گـواهینــامـه رانندگـی

DDDIQ

مدیر ارشد
این تاپیک به بحث و تبادل نظر و دریافت راهنمایی پیرامون مباحث مرتبط با اخذ و گرفتن گواهینامه رانندگی , و اطلاعات در مورد صدور گواهینامه اختصاص دارد !

توصیه اکید اینکه هیچگاه بدون گواهینامه, رانندگی نکنید !___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

آیين نامه راهنمایی و رانندگی
گواهينامه رانندگی
ماده ۲۶ :
هرکس بخواهد با هرنوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.


ماده ۲۷ :
انواع گواهینامه های رانندگی به شرح جدول پیوست شماره ۱ و توضیحات آن است ، که با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می شود :

الف ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت گازی یا موتور گازی (گواهینامه الف ـ۱)
۱- حداقل سن ۱۵ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی


ب ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور تا ۲۰۰ سی سی (گواهینامه الف ـ۲)
۱- حداقل سن ۱۷ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت مربوط


پ ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور بالای ۲۰۰ سی سی و سه چرخ با وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم (گواهینامه الف ـ۳)
۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت تا ۲۰۰ سی سی حجم موتور (الف ـ ۲) که حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
۴- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط


ت ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب ـ۱)
۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
این نوع گواهینامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می شود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیت ها و شرایط ویژه ای می باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آیین نامه و مرتکب نشدن تخلف ، به گواهینامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره ۶ این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهینامه موقت و نحوه تبدیل آن ، به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور ، مشخص و اعلام می گردد.


ث ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه ( ب-۲)
۱- حداقل سن ۲۱ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (ب-۱)
3- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط


ج ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه ( پ-۱)
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی (ب ـ۱)
۳- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط


چ ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (پ -۲)
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (ب-۱)
۳- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط


ح ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه درجه (ت-۱)
۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (پ-۱)
۳- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط


خ ) شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه درجه (ت-۲)
۱- حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲- سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ اخذ گواهینامه رانندگی (پ-۲)
۳- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط


د ) شرایط شرکت در آزمایشات و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبک عمرانی و کشاورزی
۱- حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه رانندگی و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط


ذ ) شرایط شرکت در آزمایشات و صدور گواهینامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگین عمرانی و کشاورزی
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمون های آیین نامه رانندگی و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط

در گواهینامه های رانندگی ویژه ، نوع وسیله نقلیه ای که دارنده می تواند با آن رانندگی کند ، قید می شود. برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژه ای که سرعت آنها از ۳۰ کیلومتر در ساعت تجاوز می کند ، در شهرها و راه های عمومی علاوه بر داشتن گواهینامه ویژه ، داشتن گواهینامه درجه (پ ـ۱) نیز ضروری است.

تبصره ۱ : در کلیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده ، ارایه گواهی طی دوره آموزش آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارایه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی ، از آموزشگاه های رانندگی مجاز الزامی می باشد. درخواست کنندگان یا دارندگان گواهی نامه های (ب ، پ و ت) که خواستار رانندگی با وسیله نقلیه دارای یدک هستند ، باید آموزش های لازم را کسب نمایند. برای وسایل نقلیه ویژه با توجه به کاربری مربوط ، ارایه گواهی کسب مهارت عملکرد ویژه از مراکز مجاز یاد شده الزامی است.

تبصره ۲ : راهنمایی و رانندگی می تواند در صورت لزوم آزمایش مجدد مقررات راهنمایی و رانندگی را پیش از انجام آزمون مهارت عملی از درخواست کنندگان به عمل آورد.

تبصره ۳ : مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور ، راه و ترابری ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی ناجا تعیین میگردد. (پیوست شماره ۲)

تبصره ۴ : در کلیه موارد بالا آزمون آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی به صورت نوشتاری و یا رایانه ای انجام می گیرد.

تبصره ۵ : مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی پنج سال است و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمی و روانی ، برای دوره های پنج ساله تمدید می گردد. برای افرادی که سن آنها بیش از ۷۰ سال تمام باشد ، لازم است سلامت جسمی و روانی هر دو سال بررسی و احراز گردد.

تبصره ۶ : جهت شرکت در آزمایش های موضوع بندهای (الف) الی (ذ) در مورد کسانی که به سن مشمولیت رسیده اند ، ارایه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت و تسلیم فتوکپی مدارک یاد شده جهت پیوست نمودن به پرونده متقاضی ضروری می باشد.


