معرفی هورمونهای گیاهی

kharati

عضو جدیدName , Biosynthetic pathway, Synthesis location, Basic physiologicalactivity1- Auxin fromtryptophan or indol leaf primordia, young leaves, and developing fruits inductionof longation growth; differentiation of phloem elements; apical dominance;tropisms;initiation of root formation; etc.2- Cytokinins biochemicalmodification of adenine root tips, young leaves, and developing seeds controlof cell division; bud development; development of the leaf blade; senescenceretardation;3- Gibberellins from glyceraldehydes-3-phosphate young shoot tissues anddeveloping seeds stem elongation; initiation of seed germination4- Ethylenefrom methionine stressed tissues and maturing fruits senescence induction;initiation of defensive responses5- ABA fromcarotenoides roots and expanded leaves control of the stomatal apparatusfunction; growth inhibition; seed dormancy6- Polyamines bydecarboxylation of arginine or ornithine various tissues regulation of growthand development at micromolar concentrations7- Brassinosteroids from mevalonic acid various tissues control of division, growthby elongation, differentiation of the vascular system8- Jasmonides (oxilipins) from polyunsaturated fatty acids various tissues development ofdefensive responses9- Salicylatesfrom phenylalanine various tissues induction of the complex of defensiveresponses during pathogenesis10- Signal peptides from amino acids various tissues initiation of defensiveresponses; identification of self-imcompatibilit

 

kharati

عضو جدید
جاسمونیک اسید: در نمو بافتهای مختلف و همچنین در پاسخهای دفاعی گیاهان نسبت به عوامل بیماری زا دخالت دارد.
سالیسیلیک اسید: باعث بروز پاسخ دفاع سیستمی در برابر پاتوژنها می شود.
پلی آمینها: تنظیم رشد ونمو بافتها می شود.
برازینواسترویدها: باعث رشد وتمایز سیستم آوندی می شود.
سیگنال پپتیدها: آغازگر پاسخ دفاعی بسیاری از بافتها می باشد.
منبع: phytohormone in algae, E. R. Tarakhovskaya, Yu. I. Maslov, and M. F. Shishova. Russian Journal of Plant Physiology, 2007, Vol. 54, No. 2, pp. 163–170
 

Similar threads

بالا