s1m5j8

امضا:gol:


از این قبیله اگر چند عاشقان رفتند

هنوز راه همان است و مرد بسیار است...

قرارمان در تاپیکِ

.
.
.رهروان راه شهدا2(شهیدیان)

:gol:

رهروان راه شهدا2 ( گروه )
بالا