#آموزش زبان ایتالیایی#

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
مدیر تالار
کاربر ممتاز
تو این تاپیک اموزش زبان ایتایی و بهترین روش ها برای اموزش این زبان
قرار داده میشه


مرور لغاتسلام

سالوِ

(Salve )
اینمعنیاشچیست؟
اینچهمعنیمیدهد؟

کِوُلدیرِکواِستُ؟

( Che vuol dire questo ? )

ساعتچنداست؟
کِ اُرا اِ؟
( `Che ora e )

قابلیندارد

نُنچِدیکِ
( di che `c'eNon )
خوشآمدید

بِنوِنوتی
( Ben Venuti )

متأسفم
معذرتمیخواهم

میدیسپیاچِ

( Mi dispiace )
سلامدوستانه

چااُ,
بُنجُرنُ,

( ciao )
( buon giorno )
خدانگهدار ( همهیکلماتمربوطه )

اَریوِدِرچی
اَریوِدِرلا
چااُ

( Arrivederci )
( Arrivederla )
( ciao )
بهزودیمیبینمت

چیِوِدیآموُاَپِرِستُ

( Ci vediamo a presto )

این ... است

کواِستُ
کواِستااِ ...

( Questo )
( ...Questa e` )
آقا
سینیُرِ

( Signore )
خانوم

سینیُرَ

( Signora )
ازآشناییباشماخوشبختم

لیِتُدیکُنُشِرلا

( lieto di conoscerla )

حالتانچطوراست؟

کُمِستَ؟

( ?Come sta )
شماچطورید؟
اِلِی؟

( E lei ? )
اوکیست؟
کیاِ؟
( ? Chi e` )

صبحبهخیر, وقتبهخیر
بُنجُرنُ

( Buon giorno )
ظهربهخیر
بُنپُمِریجُ

( Buon pomeriggio )
عصربهخیر
بُناسِرا

( Buona sera )
شببهخیر

بُنانوتِ
( Buona notte )
خداحافظ ( دوستانه )

اَریوِدِرچی

( Arrivederci )
خداحافظ ( مؤدبانه - رسمی )
اَریوِدِرلا
( Arrivederla )
لطفا
ِپرفاوُرِ
( Per favore )
خواهشمیکنم,
ببخشید,
پرِگُ

( Prego )
خیلیممنون,
ممنون,
متشکرم,
گِرَتزیِ
( Grazie )
بلی,
آره,
سی

( Si )
کجا؟
دُوِ

( ?Dove )
پیداکردن

ترُوارِ

( Trovare )
خریدن
کُمپَرآرِ

( Comprare )
من

ائیو

( Io )
ما
نوی

( Noi )
آب

آکوآ

( Acqua )
کار

لاوُرُ
( Lavoro )
زندگی


ویتا

( Vita )
شهر

چیتَا

( `Citta )
ببخشید ( محترمانه )

اِسکوزی

( Scusi )
ببخشید ( دوستانه )

اِسکوزَ

( Scusa )
... کجاست؟

دوواِ ...

( ?...`Dov'e )
قیمتشچقدره؟

کوآنتُکُستا؟

(Quanto costa ? )
من ... میخواهم,
من ... میلدارم,

ائیووُرِّی ...

( ... Io vorrei )
اجارهکردن

اَفیتَرِ
( Affittare )
من ... هستم ,
هستم,

سُنُ ...

( Sono ... )
منایرانیهستم

سُنُایارانیانُ

( Sono Iraniano )
مناهل ... هستم


سُنُدئی ...

( Sono di ... )
منمتوجهنمیشوم,
نمیفهمم,

توجه : زمانحالمدنظرمااست .

ائیونُنُکپَیسکُ
( Io non capisco )
پیشخدمت ( مرد ) ,
آقایپیشخدمت,

کامِرییرِ

( Cameriere )
پیشخدمت ( زن ) ,
خانومپیشخدمت,

کامِرییرَ

( Cameriera )
بچه,
کودک,

بامبینو

( Bambino )
نه,
خیر,

نُ
( No )
چهکسی؟
کی؟

کی

( Chi ? )

 

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
مدیر تالار
کاربر ممتاز
جلسه ی اول مربوط میشه به آموزش اسامی کوچک و لغات کاربردی مربوطه به شیوه تصویری ! دوستان عزیز به تصاویر و تلفظ ها خوب دقت کنید .


l'uomo تلفظ :

لوآمو
(مرد) man


la donna تلفظ :

