مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
[h=1][/h]
فصلنامه حقوق
مقاله 6، دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-111 اصل مقاله (289 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1مرتضی شهبازی نیا* ؛ 2محمد عیسایی تفرشی؛ 3حسین علمی
1استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
2استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
3دکتری حقوق خصوصی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

Mr. Lawyer

دستیار مدیر کل در تالار حقوق
کاربر ممتاز
فصلنامه حقوق
مقاله 6، دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-111 اصل مقاله (289 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1مرتضی شهبازی نیا* ؛ 2محمد عیسایی تفرشی؛ 3حسین علمی
1استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
2استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
3دکتری حقوق خصوصی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
مرسی داداش
 
بالا