ماده ۲۸ :
وضعیت ظاهری درخواست کننده (نقص عضو) با گواهی سلامت جسمی و روانی صادره از مراکز پزشکی مجاز تعیین شده به وسیله افسران کارشناس تطبیق داده می شود و در صورت وجود مغایرت موضوع به کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع می گردد.


ماده ۲۹ :
درخواست کننده هر نوع گواهینامه رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگی اعلام می شود به مراجع آگهی شده ارایه کند.


ماده ۳۰ :
مندرجات گواهینامه رانندگی شامل نوع و یا پایه و گروه گواهینامه رانندگی ، مدت اعتبار ، مشخصات راننده (کد ملی) ، نام واحد صادر کننده ، امضای صادر کننده ، شماره مسلسل ، تاریخ و شماره صدور ، عکس درخواست کننده ، مهر واحد صدور و مشخصات ضروری دیگر می باشد.


ماده ۳۱ :
هرگاه درخواست کننده گواهینامه رانندگی در آزمایش های مربوط موفق گردد ، گواهینامه رانندگی پس از رویت مدارک لازم صادر و به او تسلیم خواهد شد. دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه قبل از پایان مهلت مقرر ، برای تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به گواهینامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.
راهنمایی و رانندگی هنگام تمدید یا تعویض گواهینامه ، ضمن دریافت گواهی سلامت جسمانی و روانی از درخواست کننده ، می تواند آزمون های لازم را از وی به عمل آورد. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گواهی نامه رانندگان موظفند در صورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده باشد ، گواهینامه رانندگی را با ارایه رسید اخذ و پس از اعمال قانون ، گواهینامه یاد شده را برای تمدید و یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند. دارنده گواهینامه موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافت گواهینامه رانندگی جدید اقدام نماید.

تبصره ۱ : دارندگان گواهینامه پایه بالاتر در گروه مربوط ، می توانند رانندگی وسایل نقلیه موضوع گواهینامه های پایه پایین تر ، به جز پایه الف ، را انجام دهند.

تبصره ۲ : دستورالعمل نحوه زمان بندی و ضوابط چگونگی انجام آزمون ها ، تمدید اعتبار ، تجدید آزمون در صورت مردود شدن درخواست کننده و نحوه و میزان عوارض و مالیات مصوب قابل دریافت و نظار آن از سوی راهنمایی و رانندگی تهیه و به اطلاع عموم رسانده می شود.


ماده ۳۲ :
در صورتی که دارنده گواهینامه بخواهد برای دریافت گواهینامه از انواع دیگر اقدام نماید ، موظف است در آزمون های مربوط شرکت کند. پس از قبول شدن چنانچه گواهینامه قبلی پیش نیاز گواهینامه مورد درخواست باشد ، از درخواست کننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل می گردد.


ماده ۳۳ :
رانندگی با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل نقلیه عمومی جاده ای ، علاوه بر گواهینامه رانندگی متناسب ، حسب مورد ، نیازمند داشتن مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ فعالیت صادره از سوی وزارت راه و ترابری می باشد.


ماده ۳۴ :
در صورتی که گواهی نامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود ، دارنده آن می تواند درخواست صدور المثنی نماید. پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده ، با دریافت مدارک لازم و گواهی سلامت جسمی و روانی درخواست کننده ، گواهی نامه المثنی صادر و به وی تسلیم میگردد.


ماده ۳۵ :
دارندگان گواهینامه های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می توانند تا شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند. ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید پیش از سپری شدن مدت یاد شده گواهینامه خارجی خود را به گواهینامه ایرانی تبدیل نمایند.

تبصره : دارندگان گواهینامه رانندگی کشورهای غیر از متعاهدین کنوانسیون های ۱۹۶۸ وین (قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راه ها ـ مصوب ۱۳۵۴) ، باید ترجمه معتبر گواهینامه را همراه داشته باشند.


ماده ۳۶ :
تبدیل گواهی نامه های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی ، که گواهی نامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می شود و یا آن کشور از متعاهدین کنوانسیون های ۱۹۶۸ وین ، راجع به مقررات عبور و مرور در راه ها و علایم راه ها به شمار می آید ، با رویت اصل گواهی نامه خارجی و با احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت می پذیرد. در موارد دیگر تبدیل گواهینامه های رانندگی با تایید وزارت کشور صورت می پذیرد.


ماده ۳۷ :
ماموران سیاسی و کنسولی و اعضا سازمان های بین المللی می توانند برای تبدیل گواهینامه های خود مدرک مندرج در ماده ۳۵ را از طریق وزارت امورخارجه به راهنمایی و رانندگی ارسال دارند.