لا دُنا
(زن) woman


la bambina تلفظ :

لا بامبینا
( دختر بچه ) girl


il bambino تلفظ :
ایل بامبینو
(پسر بچه) boy


Io sono alto تلفظ :
ائیو سونو آلتو
(من قد بلند هستم) I am tallIo sono basso تلفظ :
ائیو سونو باسو
( من قد کوتاه هستم ) I am shortIo sono grassa تلفظ :
ائیو سونو گاسّا
(من چاق هستم) I am fatIo sono magra تلفظ :
ائیو سونو ماگرا
(من لاغر هستم) I am thin
 

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
مدیر تالار
کاربر ممتاز
ادامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید
Io sono un uomo تلفظ :
ائیو سونو اونوُمُو
(من یک مرد هستم) I am a man


Io sono una donna تلفظ :
ائیو سونو اونادُناّ
(من یک زن هستم) I am a woman


Io sono una bambina تلفظ :
ائیو سونو اونا بامبینا
(من یک دختر"بچه" هستم) I am a girl


Io sono un bambino تلفظ :
ائیو سونو اون بامبینو
(من یک پسر"بچه" هستم ) I am a boy


Io sono vecchia تلفظ :
ائیو سونو وِکیا
(من پیر " مُسن " هستم ) I am old


Io sono giovane تلفظ :

ائیو سونو جُووِنِه
(من جوان هستم ) I am young


Io sono ricco تلفظ :
ائیو سونو ریکو
(من ثروتمند هستم) I am rich


Io sono povero تلفظ :
ائیو سونو پاوِرُ
(من فقیر "بی پول" هستم) I am poor


Tu sei un uomo تلفظ :
تو سِی اون اوآمُو
(تو "شما" یک مرد هستی) You are a man


Tu sei una donna تلفظ :
تو سِی اونا دُونا
(تو "شما" یک زن هستی) You are a woman


Tu sei un bambino تلفظ :
تو سِی اون بامبینو
(تو یک پسر"بچه" هستی) You are a boy


Tu sei una bambina تلفظ :
تو سِی اونا بامبینا
(تو یک دختر"بچه" هستی ) You are a girl


Tu sei alto تلفظ :
تو سِی آلتو
(شما قد بلند هستید)You are tall


Tu sei basso تلفظ :
تو سِی باسّو
(شما قد کوتاه هستید) You are short


Tu sei vecchia تلفظ :
تو سِی وِکیا
(شما مُسن "پیر" هستید) You are old


Tu sei giovane تلفظ :

تو سِی جُووِنهِ
(تو جوان هستی) You are young


Lui è un uomo تلفظ :
لویی اِ اونوآمو
(او یک مرد است) He is a man


Lei è una donna تلفظ :
لِی اِ اونا دُونا
( او یک زن است ) She is a woman


Lui è un bambino تلفظ :
لویی اِ اون بامبینو
(او یک پسر"بچه" است) He is a boy


Lei è una bambina تلفظ :
لِی اِ اونا بامبینا
(او یک دخت"بچه" است ) She is a girl


Lei è vecchia تلفظ :
لِی اِ وکیا
(او "مونث" پیر است ) She is old


Lei è giovane تلفظ :
لِی اِ جُووِنهِ
(او "مونث" جوان است ) She is young


Lui è ricco تلفظ :
لویی اِ ریکّوُ
(او "مذکر" ثروتمند است ) He is rich
 

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
مدیر تالار
کاربر ممتاز
Lui è povero تلفظ :

لویی اِ پاوِرُ
(او "مذکر" فقیر است ) He is poor


Lui è alto تلفظ :
لویی اِ آلتو
(او "مذکر" قدبلند است ) He is tall


Lui è basso تلفظ :
لویی اِ باسّو
(او "مذکر" قدکوتاه است ) The boy is short


Lei è grassa تلفظ :
لِی اِ گراسّا
(او"مونث"چاق است ) She is fat


Lei è magra تلفظ :
لِی اِ ماگرا
(او"مونث" لاغر است ) She is thin


L'uomo è alto تلفظ :
لوآمو اِ آلتو
(آن مرد قد بلند است) The man is tall


Il bambino è basso تلفظ :
ایل بامبینو اِ باسو
(آن پسر کوتاه قد است ) The boy is short


La donna è grassa تلفظ :
لا دُنّا اِ گراسّا
(آن زن چاق است ) The woman is fat


La donna è magra تلفظ :
لا دُنّا اِ ماگرا
(آن زن لاغر است ) The woman is thin
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار‫1 [یک]‬
1 [uno]


