حافظ CRAZY

تر شدن پي در پي

همه وهيچ
محل سکونت
زير آسمان آبي
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق دیپلم

امضا

.....فاحشه را خدا فاحشه نکرد
..................کسانی که در شهر نان را قسمت می کردند فاحشه را فاحشه کردند
..............................................................................تا هنگامی که دلتنگ هم آغوشی شدند
...............................................................................................................در ازای نان فاحشه را در آغوش بگیرند
بالا