یک کلام اصلا امضا نکن

omidvarshoei

عضو جدید


کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستندكساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستندكساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارندكساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّم هستندكساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اندكساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستندكساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانندكساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستندكساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اندكساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسندبي شک بيان مطالب افکار مختلف نشانه ي تائيد آن نمي باشد
 
بالا