‫اشخاص‬
Persone


من‬
io‫من و تو‬
io e te‫هردوی ما (ما هردو)‬
noi due‫او (مرد)‬
lui‫آن مرد و آن زن‬
lui e lei‫هردوی آنها‬
loro due‫ آن مرد‬
l’uomo‫ آن زن‬
la donna‫آن بچه‬
il bambino‫یک خانواده‬
una famiglia‫خانواده من‬
la mia famiglia‫خانواده من اینجاست.‬
La mia famiglia è qui.‫من اینجا هستم.‬
Io sono qui.‫تو اینجا هستی.‬
Tu sei qui.‫آن مرد اینجاست و آن زن اینجاست.‬
Lui è qui e lei è qui.‫ما اینجا هستیم.‬
Noi siamo qui.‫شما اینجا هستید.‬
Voi siete qui.‫همه آنها اینجا هستند.‬
Tutti loro sono qui.

 

پیوست ها

 • FAIT001.zip
  679.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: Sima

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دانلود رایگان نرم افزارآموزش زبان 101 کشور دنیا

دانلود رایگان نرم افزارآموزش زبان 101 کشور دنیا

دانلود رایگان نرم افزارآموزش زبان 101 کشور دنیا 101 Language of The World
شاید شما نیز به داشتن یک بسته کامل آموزشی، برای یادگیری تمامی زبان ها فکر کرده باشید. نرم افزار 101Languages of the World جز برترین نرم افزارهای آموزش زبان های مختلف جهان به شمار می رود و شما با کمک آن به راحتی می توانید به اموزش زبانهای کشورهای مختلف بپردازید. همانطور که از نام این نرم افزار مشخص است 101 زبان از کشورهای مختلف در آن قرار گرفته که قادر است با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا به شما در یادگیری زبان مورد نظرتان کمک کند. این نرم افزار سعی می کند، نکات اساسی و پایه ای، که در برقراری یک ارتباط کلامی ااهمیت دارد تا در تمامی زبان ها به شما آموزش دهد. اگر برای یک سفر کاری نیازمند به آموزش زبان آن کشور هستید و یا برای تحصیل در هر کدام از کشورهای خارجی نیازمند به آموزش زبان آن کشور دارید بهترین گزینه استفاده از این نرم افزار است زیرا با پشتیبانی از زبان 101 کشور، به جرات می توان آن را منبع و مرجع آموزش زبانهای مختلفدانست. امکاناتی همچون تلفظ صحیح واژگان با لهجه کشور مورد نظر ، تجزیه و تحلیل تلفظ کاربر ، املای صحیح جملات ، بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی و بسیاری از از امکانات و قابلیت های بسیار عالی دیگر در این مجموعه آموزش زبان قرار گرفته که با کمک آنها به راحتی و ظرف کوتاهترین مدت می توانید اقدام به یادگیری زبان کشور مورد نظر خود نمایید. همچنین 140000 کلمه و 25000 عبارت در این نرم افزار گنجانده شده که از این ارقام حدود 5000 لغت مربوط به هر کدام از زبان ها می باشد.
این مجموعه در 4 عدد سی دی آموزشی منتشر شده که هر یک به صورت جداگانه و با ذکر مشخصات هر CD برای دانلود در اختیار زبان آموزان قرار گرفته است.

برخی از ویژگی‌های این نرم افزار:
- آموزش 101 زبان کشورهای مختلف جهان.
- آشنایی با لغات و جملات در هر زبان و یادگیری آنها.
- کاربرد آسان برای رده های سنی مختلف.
- دارا بودن قابلیت تلفظ صحیح جملات و عبارات با لهجه کشور مورد نظر.
- آشنایی با گرامر زبان مورد نظر و یادگیری آن.
- دارا بودن 140000 کلمه و 25000 لغت.
- قرار داشتن 5000 لغت در هر زبان.
- بهره گیری از تکنولوژی های جدید در امر آموزش.
- امکان برسی املای صحیح جملات.
- قابلیت SlowSound جهت یادگیری بهتر.
- و ...

