پرویزمشکاتیان

!austenite

کاربر حرفه ای
پرویزمشکاتیان متولد1334هجری شمسی در نیشابور
استاد سنتوروهمچنین سه تار
فعالیت هنری وی از سال 1356تا 1388میباشدوبا هنرمندان مطرحی از جمله محمدرضا شجریان وشهرام ناظری وهمچنین علیرضا افتخاری همکاری کرده است او همچنین همسر افسانه شجریان دختر محمدرضا شجریان بودکه متاسفانه درسال 1388درگذشت
او در زادگاهش نیشابور درآرامگاه عطار به خاک سپرده شد
روحش شاد
 
بالا