آرایه ها در PHP

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فهرست مطالب:

 1. ساخت آرایه ها با تابع array در PHP
 2. آرایه های چند بعدی در PHP
 3. به دست آوردن تعداد عناصر یک آرایه، با تابع count در PHP
 4. نمایش دادن تمامی عناصر یک آرایه در PHP
 5. مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت صعودی)، با تابع sort در PHP
 6. مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت نزولی)، با تابع rsort در PHP
 7. نمایش تمامی عناصر یک آرایه، با دستور print_r در PHP
 8. چک کردن وجود داشتن یک مقدار (عدد، رشته و ...) در یک آرایه، با تابع in_array در PHP
 9. قرار دادن عناصر یک آرایه در یک رشته، با یک علامت خاص در بین آنها، با تابع implode و معکوس این روند، با تابع explode در PHP


منبع: kelidestan
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ساخت آرایه ها با تابع array در PHP

ساخت آرایه ها با تابع array در PHP

قبلا نحوه تعریف و مقداردهی عناصر یک آرایه به صورت تک تک و جداگانه را شرح دادیم، اما این روش نیاز به کدنویسی زیادی دارد. تابع array در PHP برای ساخت آرایه ها به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]ابتدا با همان روش تعریف عناصر آرایه به صورت تک تک و جداگانه، یک آرایه سه عنصری را تعریف می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]  
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
این بار همین آرایه را با استفاده از تابع array تعریف می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]  
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
دقت شود که عناصر را با علامت , از هم جدا کرده ایم.

[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
مشاهده می کنید که نتیجه هر دو یکسان می باشد.


[h=2]تعیین شماره برای عناصر آرایه، هنگام استفاده از تابع array در PHP :[/h]چنانچه هنگام استفاده از تابع array در PHP بخواهیم برای یک یا چند عنصر، شماره تعیین کنیم، باید علامت <= (یعنی ترکیب دو علامت = و <) را در جلوی آن عناصر نوشته و قبل از آن نیز شماره ای که مد نظرمان است را بنویسیم. برای روشن شدن این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]5[/COLOR][COLOR=#339933]=>[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#CC66CC]5[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
آرایه های چند بعدی در PHP

آرایه های چند بعدی در PHP

آرایه هایی که تاکنون تعریف کردیم، آرایه های یک بعدی بودند که عناصر آرایه را می توانستیم به صورت فهرست وار و پشت سر هم در نظر بگیریم. حال فرض می کنیم که عناصر یک آرایه، خود یک آرایه باشند، در این صورت این آرایه، یک آرایه چند بعدی خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$information[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR]
         [COLOR=#0000FF]"names"[/COLOR] [COLOR=#339933]=>[/COLOR] [COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR]
         [COLOR=#0000FF]"numbers"[/COLOR] [COLOR=#339933]=>[/COLOR] [COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]3[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]4[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR]
         [COLOR=#0000FF]"cities"[/COLOR] [COLOR=#339933]=>[/COLOR] [COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"shiraz"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"yazd"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"tehran"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR]
         [COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$information[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#0000FF]"names"[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]   
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
دقت شود که بعد از دو دستور array باید علامت , را به کار ببریم.

[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
به دست آوردن تعداد عناصر یک آرایه، با تابع count در PHP

به دست آوردن تعداد عناصر یک آرایه، با تابع count در PHP

با استفاده از تابع count در PHP می توانیم تعداد عناصر یک آرایه را به دست آوریم. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]ابتدا با استفاده از تابع array، یک آرایه می سازیم و سپس با استفاده از تابع count، تعداد عناصر آن را پیدا می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]count[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
آرایه ای که ساخته ایم در متغیر names ذخیره شده و تعداد عناصر آن (که برابر 3 است)، در متغیر names_length ذخیره شده است. با تابع echo ، مقدار متغیر names_length را در خروجی نمایش داده ایم.

[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نمایش دادن تمامی عناصر یک آرایه در PHP

نمایش دادن تمامی عناصر یک آرایه در PHP

برای نمایش تمامی عناصر یک آرایه، می توانیم به این صورت عمل کنیم که ابتدا تعداد عناصر آرایه را با استفاده از دستور count در PHP ، به دست آوریم و سپس در یک حلقه for ، تک تک عناصر آرایه را به ترتیب در خروجی چاپ کنیم. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]count[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]for[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]0[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]<[/COLOR][COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]++[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
ابتدا با استفاده از تابع array ، یک آرایه ساخته ایم که در متغیر names ذخیره می شود. سپس با تابع count ، تعداد عناصر آرایه را به دست آورده ایم. در حلقه for ، عناصر آرایه، توسط تابع echo ، در خروجی چاپ می شوند. عبارت<br /> (که یک دستور HTML برای رفتن به خط جدید است) باعث می شود که عناصر آرایه، به صورت پشت سر هم و در یک خط نمایش داده نشوند، بلکه هر عنصر در یک خط جدید نمایش داده شود.

