2سوال از مدار منطقی ؟لطفا راهنمایی کنید

eddy1

عضو جدید
1/مي خواهيم بين +32تا_32 در يک سيستم ديجيتال با قدرت تفکيک 0.2 دو دهم نمايش دهيم چند بيت لازم است؟؟؟نگاشت اعداد از کميت انالوگ به ديجيتال چگونه است؟...معادل 10.4و_25.6؟/؟؟
2/در يک ساعت ديجيتال که يک متغير 16بيتي استفاده شده...اکر دقت ساعت يک ميلي ثانيه باشد...اين ساعت چند ساعت و دقيقه و....نشان ميدهد؟اگر دقت 8 ميلي ثانيه شود چگونه از متغير 16 بيتي استفده ميشود؟؟
 
بالا