منابع درسی مدیریت فناوری اطلاعات فراگیر پیام نور

iroonikids

عضو جدید
کسی این منابع ارشد فراگیر پیام نور داره مدیریت فناوری اطلاعات باز مهندسي فرآيندهاي كسب و كار
Workflow modeling , tools for process
improvement and application
development, second Edition by Alec ,
2009
Artech house
publications
-----------------
تحليل آماري
احمدي / نصيري / صالحي دانشگاه پيام نور
----
منطق فازي و هوش مصنوعي
Artifical Intelligence , A Modern
Approach , Third Edition , 2010
Stuart Russell , peter
Norvig
Fuzzy logic for business, Finance , and
Management , 2
nd Edition , 2007
George Bojadziev
-----
فناوري اطلاعات در مديريت
جلد سوم
دانشگاه پيام نور -- - افرايم و همكاران
فناوري اطلاعات در مديريت جلد سوم مترجم: رياحي و همكاران
 
بالا