پروانه سفید

رشته
مهندسی علوم و صنایع غذایی

امضا

خدایا در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم نگذار
بالا