[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت صعودی)، با تابع sort در PHP

مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت صعودی)، با تابع sort در PHP

تابع sort در PHP برای مرتب کردن عناصر یک آرایه، به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ)، به کار می رود. اگر آرایه شامل تعدادی رشته باشد، آنگاه تابع sort ، عناصر آرایه را بر اساس حروف الفبا، مرتب می کند و اگر آرایه از تعدادی عدد تشکیل شده باشد، آنگاه تابع sort ، عناصر آرایه را از کوچک به بزرگ مرتب می کند. به مثال های زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]یک آرایه، شامل عناصر رشته ای می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع sort ، مرتب می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]sort[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]count[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]for[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]0[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]<[/COLOR][COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]++[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
[h=4]مثال :[/h]یک آرایه، شامل عناصر عددی می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع sort ، مرتب می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]23[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]9[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]5[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]10[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]sort[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]count[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]for[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]0[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]<[/COLOR][COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]++[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت نزولی)، با تابع rsort در PHP

مرتب کردن عناصر یک آرایه (به صورت نزولی)، با تابع rsort در PHP

شاید قبلا با تابع sort در PHP ، آشنا شده باشید و بدانید که این تابع برای مرتب کردن عناصر یک آرایه، به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ)، به کار می رود. اما گاهی نیاز داریم که عناصر یک آرایه را به صورت نزولی (از بزرگ به کوچک) مرتب کنیم، که برای این منظور، دستور rsort در PHP به کار می رود.

اگر آرایه شامل تعدادی رشته باشد، آنگاه تابع rsort ، عناصر آرایه را بر اساس حروف الفبا (البته به صورت معکوس)، مرتب می کند و اگر آرایه از تعدادی عدد تشکیل شده باشد، آنگاه تابع rsort ، عناصر آرایه را از بزرگ به کوچک مرتب می کند. به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]یک آرایه، شامل عناصر رشته ای می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع rsort ، مرتب می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"REZA"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"ALI"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"HAMID"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]rsort[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]count[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]for[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]0[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]<[/COLOR][COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]++[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
[h=4]مثال :[/h]یک آرایه، شامل عناصر عددی می سازیم و سپس عناصر آن را با تابع rsort ، مرتب می کنیم :
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]23[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]2[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]9[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]5[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]10[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]rsort[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]count[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR] 
[COLOR=#B1B100]for[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#CC66CC]0[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]<[/COLOR][COLOR=#000088]$names_length[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#339933]++[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900]{[/COLOR]
  [COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$names[/COLOR][COLOR=#009900][[/COLOR][COLOR=#000088]$x[/COLOR][COLOR=#009900]][/COLOR][COLOR=#339933].[/COLOR][COLOR=#0000FF]"<br />"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#009900]}[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نمایش تمامی عناصر یک آرایه، با دستور print_r در PHP

نمایش تمامی عناصر یک آرایه، با دستور print_r در PHP

تابع print_r در PHP ، می تواند برای نمایش تمامی عناصر یک آرایه به کار برود. برای بهتر نمایش دادن عناصر یک آرایه، از تگ pre نیز می توان به همراه تابع print_r استفاده نمود تا عناصر آرایه به شکل بهتری نمایش داده شوند. در ادامه، دو مثال ارائه خواهد شد، یکی بدون تگ pre و دیگری با تگ pre ، تا تفاوت این دو حالت را متوجه بشوید.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]22[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]132[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"city"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]print_r[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace]<pre>
[B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]22[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]132[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"city"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#990000]print_r[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B]
</pre>[/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
چک کردن وجود داشتن یک مقدار (عدد، رشته و ...) در یک آرایه، با تابع in_array در PHP

چک کردن وجود داشتن یک مقدار (عدد، رشته و ...) در یک آرایه، با تابع in_array در PHP

با تابع in_array در PHP ، می توانیم چک کنیم که آیا یک مقدار (عدد، رشته و ...) در یک آرایه وجود دارد یا خیر.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]10[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]142[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#0000FF]"world"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#990000]in_array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"hello"[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
قرار دادن عناصر یک آرایه در یک رشته، با یک علامت خاص در بین آنها، با تابع implode و معکوس این روند، با تابع explode در PHP

قرار دادن عناصر یک آرایه در یک رشته، با یک علامت خاص در بین آنها، با تابع implode و معکوس این روند، با تابع explode در PHP

چنانچه یک آرایه داشته باشیم، می توانیم عناصر این آرایه را در یک رشته، به صورت پشت سر هم، بنویسیم، به گونه ای که هر دو عنصر متوالی با یک علامت خاص از یکدیگر جدا شده باشند. این عمل توسط دستور implode در PHP انجام می شود و همچنین معکوس این عمل (یعنی تبدیل یک رشته که عناصر یک آرایه در آن نوشته شده اند به یک آرایه) را می توان با تابع explode در PHP انجام داد.

بنابراین مثلا اگر بخواهیم یک آرایه تعریف کنیم، با استفاده از تابع explode ، می توانیم ابتدا عناصر آن را در یک رشته به صورت متوالی بنویسیم (با یک علامت در بین آنها) و سپس با دستور explode ، آرایه مورد نظر را بسازیم.

به مثال زیر توجه کنید :

[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]array[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#CC66CC]10[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]20[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]30[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#CC66CC]40[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]implode[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]" * "[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#B1B100]echo[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B][/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :[/h]Untitled.jpg
[h=4]مثال :[/h]
کد:
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=monospace][B]<?php[/B]
[COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]"10 * 20 * 30 * 40"[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#339933]=[/COLOR][COLOR=#990000]explode[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#0000FF]" * "[/COLOR][COLOR=#339933],[/COLOR][COLOR=#000088]$string[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B]

<pre>
[B]<?php[/B]
[COLOR=#990000]print_r[/COLOR][COLOR=#009900]([/COLOR][COLOR=#000088]$A[/COLOR][COLOR=#009900])[/COLOR][COLOR=#339933];[/COLOR]
[B]?>[/B]
</pre>[/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[h=4]نتیجه :Untitled.jpg[/h]
 

Similar threads

بالا