وظايف مهندسي بهره برداري از منابع نفت و گاز

فاطمه یاس

عضو جدید
کاربر ممتاز
مهندسي بهره برداري با در نظر گرفتن ديدگاه فني كه دارد و نوع كاري كه با آن مرتبط است لااقل مي بايست مختصري از وظايف بعضي بخش هاي مربوطه ديگر يك كمپاني نفتي را بداند ، و در اين صورت است كه با نظر صائب تري مسائل مربوط به قسمت خود را حل نموده و بازدهي كارش چندين برابر خواهد بود .

به طور مثال يك مهندس بهره برداري خوب بايد اطلاعاتي راجع به مخزن نفتي و بعضي محاسبات مربوط به آنها را بداند و يا اينكه قابليت طراحي لوله ها وظروف مختلف را تا آن حدي كه در تصميم گيري هايش لازم دارد ، داشته باشد . و به طور قطع از نحوه عمليات بهره برداري و طرز كار وسايل مورد احتياج بدين منظور اعم از ابزار دقيق ، پمپها ، توربينها ، شيرهاي مختلف و غيره ، بايستي سررشته كافي داشته باشد . در رابطه با وظايف مهندسي بهره برداري مسئله بسيار مهمي كه بد نيست بدان اشاره شود اينست كه اقدام به هر كار بايستي پس از جمع آوري تمامي اطلاعات لازم و تجزيه و تحليل آنها در حداقل وقت و كمترين خرج با حداكثر بازدهي صورت پذيرد . فاكتور قابل اهميت در عمل كرد يك مهندس بهره برداري در نظر گرفتن ايمني كار است كه مسلماً و مستقيماً به نوع كار بستگي دارد . بديهي است قسمتي از وظايف مهندسي بهره برداري جنبه نظارت بر عملكرد بعضي از گروههاي ديگر دارد .
عمليات مربوط به چاه كه شامل وظايف ذيل مي شود .

