کار کار کار

lord van

عضو جدید
رشته به این خوبی داری ؟ کار تخصیص می خواهی چکار ؟
من لیسانس سرامیک خوندم ولی به عنوان فوق دیپلم متالورژی تو یه کارخونه ریختگری فولاد وارد شدم . بعد دیدم چقدر یه مهندس سرامیک تو یک کارگاه ریختگری دانش دیرگدازش بالاتر از مهندسین متالورژی و کارگرها است . و اگه زرنگ باشی چقدر می تونی رشد کنی و یا با ایجاد بهره وری پول بدست بیاری البته باید زرنگ هم باشی .
تو دیگر صنایع مرتبط با صنعت سرامیک هم همین طور است فقط باید ربطش بدی . سرامیک یه رشته نزدیک به علوم پایه است
 
بالا