- Paint Fills : در اين حالت فقط ناحيه هايي كه با Fill Color رنگ شده اند،تحت تاثير قرار مي گيرند .

- Paint Behind : در اين حالت پشت شكل رنگ مي شود .

- Paint Selection : در اين حالت فقط مناطقي كه انتخاب شده اند رنگ مي گيرد .

- Paint Inside : دراين حالت محلي را كه در آن شروع به رنگ آميزي كرده ايم در همان منطقه رنگ مي كند.

از ديگر گزينه هاي Option در اين ابزار دو گزينه زير نيز هست :

Brush Size : اندازه سر قلم را تعيين مي كند .

Brush Shape : شكل سر قلم را در اين گزينه تعيين مي كنيم .


Fill Transform Tool

از اين ابزار براي رنگ آميزي با رنگهايي كه داراي طيف نور(Gradient) مي باشند ، استفاده مي كنيم .كليد گرم اين ابزار Fill Color

مي باشد .

البته بايد توجه داشته باشيد كه از رنگهاي Gradient دار با ابزارهاي ديگر نيز مي توان استفاده كرد . اما اين گزينه توانايي اين را

دارد كه شما بتوانيد جهت تابش نور به شيء ، مركز نقطه رنگي ، جهت حركت طيف رنگ و كارهايي از اين دست را انجام دهيد .

البته اين تغييرات همگي بر روي Fill Color صورت مي گيرد و در حالتي كه بخواهيد اين تغييرات بر روي Stroke نيز اعمال شود ،

بايد ابتدا Stroke را به Fill تبديل كنيد . مراحل انجام اين كار به صورت زير است :

1- ابتدا Stroke مورد نظر را انتخاب كرده .

2- از منوي Modify گزينه Shape را انتخاب كنيد
.
3- مسير مقابل را انتخاب كنيد :

منوي Modify ، گزينه ي Shape و سپس Convert line to fill

4- سپس از قسمت Fill Color يكي از انواع Gradient را انتخاب كرده و نتيجه را مشاهده كنيد.

 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
مدهاي رنگ در Flash

مدهاي رنگ در Flash

مدهاي رنگ در Flash

در Flash دو مد رنگي وجود دارد :

1- RGB و 2- HSB

براي دستيابي به اين مدهاي رنگي از منوي Window -> Color Mixer را انتخاب مي كنيم . كه البته اين پنجره در سمت راست

صفحة Flash به چشم مي خورد .

مد RGB

مد RGB شامل سه رنگ اصلي Red , Green , Blue است كه از 0 تا 255 محدودة عددي قابل قبول آن است ومي توان با دادن عدد

هاي متفاوت به اين سه رنگ ، رنگهاي دلخواه خود را ايجاد كنيم . در مد RGB مي توان 16 ميليون رنگ ساخت . اين مد رنگي

معمولاً براي مانيتور و WEB مورد استفاده دارد .


در پنجره Color Mixer گزينه اي وجود دارد كه حالتهاي مختلف رنگي را در مد RGB در اختيار كاربر قرار مي دهد .

در زير به شرح اين موارد مي پردازيم :


Solid : اين گزينه رنگهاي مطلق را در اختيار كاربر قرار مي دهد. (هم براي استفاده Fill و هم Stroke)

Liner :
اين گزينه براي ساختن Gradient بكار مي رود . البته فقط Gradient هاي خطي را مي توان ايجاد كرد. در اين حالت در

Color Mixer Panelنواري ظاهر ميشود كه به طور پيش فرض دو رنگ را در خود دارد. با كليك بر روي اين نوار مي توانيد علامتهاي

مخصوص نشان دادن رنگ را روي آن فعال كرده و براي هر كدام از اين نشانه ها رنگي در نظر بگيريد.


نكته : حداكثر تعداد رنگي كه در اين قسمت مي توان اضافه نمود 8 رنگ و حداقل 2 رنگ مي باشد و براي حذف هركدام از اين

رنگها كافي است نشانة مورد نظر را به خارج از Panel بكشيد .

