سندرلا

!!!

سنتور، ورزش....
محل سکونت
تبریز
رشته
مهندسی علوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا


خداحافظ دوستان...
بالا