معرفی برخی از عقود بانکداری بدون ربا

ghazal1991

مدیر تالار مدیریت
مدیر تالار
برخی از عقود بانکداری بدون ربا عبارت اند از:
1- قرض الحسنه: یکی از عقود بانکداری بدون رباست و قراردادی است که طی آن وام گیرنده ، مبلغی را از بانک جهت امور تولیدی و خدماتی دریافت مینماید ، ویژگی بارز این قرارداد بدون بهره بودن آن است. بدیهی است در این قراردادها ، هزینه ها و کامزد بانک از وام گیرنده اخذ می شود.

2- مضاربه: قراردادی است که در آن ، بانک مسئول تامین نقدینگی و قرد وام گیرنده (عامل ) با استفاده از این نقدینگی ( پول) اقدام به تجارت در قالب صادرات یا سایر فعالیت های بازرگانی ( واردات جایز نیست) نموه و هر دو طرف قرارداد در سود حاصل شریک هستند ، معمولا زمان این قرارداد کوتاه مدت است.

3- مشارکت مدنی: به مفهوم مشارکت بانکها با شخص ثالث ( فرد / شرکت) که تامین سرمایه بر عهده هر دو طرف است و فعالیت در زمینه های تولیدی و بازرگانی مدت آن بین 1 تا 3 سال و سود به نسبت سرمایه تقسیم میگردد. اگر قرارداد مشارکت بین بانک و یک شخص حقوقی باشد ( مانند یک شرکت سهامی ) قرارداد مشارکت حقوقی می باشد.

4- سرمایه گذاری مستقیم: شامل سرمایه گذاری بدون واسطه یک بانک در یک طرح تولیدی یا خدماتی و بدون مشارکت دیگران است.

5- فروش اقساطی: قراردادی است که طی آن یک دارایی به صورت قسطی به غیر یا به مردم واگذار شود، این قرارداد در بازرگانی صحیح نیست و فقط درخصوص دارایی های منقول و غیر منقول استفاده میشود.

6- اجاره به شرط تملیک: این قرارداد همانند فروش اقساطی است با این تفاوت که وام گیرنده در پایان دوره و پس از پرداخت کلیه اقساط مالک دارایی میباشد.
 
بالا