ترتيب قرار گرفتن طيف خطي در شكل رسم شده ، عيناً مانند انتخابي است كه خودمان در نوار مذكور انجام داده ايم .

Radial : از گزينه براي ساخت طيف هاي شعاعي استفاده مي شود . در اين حالت رنگي كه در سمت چپ نوار ساخته شده در

مركز شكل قرار مي گيرد .

Bitmap : در اين حالت مي توان شكل را با تصاويري كه در كنار هم چيده شده اند ، پر كرد . از اين گزينه به علت حجم بالايي كه

ايجاد مي كند و نيز انعطاف ناپذير بودن آن در حالتهاي مختلف كمتر استفاده مي شود .
 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
اضافه كردن رنگ ياGradient هاي ساخته شده به Color Swathes

اضافه كردن رنگ ياGradient هاي ساخته شده به Color Swathes

اضافه كردن رنگ ياGradient هاي ساخته شده به Color Swathesگوشة سمت چپ نوار عنوان Color Mixer يك منوي باز شو وجود دارد ، كه داخل آن گزينة Add Swathes قرار دارد ، آن را باز كرده ،

انتخاب مي كنيم تا رنگ طيف مورد نظر به ليست اضافه گردد.

براي حذف يك رنگ يا Gradient از اين ليست كافي است كليد كنترل را پايين نگه داشته و روي رنگ مورد نظر كليك كنيد . در اين

حالت مكان نما به شكل قيچي درآمده و رنگ را حذف مي كند .

مد HSB

HSBمخفف سه كلمة Brightness (نور) ، Saturation (غلظت) وHue (رنگ) مي باشد .

بازه هاي عددي كه در اين سه گزينه مي توان استفاده كرد از 0 تا 100 درصد است ، بايد دقت داشته باشيد كه در بين اين سه

مورد تنها رنگ Hue است از 0 تا 360 درجه با توجه به دايره مثلثاتي تغيير مي كند .

Free Transform

اين ابزار ، ابزاري است كه براي تغيير اندازه و چرخش استفاده مي شود . البته اين ابزار مي تواند كار قرينه سازي را نيز انجام دهد

. با زدن كليدهاي Ctrl + T (يا انتخاب گزينه Transform از منوي Window) مي توانيد به صفحه Panel Transform دستيابي پيدا

كنيد ، كه در اختيار داشتن اين صفحه اين امكان را در اختيار كاربر قرار مي دهد كه بتواند تغيير اندازه اشكال را به صورت دقيق و با

دادن عددي بين 0 تا 100 درصد تعيين كنيم . اين كار دقت و سرعت تغيير اندازه اشكال را به خوبي تامين مي كند .در پنجره باز شده در قسمت اول اندازه منحني مشخصي را براي عرض و ارتفاع شكل در نظر مي گيريم كه اگر گزينة Constrain

فعال باشد ، اعداد داده شده براي عرض و ارتفاع به يك نسبت داده مي شوند .

Rotate : در اين قسمت با داده عدد 0 تا 360 درجه مي توانيد شكل را بچرخانيد.

Skew : در اين حالت نيز مي توان با دادن درجه براي كشش اضلاع به طور عمودي يا افقي تنظيمات را انجام داد .

نكته : بعد از اعمال كردن اعداد مورد نظر حتماً بايد كليد Enter را بزنيد.

Panel Align : براي تراز كردن شكل در حالت هاي مختلف از اين panel استفاده مي شود .

گزينه هاي Option براي Free Transform شامل :

Rotate : چرخاندن شي ء

Scale : تغيير مقياس ، تغيير اندازه

Distort : كشش شكل از يك گوشه

Envelop : ايجاد لنگرهاي اضافه در گوشه هاي شكل كه به كمك آنها بتوان شكل را از هر

سمتي كه مورد نظرمان است تغيير اندازه دهيد .