ماده ۳۸ :
صدور گواهی نامه مجدد برای کسانی که گواهی نامه رانندگی آنان اخذ و یا توقیف شده باشد ممنوع است و درصورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهدشد.


ماده ۳۹ :
راهنمایی و رانندگی موظف است درصورتی که گواهی نامه رانندگی اشتباه یا ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص ، گواهی نامه صحیح را صادر و به وی بازگرداند.


ماده ۴۰ :
هرگاه دارنده گواهی نامه یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ را از دست بدهد ، موظف است حداکثر ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی نامه را جهت انجام معاینات و آزمایشات ضروری پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی می نماید. در صورتی که نداشتن شرایط و صلاحیت رانندگی ضمن آزمایش جدید محرز گردد ، گواهی نامه از وی اخذ ، گواهی نامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم می شود و در صورت نداشن صلاحیت رانندگی ، گواهی نامه ابطال می گردد.

تبصره : در صورت کشف نقص عضو موثر ، توسط ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ، گواهینامه رانندگی اخذ و تا زمان بررسی های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد ، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.


ماده ۴۱ :
در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یک سال ، حد نصاب نمره منفی را دریافت نماید ، گواهینامه رانندگی وی به استناد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ـ مصوب ۱۳۵۰ ، ضبط یا ابطال خواهد شد.


ماده ۴۲ :
نحوه شرایط و مسئول صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه ، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد.
 

DDDIQ

مدیر ارشد
توصیه ها ونکات کلیدی در اخذ گواهینامه

توصیه ها ونکات کلیدی در اخذ گواهینامه

توصیه ها ونکات کلیدی در اخذ گواهینامه
احتمالا مربی شما نکات زیادی را به شما آموزش داده که به مرور چند نکته کلیدی می پردازیم:

- آرامش داشته باشید ! با اعتماد به نفس و توکل به خدا از پس آزمون عملی بر خواهید آمد....

- توجه داشته باشید , با یک اشتباه شما رد نخواهید شد! حتی اگر ماشین زیر پای شما خاموش کرد و منتظر اجاز افسر نباشید ! سریعا دنده را خلاص کنید و ماشین را روشن کنید و ادامه مراحل را انجام دهید ! برای هر شخصی ممکن است پیش بیاید ! به خود مسلط باشید و آرامش خود را با یک اشتباه از دست ندهید

- سعی کنید اولین نفر نباشید ؛ اگر افسر اسم شما را خواند و شما در صندلی عقب نشسته بودید هیچ گاه از در سمت چپ پیاده نشوید !! حتی اگر دو نفر کنار شما نشسته بودند آنها را پیاده کنید و از در سمت راست پیاده شوید و از پشت اتومبیل رد شوید !

- با افسری که از شما امتحان میگیرد زیاد صحبت نکنید ! مخصوصا در مورد اینکه کدام حرکت را انجام داده اید یا خیر هیچگاه بحث نکنید . با شخصی که در حال امتحان دادن است به هیچ وجه صحبت نکنید حتی اگر حرکت اشتباهی انجام داد به او چیزی نگویید وسکوت کنید.

- برای به یاد داشتن مراحل کلمه ی صکادرات رو بخاطر بسپارید. به ترتیب : صندلی --> کمربند --> آینه --> دنده --> راهنما --> استارت --> ترمزدستی
نکته : البته میتوانید راهنما رو بعد از روشن کردن ماشین هم بزنید.

- اگر ماشین خاموش بود کلاج را گرفته دنده را خلاص کنید و استارت بزنید . اگر ماشین روشن بود بعد از تنظیم صندلی و آیینه کمربند را ببندید با راهنمای پایین ودنده یک وکنترل خیابان با برگرداندن سر اماده حرکت شوید . خواباندن ترمز دستی را فراموش نکنید .

- برای خروج از پارک حتما در زاویه 30 درجه توقف داشته باشید و پشت سر را کنترل کنید .

- برای دور یک فرمانه هم حتما در وسط خیابان یک توقف کوتاه داشته باشید و اطراف را کنترل کنید !

- گاهی افسر میخواهد دقت شما را بسنجد ؛ شما تمامی کارهایی را که افسر از شما میخواهد حتما انجام دهید ولی در صورتی که احساس کردید عملی که از شما خواسته برخلاف آیین نامه می باشد و یا برای انجام آن مثل توقف در یک فاصله مطمئنن شما در مقابل یک محل پارک ممنوع مثل ایستگاه اتوبوس و یا روبروی بریدگی قرار میگیرید در این مواقع قبل از انجام آن کار حتما با حالت سوالی بگین استثنا ، با اجازه یا هر چیز مشابه ای که خودتان صلاح میدانید. شاید حتی نیاز به انجام آن نباشد و افسر در پاسخ به شما بگوید نه ! نمیخواد انجام بدین !!!!

