غزل *

امضا

چرا غم ها نمیدانند

که من غمگین ترین غمگین این شهرم

بیا ای دوست با من باش

که من تنهاترین تنهای این شهرم

Following

بالا