 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
قرينه كردن يك شكل توسط ابزار Transform

قرينه كردن يك شكل توسط ابزار Transform

قرينه كردن يك شكل توسط ابزار Transform

با پايين نگه داشتن كليد Alt و گيره هايي كه در اثر اعمال Transform در وسط اضلاع ايجاد مي شود ، مي توان اقدام به قرينه

نمودن شكل كرد .

Fill Transform :

از اين ابزار براي تغيير اندازه و تغيير جهت نور Gradient در اشكال مختلف استفاده مي شود.


سوال : تفاوت ابزار Fill Transform براي يك طيف شعاعي و خطي در چيست ؟

در طيف خطي ما اصولاً شعاعي نداريم كه بخواهيم توسط آن جهت نور تغيير بدهيم . بنابراين استفاده ما فقط از طيفهاي

شعاعي است .

Properties Arrow Tool :

با دابل كليك بر روي گزينة Size از پنجرة Properties ، پنجرة Document Properties باز مي شود . روش ديگر باز كردن اين پنجره ،

كليك كردن بر روي گزينة 12 fps (گزينة Frame rate) در نوار بالاي Stage است .

توضيح پنجرة Document Properties :


1- اندازه (Dimensions) در اين گزينه شما مي توانيد طول و عرض صفحه Stage را براي كار خود تنظيم كنيد . اندازه استاندارد

صفحه در Flash عدد 550 px * 400 px است . اما اين عدد به صورت دلخواه قابل تغيير است .


2- Math اين گزينه مشخص مي كند كه شما مي خواهيد Stage خود را با چه حالتي Match كنيد . در حالت Printer ، Stage با

حالت خروجي پرينتر Match مي شود ، در حالت Contents ، تنظيم Stage دقيقاً به محتويات داخل Stage مربوط مي شود و حالت

Default حالتي است كه به صورت پيش فرض خود برنامه تنظيم كرده است .


3- رنگ زمينه Stage (Background Color) اين گزينه همانطور كه از نام آن مشهود است ، رنگ زمينه Stage را تنظيم مي كند .


4- نرخ فريم (Frame Rate) مهمترين گزينه در پنجرة Document Properties ، اين گزينه محسوب مي شود كه توضيحات كاملي را

در رابطه با آن خواهيم داشت .


تعريف Frame : هر لحظه از نمايش فيلم در يك Frame قرار مي گيرد . واحد سرعت نرخ فريم FPS است ، كه پيش فرض آن عدد

12 مي باشد . (يعني 12 فريم در ثانيه.)

مثلاً اگر تعداد فريم ها 36 باشد ، 3 ثانيه براي نمايش وقت مي گيرد . هرچقدر اين تعداد فريم بيشتر باشد ، با توجه به استاندارد

12 FPS ، سرعت نمايش كندتر مي شود .

سوال : فيلمي با 120 فريم ايجاد شده . اگر زمان نمايش 25 ثانيه طول بكشد ، نرخ فريم را روي چه عددي بايد تنظيم شود ؟

جواب : نرخ فريم را بايد روي عدد 5 تنظيم كرد .

5- واحد اندازه گيري (Ruler Unit)

در اين گزينه شما مي توانيد واحد اندازه گيري خط كش Stage را انتخاب كنيد . اين واحدها شامل: اينچ ، سانتيمتر ، ميليمتر ،

پيكسل و مواردي شبيه به اين است .كليد Make Default :

تمام تنظيمات انجام شده در اين پنجره توسط اين كليد به حالت پيش فرض سيستم تبديل مي شود ، بدين صورت كه با مراجعه بعدي به برنامه با همين تنظيمات انجام شده روبرو خواهيد شد .

 
آخرین ویرایش:

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
تنظيم كردن كليدهاي ميان بر نرم افزارهاي گرافيكي با Flash

تنظيم كردن كليدهاي ميان بر نرم افزارهاي گرافيكي با Flash

تنظيم كردن كليدهاي ميان بر نرم افزارهاي گرافيكي با Flash

براي اين كار مسير زير را دنبال مي كنيم :

از منوي Edit گزينه ي
Keyboard shortcut

1- در قسمت Current Set نام نرم افزاري را كه مي خواهيم كليدهاي ميان بر آن را با Flash هماهنگ كنيم ، انتخاب مي كنيم .

