modir banoo

روزهــــــــــا میگذرنـــــد
و من هر روز
دنیا را بیشتر میشناسم
عاقل تر می شوم
و محتاط تر
دیگر کمتر رویا میبافم
دیرتر آدمها را باور میکنم
کمتر از زشتیها تعجب میکنم
بیشتر احساساتم را نادیده میگیرم
روزهــــا میگذرنــــــد
و من هر روز
بیشتر از دنیای سادگی ام فاصله میگیرم...!
رشته
مدیریت

امضا


برای عوض کردن زندگیمان، برای تغییر دادن خودمان، هیچ گاه دیر نیست.
هر چند سال که داشته باشیم، هر گونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم، باز هم نو شدن ممکن است.حتی اگر یک روزمان درست مثل روز قبل باشد، باید افسوس بخوریم.
باید در هر لحظه و در هر نفسی نو شد.
برای رسیدن به زندگی نو باید پیش از مرگ مُرد.

بالا