دانلود نرم افزار آموزش 101 زبان دنیا101 Language of The Worldبا لینک مستقیم و حجم کل 1.07 گیگابایت

دانلود نرم افزار آموزش 101 زبان دنیا CD 1 (حجم 368 مگابایت)
دانلود نرم افزار آموزش 101 زبان دنیا CD 2 (حجم 246 مگابایت)
دانلود نرم افزار آموزش 101 زبان دنیا CD 3 (حجم 225 مگابایت)
دانلود نرم افزار آموزش 101 زبان دنیا CD 4 (حجم 257 مگابایت)

راهنمای نصب نرم افزار:
-پس از دانلود، با کمک نرم افزار Winrar (آخرین نسخه این نرم افزار را میتوانید از اینجا دریافت کنید) از حالت کمپرس شده خارج نموده و سپس فایل ISO استخراج شده را با کمک نرم افزارهای رایت دیسک مانند DAEMON Tools (آخرین نسخه این نرم ا فزار را میتوانید از اینجا دریافت کنید) در درایو مجازی اجرا و یا آن را بر روی یک CD خام رایت نمایید.
نکته : برای رجیستر نرم افزار Daemon Tools باید فایل موجود در پوشه Crack را در محل نرم افزار کپی نمایید .
فایل PDF راهنمای نصب نرم افزار Daemon Tools (درایو مجازی)
نکته : در هنگام نصب ممکن است چند بار از شما خواسته شود که CD های مختلف را در CD-ROM قرار دهید. اگر CD را رایت نموده اید، شماره CD خواسته شده را در CD-ROM قرار دهید و در صورتی که در درایو مجازی اجرا می کنید باز هم باید CD مورد نظر را در درایو مجازی Load نمایید.


 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار‫2 [دو]‬
2 [due]


‫خانواده‬
La famiglia


پدربزرگ‬
il nonno‫مادربزرگ‬
la nonna‫او (پدربزرگ) و او (مادربزرگ)‬
lui e lei‫پدر‬
il padre‫مادر‬
la madre‫او (پدر) و او (مادر)‬
lui e lei‫پسر‬
il figlio‫دختر‬
la figlia‫او (پسر) و او (دختر)‬
lui e lei‫برادر‬
il fratello‫خواهر‬
la sorella‫او (برادر) و او (خواهر)‬
lui e lei‫عمو, دایی‬
lo zio‫عمه, خاله‬
la zia‫او (عمو، دایی) و او (خاله، عمه)‬
lui e lei‫ما یک خانواده هستیم.‬
Noi siamo una famiglia.‫خانواده کوچک نیست.‬
La famiglia non è piccola.‫خانواده بزرگ است.‬
La famiglia è grande.

 

پیوست ها

 • FAIT002.zip
  637.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
‫3 [سه]‬
3 [tre]


‫آشنا شدن‬
Fare la conoscenzaسلام‬
Ciao!‫روز بخیر!‬
Buongiorno!‫حالت چطوره؟ (چطوری؟)‬
Come va?‫شما از اروپا می آیید؟‬
Viene dall’Europa?‫شما از امریکا می آیید؟‬
Viene dall’America?‫شما از آسیا می آیید؟‬
Viene dall’Asia?‫درکدام هتل اقامت دارید؟‬
In quale hotel alloggia?‫چه مدت از اقامتتان در اینجا میگذرد؟‬
Da quanto tempo è qui?‫چه مدت اینجا میمانید؟‬
Per quanto tempo rimane?‫از اینجاخوشتان می آید؟‬
Le piace qui?‫برای مسافرت اینجا هستید؟‬
È in vacanza?‫به ملاقات من بیایید (سری به من بزنید)‬
Mi venga a trovare!‫این آدرس من است.‬
Ecco il mio indirizzo.‫فردا همدیگر را می بینیم؟‬
Ci vediamo domani?‫متاسفم، من برنامه ای دارم.‬
Mi dispiace, ho già un altro impegno.‫خداحافظ ! (عامیانه)‬
Ciao!‫به امید دیدار!‬
Arrivederci!‫خداحافظ (تا بعد)‬
A presto!