در اين پنجره همچنين مي توان كليدهاي ميان بر دلخواهي را براي نرم افزارهاي پيشنهاد شده در نظر گرفت.اين امكان براي همة

نرم افزارها ، جز Macromedia Standard وجود دارد . يعني كليدهاي ميان بر Flash را نمي توان دستكاري كرد.

2- در قسمت Press Key بايد كليدهاي تركيبي مورد نظر را وارد كنيم و قبل از آن از قسمت Command بايستي مسير فرماني را

كه مي خواهيم تغيير دهيم ، انتخاب كنيم.


ابزار Paint Bucket Tool : براي رنگ آميزي مجدد شكل از اين ابزار استفاده مي كنيم ، اين ابزار يك Option دارد . اين ابزار براي

رنگ آميزي قسمتهايي از شكل كه داراي فاصله (Gaps) باشد ، استفاده مي شود .

بدون فاصله Don’t Close Gaps

فاصله كوچك را هم رنگ مي كند Close Small Gaps

فاصله متوسط را هم رنگ مي كندClose Medium Gaps

فاصله بزرگ را هم رنگ مي كند Close Large Gaps


ابزار Erase Tools :

براي حذف نقاط مختلف شكل از اين ابزار استفاده مي شود ، و كليد گرم آن (E) است. Option اين ابزار خيلي مهم است .

Faucet: استفاده از اين ابزار باعث مي شود ، كل شكل يكباره حذف شود .

Erase Mode : اين گزينه ها دقيقا مانند گزينه هاي Brush Mode است . (قبلاً شرح داده شد)

ابزارInk Bottle Tool :

از اين گزينه براي رنگ آميزي Stroke شكل استفاده مي شود . كليد گرم آن (S) است .
 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
ابزار Text Tool

ابزار Text Tool

ابزار Text Tool

توسط اين ابزار مي توانيم به تايپ متون دلخواه در Flash اقدام نماييم . در نرم افزار Flash دو نوع متن وجود دارد .

1- متن با گسترش افقي

2- متن با گسترش عمودي

1- براي ايجاد متن با گسترش افقي كافي است روي Stage يك بار كليك كرده و اقدام به تايپ نماييم . در اين حالت در بالاي كادر

ايجاد شده يك دايره كوچك به چشم مي خورد كه نشان دهندة اين نوع متن مي باشد . در اين حالت تا زماني كه كليد Enter را

نزده ايم متن به طور افقي جلو مي رود .

2- براي تايپ متن با گسترش عمودي ، بايد پس از انتخاب ابزار Text به كمك ماوس يك كادر بر روي Stage باز كرده و داخل آن تايپ

كنيد . علامت مشخصه اين نوع متن ، يك مربع در كادر باز شده است . در اين حالت عرض متن بستگي به كادر باز شده بر روي

Stage دارد .

Properties ابزار Text :


هميشه Text Type را براي تايپ متنهاي معمولي روي Static قرار بدهيد .

در قسمت نوع فونت ، فونت مورد نظرتان را مي توانيد انتخاب كنيد .

نكته : اگر بخواهيم از متنهاي فارسي در Flash استفاده كنيم ، از دو نرم افزار فارسي ساز مريم و پروين مي توانيم استفاده كنيم

. اين دو نرم افزار مخصوص فارسي نوشتن هستند. متن مورد نظر را در فارسي ساز مريم يا پروين نوشته و بعد از انتخاب و كپي

مي توانيم روي Stage ، بچسبانيم . بعد از انجام اين كار تمام فونتهاي فارسي كه در سيستم وجود دارد در برنامه Flash در

قسمت فونت مي نشيند . كه معمولا اين فونتها با حرف F شروع مي شود.

Font Size: اندازه فونت را تعيين مي كند .

Text Color: براي تعيين رنگ متن نوشته شده بكار مي رود .