- برای دنده عقب گرفتن حتما راهنمای راست بزنید و بعد از نیم متر بگید استثنا چون دنده عقب بیشتر از نیم متر ممنوع هست.

- اگر افسر از شما خواست به دنده سه 3 بروید مطمئنا پس از آن از شما خواهد خواست توقف کنید ! آمادگی آن را داشته باشید که حتما با دنده معکوس سرعت خود را کاهش داده و با دنده دو توقف کنید!

- برای پارک دوبل مهمترین مساله برای تخمین و رعایت فاصله طولی کنترل اتومبیل و سرعت پایین هست ! و قبل از آنکه کنار ماشین پارک شده قرار بگیرید ابتدا فاصله ماشینی که میخواید کنارش پارک دوبل بزنید رو تا جدول کناری بررسی کنید و .....

- اگه نکات رو رعایت کردید و یه وقتی به شما گفته میشود ماشین را خاموش کنید وپیاده شوید بدون توجه به قبول و یا رد شدنتان توجه داشته باشید که بعد از خاموش کردن ماشین اگه محل آزمونتون جای صافی هست حتما در حالت دنده 1 قرار دهید. ( اگر هم صاف نیست بر اساس کتاب آیین نامه نکات را رعایت کنید)

- برای بیرون رفتن از ماشین حتما آینه رو کنترل کنید و با دست راست و نگاه به پشت سر در رو باز کنید و از پشت ماشین به آن سوی اتومبیل بروید و نتیجه را ببینید !


موفق باشید
 

persian_sphinx

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام من معافیت پزشکی برای چشم دارم و روی گواهینامه م محدودیت رانندگی 31 / رانندگی با عینک طبی درج شده , اگر من چشمام رو عمل کنم و بخوام گواهینامه م رو تعویض کنم و بدون عینک بگیرم چه مدارکی نیاز هست و آیا برای معافیتم ایجاد مشکل نمیکنه؟
کسی اطلاع و تجربه ای در این مورد داره؟
 

DDDIQ

مدیر ارشد
سلام من معافیت پزشکی برای چشم دارم و روی گواهینامه م محدودیت رانندگی 31 / رانندگی با عینک طبی درج شده , اگر من چشمام رو عمل کنم و بخوام گواهینامه م رو تعویض کنم و بدون عینک بگیرم چه مدارکی نیاز هست و آیا برای معافیتم ایجاد مشکل نمیکنه؟
کسی اطلاع و تجربه ای در این مورد داره؟


سلام دوست خوبم
برای تعویض گواهینامه نیازی به کارت معافیت پزشکی ندارید ! شما برای گرفتن گواهینامه احتیاج به معافیت تحصیلی و یا پایان خدمت / معافیت داشتین ؛ البته برای اخذ گواهینامه با کارت معافیت پزشکی باید از طرف کمیسیون پزشکی هم تایید بشه ...
نمیدونم گواهینامه تون رو ابتدا با چه معافیتی ( تحصیلی / پزشکی ) گرفتین ولی چون دو مدرک جدا هست بر روی هم تاثیری نداره ! و به پلیس +10 مراجعه کنید و مدارک برای تعویض گواهینامه رو به شما خواهند گفت ؛

ولی به هر حال اگر قصد عمل دارین قبلش از خود نظام وظیفه در مورد اعتبار کارت معافیت خودتون سوال بفرمائید , در کل تا نیاز به تایید دوباره از کمیسیون پزشکی نداشته باشین کارت معافیت شما اعتبار داره !
موفق باشید
 

mahboob21

عضو جدید
سلام.می خواستم بپرسم چرا به خانم ها گواهینامه موتور نمیدن؟!
جایی از قوانین ذکر شده آیا ؟؟؟
 

l-mohajeri

عضو جدید
با سلام.
من کسی رو میشناسم که از ناحیه پا کمی مشکل داره.برای گرفتن گواهینامه هنوز اقدامی نکرده...نقص عضوش در اثر سانحه رانندگی بوده.برای گرفتن گواهینامه باید چیکار کنه؟میتونه مثل همه گواهینامه بگیره؟یا شرایط خاصی داره؟
 

HaMiD.TcI

مدیر تالار موبایل متخصص سیستم عامل Apple
مدیر تالار
گواهینامه محدود
با خودرو های خاص
 
بالا