۱۰ راهکار روابط اجتماعی سالم

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
  1. سپاسگزاری
  2. احترام متقابل
  3. تحسین
  4. تشویق
  5. تعیین و رعایت حد و مرزها
  6. شفافیت و صراحت
  7. احترام به منافع جمع
  8. عدم قضاوت و دخالت در امور شخصی دیگران
  9. موقعیت شناسی
  10. احترام متقابل به عقاید یکدیگر
 

Similar threads

بالا