Change Direction of text : جهت نوشتن متن توسط اين گزينه تنظيم مي شود .

Justify : موقعيت قرار گرفتن متن داخل Stage ، توسط دكمه هاي Justify مشخص مي شود.

Character spacing : براي رعايت فاصله بين حروف بكار مي رود .

Character Position : كه در سه حالت : Normal (معمولي) ، Super Script (توان) ، Sub Script (انديس) قابل تنظيم است .

Auto Kern : در صورت فعال بودن تنظيم فاصلة بين حروف حتي اگر اين فاصله را خيلي كوچك در نظر بگيريد ، سيستم به طور

پيش فرض اجازة تداخل حروف را نمي دهد .

Format : با انتخاب اين گزينه پنجره اي با آيتم هاي زير باز مي شود :


Indent : فرورفتگي

Line Spacing : فاصله بين خطوط

Left Margin : تنظيم رعايت حاشيه چپ

Right Margin : تنظيم رعايت حاشيه راست

با توجه به اينكه Flash يك محيط كاملا گرافيكي است و نياز به تايپ متن در آن بسيار كم است ، لذا يادگيري اين موارد تنها در

جهت تكميل دورة آموزشي بوده و نيازي به حفظ كردن آنها نيست.
 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
ابزار Eyedropper (قطره چكان)

ابزار Eyedropper (قطره چكان)

ابزار Eyedropper (قطره چكان)

توسط اين ابزار مي توان رنگي را ازيك شكل به شكلي ديگر انتقال داد . در حقيقت كد رنگ اين ابزار كد رنگ را از جايي برداشته و

به محل دلخواه منتقل مي كند .

ابزار Lasso :

اين ابزار به عنوان ابزار انتخاب كمند بكار ميرود . توسط اين ابزار مي توان قسمتهاي مختلف شكل را به طور دستي و آزاد انتخاب

نمود .

Option هاي اين ابزار شامل موارد زير است :


1- Magic Wand (عصاي جادويي) : توسط اين ابزار مي توان انتخاب را بر اساس تفرق رنگ انجام داد .

2- Magic wand properties : كه با انتخاب آن پنجره اي باز مي شود با گزينه هاي زير :

Threshold : ميزان دقت انتخاب را تعيين مي كند ، كه هرچه اين عدد كوچكتر باشد ، ميزان دقت انتخاب بالا مي رود .

Smoothing : براي هموار كردن لبه هاي انتخاب از اين گزينه استفاه مي شود .

3- Polygon Mode : توسط اين ابزار مي توان انتخابها را به صورت چند ضعلي و با كليلك ماوس انجام داد ، براي بسته شدن محيط

بايد به نقطه ابتدا برسيم .

 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
ابزارهاي View

ابزارهاي View

ابزارهاي View

Hand Tool :

اين ابزار براي جابجايي روي قسمتهاي مختلف شكل استفاده مي شود . هنگامي كه با ابزارهاي ديگر كار مي كنيد ، ممكن است

احتياج داشته باشيد بر روي قسمتهاي مختلف شكل حركت و دسترسي داشته باشيد . در اين حالت كافي است كليد Alt را

پايين نگه داشته تا ابزار Hand كه دقيقاً به شكل يك دست كوچك بر روي صفحه ديده مي شود ،ظاهر شده و به راحتي بتوانيد بر

روي شكل مورد نظر پيمايش كنيد .

Zoom Tool :

اين ابزار كه داراي دو Option بزرگ نمايي و كوچك نمايي است ، براي Zoom كردن بر روي تمام يا قسمتي از صفحه كاري بكار مي

رود .

نكته : هنگامي كه روي ابزار بزرگ نمايي قرار داريد با پايين نگه داشتن كليد Alt مي توانيد اين ابزار را به ابزار كوچك نمايي تبديل

كنيد . استفاده از اين ابزار باعث بزرگ شدن يا كوچك شدن تصوير نمي شود ، بلكه ميزان بزرگ يا كوچك نمايي بر روي شكل را

تغيير مي دهد .

