چک لیست اسبورن Osborn's Checklist - خیلی به کار میاد

mars

کاربر بیش فعال
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تهیه چک لیستی از سوالات درباره ی یک محصول، یک فرایند، یا هر موضوعتحت بررسی دیگر می تواند دیدگاه های جدیدی ایجاد کند و به نوآوری منتهیشود. یکی از متداول ترین چک لیست ها برای خلق ایده، چک لیستی است که توسط [/FONT][FONT=&quot]الکس.اف.اسبورن[/FONT][FONT=&quot] در سال1953 طراحی شد. وی این چک لیست را در زمانی طراحی کرد که در یک شرکت بزرگ تبلیغاتیشراکت داشت.
[/FONT][FONT=&quot]اسبورن همان فردی بود که [/FONT][FONT=&quot]تکنیک طوفانفکری[/FONT][FONT=&quot] را نیز ابداع نموده است. سال های سال هزاران سازمان از چکلیست وی برای خلق هزاران محصول و فرایند و یا بهینه سازی آن ها استفاده کردهاند.
[/FONT][FONT=&quot]جدول زیر، چک لیست اسبورن را نشان می دهد که شما می توانید آن را چهدر قالب تمرین استفاده از فرایند و چه در قالب کار علمی برای بهبود محصول یا خدمت تکمیلکنید؛ می توانید فعل ها و سوال های دیگری را نیز به این فهرست اضافه کنید. بعضی ازفعل ها در چک لیست آنگونه که در محصولات کاربرد دارند در فرایندها کاربرد ندارند.اما در هر صورت همه ی آن ها باید مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر احساس می کنید خودتانفردی با خلاقیت های ویژه هستید می توانید چک لیست خاص خود را تهیه کنید.[/FONT][FONT=&quot]یک جلسه ی تکمیل چک لیست در حدود 15 دقیقه الی یک ساعت به طول میانجامد. در یک گروه کاری، ‌اعضا می توانند به طور جداگانه چک لیست را بررسی کنند ودر نهایت پاسخ های خود را مقایسه کرده و با استفاده از پیشنهادهای یکدیگر ایده هایجدید به دست آورند.
[/FONT]​
[FONT=&quot]کاربردهای دیگر[/FONT]​
[FONT=&quot]راه های جدید استفاده؟ کاربردهای دیگر در صورت اصلاح[/FONT]​
[FONT=&quot]سازگار کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]چه چیز دیگری مثل این است؟ چه چیزی را می توانیم کپی کنیم؟ از چه کسی می توانیم تقلید کنیم؟ چه ایده ی دیگری پیشنهاد کنیم؟[/FONT]​
[FONT=&quot]اصلاح کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]پیچش جدید؟تغییر رنگ؟ حرکت؟ صدا؟ بو؟ شکل؟ چه تغییری؟[/FONT]​
[FONT=&quot]بزرگ کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]چه چیزی به ان بیافزاییم؟ زمان بیشتر؟ تناوب بیشتر؟ بلندتر؟ طولانی تر؟ ضخیم تر؟ تکرار؟ تکثیر؟[/FONT]​
[FONT=&quot]کوچک کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]چه چیزی از آن کم کنیم؟ کوچک تر؟ ریزتر؟ متراکم تر؟ کوتاه تر؟ پائین تر؟ حذف؟ جداسازی؟[/FONT]​
[FONT=&quot]جایگزین کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]چه چیزی جایگزین آن کنیم؟ ترکیبات دیگر؟ مواد دیگر؟ فرایند دیگر؟ قدرت بیشتر؟ مکان دیگر؟ روش دیگر؟[/FONT]​
[FONT=&quot]ترتیب مجدد[/FONT]​
[FONT=&quot]تعویض داخلی قطعات؟ الگویی دیگر؟ طرحی دیگر؟ تغییر برنامه ی زمانی؟[/FONT]​
[FONT=&quot]معکوس کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]جا به جایی مثبت و منفی؟ بر عکس چطور؟ وارونه اش کنیم؟[/FONT]​
[FONT=&quot]ترکیب کردن[/FONT]​
[FONT=&quot]ایده ها را ترکیب کنیم؟ اهداف را ترکیب کنیم؟ خواسته هایمان را ترکیب کنیم؟[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]روش اجرا چگونه است؟
[/FONT]
[FONT=&quot]1) محصول یا فرایندی که می خواهید اصلاح شود را مشخص کنید.
2) هریک از فعل های چک لیست را در مورد محصول مورد نظر به کار بگیرید و بهکمک سوال های مطرح شده برای هر فعل، تغییراتی را در مورد محصول خودپیشنهاد بدهید.
3) مطمئن شوید که تا حد ممکن تمامی سوال های جزئی را پاسخ داده اید.
4) تغیرات پیشنهادی خود را مرور کنید تا ببینید کدام یک از پاسخ ها، راه حل شما راتأمین می کند.[/FONT][FONT=&quot]* در صورتی که به صورت تیمی به سوال ها پاسخ داده اید، وجه اشتراکپاسخ های خود را برای رسیدن به ایده های جدید مدنظر قرار دهید.[/FONT]​
 
بالا