salvador

امضا


خوب که فکر کنی می بینی
تمام خداحافظی ها سخت است
حتی خداحافظی
از دیوارهای یک خانه قدیمی!

بالا