نكته : اگر بخواهيد قسمتي از شكل را تحت تاثير اين ابزار قرار دهيد با ايجاد يك كادر توسط اين ابزار ، مي توانيد اين كار را انجام

دهيد .

ابزار Lock Fill :

آخرين ابزار از ابزارهاي Brush ، ابزار Lock Fill ناميده مي شود .

در صورت خاموش بودن اين گزينه ، هر بار كه با ابزار Brush شروع به رسم مي كنيد ، يك كانون جديد براي شكل در نظر گرفته مي

شود ، و هنگامي كه اين گزينه On (روشن) باشد ، حتي اگر دست خود را از روي ماوس برداريد و جهت كشيدن شكل را نيز تغيير

دهيد ، شكل كانون خود را حفظ كرده و به سمت يك Gradient كامل پيش مي رود .

نكته : گزينة Lock Fill يك كليد دو حالته يا Toggle مي باشد .

 

F@tima s332

عضو جدید
کاربر ممتاز
لايه ها

لايه ها

لايه ها

از منوي Window مي توان panel لايه ها را آشكار يا پنهان كرد . Panel لايه جزئي از Panel ،Time Line است . در گوشه سمت

چپ Time Line ، گزينه هايي وجود دارد كه مي توان به كمك آنها اقدام به انتخاب لايه ، ايجاد و يا حذف لايه نمود .ضرورت استفاده از لايه ها :

لايه ها به ما اين امكان را مي دهند كه اشكال و حركات ايجاد شده را به صورت تفكيكي كنترل و نظارت كنيم . وقتي هر شكل در

لايه مربوط به خود وجود داشته باشد ، كاربر اين امكان را دارد كه به راحتي اشكال را ويرايش كرده و هر كدام را در هرجايي كه مد

نظرش قرار دارد به راحتي تنظيم كرده و حركات آنها را كنترل و پردازش كند . در اين حالت براي ويرايش مثلا يك شكل كوچك ، كاربر

مجبور به تغيير تمام موضوع نبوده و تنها با يك دستور ساده مي تواند شكل مورد نظرش را ويرايش كند .

لايه ها هيچ ضخامتي نداشته ، حجم زيادي اشغال نمي كنند . بنابراين كاربر مي تواند هر تعداد لايه اي كه نياز داشت ، ايجاد

كرده و با لايه هاي مختلف كار كند . لايه ها به طور پيش فرض با نام Layer 1,2, … نامگذاري مي شوند ، اما امكان تغيير نام لايه

به نام دلخواه و متناسب با موضوع، وجود دارد . امكان كپي گرفتن از لايه ها نيز در موارد خاص وجود دارد .

اجزاي Panel Layer :

نكته : لاية فعال لايه اي است كه آيكون مداد در كنار آن مشاهده مي شود .

(Show/Hide all Layer ) آيكون چشم :

از اين آيكون براي مخفي كردن لايه ها استفاده مي شود .

(Lock / Unlock all layer)آيكون قفل :

در حالت عادي آيكون قفل خاموش مي باشد و در صورت روشن كردن آن ، لايه مذكور قفل مي شود . يعني امكان انجام هرگونه

عملياتي را برروي آن لايه از كاربر مي گيرد.

(Show all layers as outline)گزينه مربع :

توسط اين گزينه مي توان براي هر لايه رنگي را در نظر گرفت ، كه شناسايي هر لايه بر روي Stage توسط اين رنگهاي متمايز

آسان گردد.

Insert Layer : براي ايجاد لاية جديد بكار مي رود .

Insert Motion guide : براي ايجاد لاية راهنما بكار مي رود .

Insert Layer Folder : هنگامي كه تعداد لايه ها زياد مي شود ، براي دسته بندي كردن آنها بهتر است توسط اين گزينه يك

Folder ساخته شود و لايه ها درون Folder قرار گيرد .

Recycle bin : براي حذف لايه از اين گزينه استفاده مي شود .

 

Similar threads

بالا