(Well Perfor.) Jobs on well

لايه آزمائي چاه با ساق مته (Drill stem test)
به جريان انداختن چاه . اين عمل به طريق مختلف صورت مي گيرد . (Bring in)
تميزكردن چاه ، كه اين بدانمعني است كه مواد زائد توليدي همراه گاز و نفت خروجي از چاه به حداقل ممكن و لازم رسانده شود . (Cleaning up)
مشبك كردن لايه توليدي چاه (Perforation) كه خود برنامه ريزي خاصي دارد .
اندازه گيري فشار داخلي و سرچاه چه زماني كه چاه در جريان است و چه وقتي كه بسته مي باشد . Bottom hole & surface pressure survey
جمع آوري نمودارهاي مختلف از وضع داخلي چاه به منظور بررسي موقعيت لايه توليدي آن . در اين حالت نمودارهاي متفاوت با ابزار مختلف تهيه مي گردند . Logging
مسدودكردن‌لايه‌توليدي‌ به‌ طورموقت‌ و يا دائم‌ به‌ منظور انجام‌ برنامه‌هاي‌طرح‌ ريزي‌ شده‌ به‌ خصوص‌ plug setting
اندازه‌گيري‌عمق‌نهائي‌چاه‌درهر مرحله توليدي و از بين بردن موانع به وجود آمده در مسير لوله توليدي چاه Check and remove obstruction
اسيدزدن به سنگ مخزن ، به منظورهاي مختلف و همچنين ايجاد شكاف و تركهاي مصنوعي در لايه توليدي براي بالا بردن قدرت توليد چاه . Acidization & fracturing
بررسي قابليت نفوذپذيري لايه توليدي چاه . Injectivity test
كشتن چاه كه در حقيقت به صفررساندن (منظور صفر مطلق نيست) فشار سرچاه مي باشد اين عمل به‌علل‌مختلف وبه منظور انجام هدف هاي متفاوت صورت مي پذيرد . Well Killing
نمونه برداري از سيال توليد شده از چاه كه ممكن است از سرچاه و يا از داخل چاه جمع آوري شود بدين ترتيب به كمك اين نمونه ها در آزمايشگاه بسياري از مجهولات راجع به سيال مزبور روشن خواهد شد . Bottom hole and surface sampling
بررسي وضع لوله هاي داخلي چاه از نظر فرسودگي و اندازه گيري قطر داخلي آن در موارد لازم ، كه توسط وسايل مخصوصي انجام مي گيرد . Caliper survey
آزمايش كامل چاه همراه با نمودار برداري و به كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي . Well Testing
مواظبت از لوله هاي داخلي چاه و همچنين وسايل سرچاه از لحاظ خورندگي و فرسودگي سريع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذكور . Inhibition
به طور كلي شناخت وسايل و طرز عملكرد تمامي ابزار موجود سرچاه و به خصوص شيرهاي ايمني سرچاه و داخل چاه X – mas tree (Well head facilities)
مشخص كردن سطح تماس گازونفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتي
وظايف مربوط به انجام كارهاي محوله در واحد بهره برداري و در مسير جريان نفت و يا گاز از چاه به قرار زير است : Production facilities
شناخت كامل دستگاهها و وسايل و ابزار دقيق موجود در يك واحد بهره برداري و همچنين نحوه عملكرد هر يك به طور نسبي اعم از پمپها ، توربينها ، كمپرسورها ، تفكيك كننده ها ، ابزار دقيق ، شيرها و غيره
اندازه گيري ظرفيت تفكيك كننده ها Separator capacity
محاسبه ظرفيت و همچنين اندازه گيري نسبت گاز به نفت توليدي چاه Capacity & GOR test
بررسي‌وسايل‌موجوددرمسيرتوليدچاه‌وبرطرف‌كردن‌ موانع به منظور بازدهي بهتر چاه . De – bottlenecking
آزمايش از پمپها و كمپرسورها به منظور دريافت قدرت و ظرفيت آنها .
Pump and Prim Mover Performance
شناخت كارخانه هاي نمك زدائي و نحوه استفاده از آنها Desalting Plants
وظايف‌ فني‌ كه‌ مربوط‌ به‌ طراحي‌ وسايل‌ وانجام‌ محاسبات‌ لازم‌ روي‌ اطلاعات‌ جمع‌ آوري‌ شده‌ ازچاه‌ واحد بهره‌برداري‌ است .
محاسبات مربوط به مقدار نفت وياگاز و ميزان جريان آنها در لوله ها و ظروف متفاوت .
Oil & Gas Measurments
طراحي ومحاسبه اندازه كاهنده جريان سيالات . Orifice Siza Calculations
طرح ريزي و محاسبات مربوط به اسيدزدن و يا ايجاد شكاف مصنوعي در سنگ مخزن .
Acid Stimulation and fracture job desing
فن محاسبه و بررسي افزايش و يا افت فشار مخزن در اثر بستن و يا توليد از چاه به منظور مطالعه وضع آن و طرح اقدام لازم . Pressure Build up and Draw Down Analysis
محاسبات مربوط به جريان و روان بودن سيالات مختلف در حالتهاي يك فازودوفاز
One and Two Phase Flow Calculations
طراحي و طرز استفاده ار لوله ها اعم از اينكه هر نوع سيالي در آنها روان باشد .
Process and Mechanical Design of Pipes
طراحي واحد بهره برداري و چند راهه ها و مجموعه انشعابات در مصارف مربوطه .
Design of Production Units and Manifolds .
انتخاب صحيح طرز جريان سيالات
Selection of Proper Oil and Gas (One & Two Phase) Flow Profile .
طرح و انتخاب مناسب انواع شيرهاSelection & Design of all Valves
مطالعات مربوط به پمپها . محل احتياج آنها و محاسبه ظرفيت آنها .
Pump Requirement study and Configurations .
مطالعه در رفع نواقص و بررسي بازدهي وسايل لازم براي بهره برداي
De - Bottle Necking of Production Facilities
محاسبات مربوط به انواع طرق بهره برداري از چاهها نظير گازراني و يا راه اندازي به وسيله گازوغيره .
Calculations of Gas Lift , Gas Kick - off etc .
برنامه ريزي و انتخاب مواد زنگ زدائي كننده . Programming and Selection of Corrosion Inhibitors
برنامه ريزي و محاسبات مربوط به آزمايش اوليه چاههاي اكتشافي با كمك تفكيك كننده سيار سرچاهي Initial well testing on exploration gas and oil wells with the use of portable separator
بررسي ها و محاسبات روي نمودارهاي مختلف تهيه شده از چاهها .
Logging (production , T.D.T,Y – ray , etc .)
مطالعه بر روي پيشرفت مخروطي سيالات مخزن نفتي و انتخاب بهترين دبي توليدي براي چاه .
Coning theory and safe production rate calculations
پيش بيني دبي توليدي چاهها در سالهاي آينده .Long range potential forcast
رسم فني Technical drawing
كاربرد ماشين هاي محاسبه الكترونيكي Computer applications
جريانهاي يك فاز و دو فاز در حركتهاي عمودي و افقي
One and two phase calculations , vertical and horizental
كاربرد مدلهاي مربوط به وسايل بهره برداري Production facilities model
مدلهاي مربوط به فشار كاهي Flash calculations
محاسبات مربوط به دستگاههاي اندازه گيري و كاهنده هاي دبي گاز و نفت
Choke and meter calculations for gas and crude .
تئوريهاي مقدماتي روي مدلهاي مختلف مخازن زيرزميني
Fundamentals of reservoir simulation models .
گزارش نويسي فني Technical reports
به طور كلي يك مهندس بهره برداري پس از اتمام و به نتيجه رساندن يك برنامه مي بايست اعمال انجام شده و نتايج حاصله را بنحوي كه مورد استفاده ساير بخش هاي مربوطه باشد ، گزارش كند . بديهي است اين گزارش در مرحله نخست مشخص كننده هدف و علت انجام آن پروژه خواهد بود . سپس حاوي كليه اطلاعات موجود وجمع آوري شده مي بايست . محاسبات انجام شده تا حد لازم در آن گنجانيده شده است . و در آخر حاصل نتايج و احياناً پيشنهادات و دستور كار نيز ذكر گرديده است . علاوه بر گزارش مربوط به هر كار ، شمه اي از وظايف گزارش نويسي مهندسي بهره برداري به قرار زير است :
گزارش مربوط به احتياج وسايل مورد لزوم در بهره برداري كه هر سه ماه يكبار تهيه مي گردد .
Quarterly advice for flowline and material requirements
درخواست كشيدن لوله ها و تعبيه وسايل مربوطه
Request for construction of flow lines .
تهيه فرم مخصوص درخواست وسايل مورد احتياج براي يك پروژه بخصوص .
R , statement of requirements .
درخواست تعمير چاهها Workover request
تهيه گزارش ماهيانه Monthly report

 
بالا