آخرین نامه برای تو

MAHDI.VALVE

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
علاقه و محبت شدیدی که به تو ابراز میکردم

دروغ بود و بی احساس بود و در حقیقت نفرت من نسبت به تو

روز به روز بیشترمیشود وهرچه بیشتر تو را میشناسم

به دورویی تو بیشتر پی میبرم و

این احساس دردل من جامیگیرد که بالاخره باید

ازهم جداشویم دیگربه هیچ وجه حاضر نیستم که

روزی شریک زندگی تو باشم و گرچه عمردوستی چون گلهای بهاری کوتاه بود

دراین مدت کم به طبیعت فرومایه توپی بردم و

بسیاری ازصفات واخلاق توبرایم روشن شد مطمئن هستم که

این خشونت و تندخویی بالاخره تو را بدبخت خواهد کرد

اگر ازدواج ما سر گیرد

تمام عمربا پشیمانی خواهی گریست واگر افسانه آشنایی پایانش جدایی باشد

خوشبخت خواهیم بود و حالا لازم است که بگویم

این موضوع راهیچگاه فراموش نکن ومطمئن باش که

این نامه راسرسری نمینویسم وچقدر ناراحت کننده است اگر

بازهم بخواهی درصدد دوستی بامن باشی بنابراین از تو میخواهم

جواب نامه مرا ندهی چون نامه توسراسر

دروغ و تظاهر است و تنها چیزی که نداری

محبت است و من تصمیم گرفتم برای همیشه

تو و یادگاری تلخ عشقت را فراموش کنم دیگر به هیچ وجه نمیتوانم

خودم را راضی کنم که دوستت داشته باشم وشریک زندگی تو باشم

وحالا اگر میخواهی به محبت من پی ببری ...نامه مرا یک خط در میان بخوان...
 

nina2

عضو جدید
علاقه و محبت شدیدی که به تو ابراز میکردم

دروغ بود و بی احساس بود و در حقیقت نفرت من نسبت به تو

روز به روز بیشترمیشود وهرچه بیشتر تو را میشناسم

به دورویی تو بیشتر پی میبرم و

این احساس دردل من جامیگیرد که بالاخره باید

ازهم جداشویم دیگربه هیچ وجه حاضر نیستم که

روزی شریک زندگی تو باشم و گرچه عمردوستی چون گلهای بهاری کوتاه بود

دراین مدت کم به طبیعت فرومایه توپی بردم و

بسیاری ازصفات واخلاق توبرایم روشن شد مطمئن هستم که

این خشونت و تندخویی بالاخره تو را بدبخت خواهد کرد

اگر ازدواج ما سر گیرد

تمام عمربا پشیمانی خواهی گریست واگر افسانه آشنایی پایانش جدایی باشد

خوشبخت خواهیم بود و حالا لازم است که بگویم

این موضوع راهیچگاه فراموش نکن ومطمئن باش که

این نامه راسرسری نمینویسم وچقدر ناراحت کننده است اگر

بازهم بخواهی درصدد دوستی بامن باشی بنابراین از تو میخواهم

جواب نامه مرا ندهی چون نامه توسراسر

دروغ و تظاهر است و تنها چیزی که نداری

محبت است و من تصمیم گرفتم برای همیشه

تو و یادگاری تلخ عشقت را فراموش کنم دیگر به هیچ وجه نمیتوانم

خودم را راضی کنم که دوستت داشته باشم وشریک زندگی تو باشم

وحالا اگر میخواهی به محبت من پی ببری ...نامه مرا یک خط در میان بخوان...
وای ممنون خیلی قشنگ بود،به خدا همش حرف دل بود .:w27:
 

Similar threads

بالا