 

پیوست ها

 • FAIT003.zip
  666.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار‫4 [چهار]‬
4 [quattro]


‫در مدرسه‬
A scuola


ما کجا هستیم؟‬
Dove siamo?‫ما در مدرسه هستیم.‬
Siamo a scuola.‫ما کلاس درس داریم‬
Abbiamo lezione.‫اینها دانش آموزان هستند.‬
Questi sono gli studenti.‫این خانم معلم است.‬
Questa è l’insegnante.‫این کلاس درس است.‬
Questa è la classe.‫ما چکار می کنیم؟‬
Che cosa facciamo?‫ما درس میخوانیم.‬
Studiamo.‫ما یک زبان یاد میگیریم.‬
Impariamo una lingua.‫من انگلیسی یاد میگیرم.‬
Io studio l’inglese.‫تو اسپانیایی یاد میگیری.‬
Tu studi lo spagnolo.‫او (مرد) آلمانی یاد میگیرد.‬
Lui studia il tedesco.‫ما فرانسوی یاد میگیریم.‬
Noi studiamo il francese.‫شما ایتالیایی یادمیگیرید.‬
Voi studiate l’italiano.‫آنها روسی یاد میگیرند.‬
Loro studiano il russo.‫یادگیری زبان جالب است.‬
Studiare una lingua è interessante.‫ما میخواهیم انسانها را بفهمیم.‬
Vogliamo capire la gente.‫ما میخواهیم با انسانها صحبت کنیم.‬
Vogliamo parlare con la gente.

 

پیوست ها

 • FAIT004.zip
  838.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار‫5 [پنج]‬
5 [cinque]


‫کشورها و زبانها‬
Paesi e lingue


جان اهل لندن است.‬
John è di Londra.‫لندن در انگلستان قرار دارد.‬
Londra si trova in Inghilterra.‫او (مرد) انگلیسی صحبت میکند.‬
Lui parla inglese.‫ماریا اهل مادرید است.‬
Maria è di Madrid.‫مادرید در اسپانیا قرار دارد.‬
Madrid si trova in Spagna.‫او اسپانیایی صحبت میکند.‬
Lei parla spagnolo.‫پیتر و مارتا اهل برلین هستند.‬
Peter e Martha sono di Berlino.‫برلین در آلمان قرار دارد.‬
Berlino si trova in Germania.‫هر دوی شما آلمانی صحبت میکنید؟‬
Parlate tedesco voi due?‫لندن یک پایتخت است.‬
Londra è una capitale.‫مادرید و برلین هم پایتخت هستند.‬
Anche Madrid e Berlino sono capitali.‫پایتخت ها بزرگ و پر سروصدا هستند.‬
Le capitali sono grandi e rumorose.‫فرانسه در اروپا قرار دارد.‬
La Francia si trova in Europa.‫مصر در آفریقا قرار دارد.‬
L’Egitto si trova in Africa.‫ژاپن در آسیا قرار دارد.‬
Il Giappone si trova in Asia.‫کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد.‬
Il Canada si trova nell’America del nord.‫پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد.‬
Il Panama si trova nell’America centrale.‫برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد.‬
Il Brasile si trova nell’America del sud.

 

پیوست ها

 • FAIT005.zip
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار‫6 [شش]‬
6 [sei]


‫خواندن و نوشتن‬
Leggere e scrivere


من میخوانم.‬
Io leggo.‫من یک حرف الفبا را میخوانم.‬
Io leggo una lettera.‫من یک کلمه را میخوانم.‬
Io leggo una parola.‫من یک جمله را میخوانم.‬
Io leggo una frase.‫من یک نامه را میخوانم.‬
Io leggo una lettera.‫من یک کتاب میخوانم.‬
Io leggo un libro.‫من میخوانم.‬
Io leggo.‫تو میخوانی.‬
Tu leggi.‫او (مرد) میخواند.‬
Lui legge.‫من مینویسم.‬
Io scrivo.‫من یک حرف الفبا را مینویسم.‬
Io scrivo una lettera (dell’alfabeto).‫من یک کلمه را مینویسم.‬
Io scrivo una parola.‫من یک جمله را مینویسم.‬
Io scrivo una frase.‫من یک نامه مینویسم.‬
Io scrivo una lettera.‫من یک کتاب می نویسم.‬
Io scrivo un libro.‫من می نویسم.‬
Io scrivo.‫تو می نویسی.‬
Tu scrivi.‫او (مرد) می نویسد.‬
Lui scrive.

