مستمری از کار افتادگی و غرامت نقص عضو

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
مبنای تعیین میزان مشتمری از کار افتادگی؛ میزان مزد و حقوقی است که در لیست های پرداخت حق بیمه درج شده است. بنابراین بیمه شدگان باید در مورد درج مزد واقعی خود در لیست های حق بیمه و اظهار آن به بازرسان تامین اجتماعی دقت لازم را داشته باشند. در صورتی که وقوع حادثه ای که منجر به از کار افتادگی بیمه شده گردیده است؛ ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و مقررات بهداشتی؛ از سوی کار فرما یا نمایندگان وی مانند سرپرستان کارگاه باشد و یا در صورتی که کار واگذار شده به بیمه شده؛ متناسب با قابلیت ها و استعدادهای جسمانی وی نباشد و همین امر موجب از کار افتادگی کارگر شده باشد؛ کارفرما مسئول پرداخت مستمری بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر؛ قطع میشود.مستمری بگیران از کار افتاده؛ همانند سایر بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ؛ کماکان از خدمات درمانی این سازمان برخوردار میباشند و از سوی سازمان به آنان عیدی و کالا برگ و نظایر آن پرداخت خواهد شد.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads
بالا