نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان

Ashkan-kamrani

عضو جدید
نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
_برگزار کننده دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی
_ 3 اردیبهشت 1396
_ کارگاه تخصصی توسط پروفسور سایمون بل
_ ارسال مقاله 15 دی 1395 و 30 اسفند 1395
_ www.confuakb.ir
_ 2017@confuakb.ir
_ https://************/confuakb
نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
poster.jpg
 
بالا