 

پیوست ها

 • FAIT006.zip
  793.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار‫7 [هفت]‬
7 [sette]


‫اعداد‬
Numeri


من می شمارم:‬
Io conto:‫یک ، دو ، سه‬
uno, due, tre‫من تا سه می شمارم.‬
Io conto fino a tre.‫من به شمارش ادامه می دهم:‬
Continuo a contare:‫چهار، پنج، شش،‬
quattro, cinque, sei,‫هفت، هشت، نه،‬
sette, otto, nove‫من می شمارم.‬
Io conto.‫تو می شماری.‬
Tu conti.‫او (مرد) می شمارد.‬
Lui conta.‫یک، اول.‬
Uno. Il primo.‫دو، دوم.‬
Due. Il secondo.‫سه، سوم.‬
Tre. Il terzo.‫چهار، چهارم.‬
Quattro. Il quarto.‫پنج، پنجم.‬
Cinque. Il quinto.‫شش، ششم.‬
Sei. Il sesto.‫هفت، هفتم.‬
Sette. Il settimo.‫هشت، هشتم.‬
Otto. L’ottavo.‫نه، نهم.‬
Nove. Il nono.

 

پیوست ها

 • FAIT007.zip
  808.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

rad0701

عضو جدیدالفباي ايتاليايي داراي 21 حرف ميباشد.


A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
ا بي چي دي اِ اِفِّ جي آكا اي اِلِّ اِمِّ اِنِ اُ پي كو اِرِّ اِسِّ تي او وو زِتا

حروف J-K-W-X-Y در الفباي ايتاليايي وجود ندارند و اگر در كلمه اي استفاده شوند آن كلمه از زبان ديگري وارد ايتاليايي شده است.
مثل كلمه W.C كه معادل آن در ايتاليايي BAGNO است و كلمه TAXI كه معادل آن در ايتاليايي TASSI ميباشد.J K W X Y
اي لونگا كاپا دوپيا وو ايكس ايپسيلون

سرور زير را جهت دانلود انتخاب كنيد


دانلود فايل تصويري
دانلود فايل صوتي
 

rad0701

عضو جدید
آموزش اعداد در زبان ايتاليايي (همراه آموزش صوتي)

آموزش اعداد در زبان ايتاليايي (همراه آموزش صوتي)


آموزش اعداد در زبان ايتاليايي به همراه فايلهاي صوتي آموزش

IL NUMEROعدد ORDINALIاعداد ترتيبي
0ZEROصفر
1UNOيكPRIMOاول
2DUEدوSECONDOدوم
3TREسهTERZOسوم
4QUATTROچهارQUARTOچهارم
5CINQUEپنجQUINTOپنجم
6SEIششSESTOششم
7SETTEهفتSETTIMOهفتم
8OTTOهشتOTTAVOهشتم
9NOVEنهNONOنهم
10DIECIدهDECIMOدهم
11
UNDICI
يازده
UNDICESIMO
يازدهم
12
DODICI
دوازده
DODICESIMO
دوازدهم
13
TREDICI
سيزده
TREDICESIMO
سيزدهم
14
QUATTORDICI
چهارده
QUATTORDICESIMO
چهاردهم
15
QUINDICI
پانزده
QUINDICESIMO
پانزدهم
16
SEDICI
شانزده
SEDICESIMO
شانزدهم
17
DICIASSETTE
هفده
DICIASETTESIMO
هفدهم
18
DICIOTTO
هجده
DICIOTTESIMO
هجدهم
19
DICIANNOVE
نوزده
DICIANNOVESIMO
نوزدهم
20
VENTI
بيست
VENTESIMO
بيستم
21
VENTUNO
بيست و يك
VENTUNESIMO
بيست يكم
30
TRENTA
سي
TRENESIMO
سي ام
40
QUARANTA
چهل
QUARANTESIMO
چهل ام
50
CINQUANTA
پنجاه
CINQUANTESIMO
پنجاهم
60
SESSANTA
شصت
SESSANTESIMO
شصتم
70
SETTANTA
هفتاد
SETTANTESIMO
هفتادم
80
OTTANTA
هشتاد
OTTANTESIMO
هشتادم
90
NOVANTA
نود
NOVANTESIMO
نودم
100
CENTO
صد
CENTESIMO
صدم
1000
MILLE
هزار
MILLESIMO
آموزش زبان ايتاليايي هزارم
1.000.000
UN MILIONE
يك ميليون
MILIONESIMO
ميليونيم

UN MILIARDO
يك ميليارد
MILIARDESIMO
ميلياردم

اعمال رياضي
Le Operazioni Matematici
18 + 20 = 38
diciotto più venti fa trentotto.
95 - 16= 79
novantacinque meno sedici fa settantanove.
11 x 5 = 55
undici per cinque fa cinquantacinque.
39 / 13 = 3
trentanove diviso tredici fa tre.​

سرور زير را جهت دانلود انتخاب كنيد
 

Similar threads

بالا