?!؟

امضا

اگه من عاشق ِ دیــوار بودم ! ترک میخورد و یه پنجره میشد !!
اگه غم ِ چشامو آینه میدید .. دلش درگیر ِ این منظره میشد
اگه تنهائیمو به شب میگفتم .. همه شهر و برام بیدار میکرد !
اگه با کوه درددل میکردم صدامو لا اقل تکرار میکرد !! ...
بالا