ساوه

مهربانی ...باران ....

مطالعه.ورزش.شیطنت.
رشته
مهندسی نساجی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

خادم فاطمه:gol:
بالا