شوگا

شنیدن صدای آبشار,...
محل سکونت
کبریا
رشته
مهندسی مواد و متالورژی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

درون هر سیب دانه ها محدودند............... درون هر دانه سیبها نامحدود.... چیستانیست عجیب.......... دانه باشیم نه سیب.......................
بالا