ما در تورات به بني اسرائيل خبر داديم که قطعاً دو بار در زمين فساد مي کنيد

"The moon"

عضو جدید
کاربر ممتاز
سوره اسراء10-4
ما در تورات به بني اسرائيل خبر داديم که قطعاً دو بار در زمين فساد مي کنيد و [در برابر طاعت خدا] به سرکشي و طغيان [و نسبت به مردم به برتري جويي و ستمي] بزرگ دچار مي شويد.

پس هنگامي که [زمان ظهور] وعده [عذاب و انتقام ما به کيفر] نخستين فسادانگيزي و طغيان شما فرا رسد، بندگان سخت پيکار ونيرومند خود را بر ضد شما برانگيزيم، آنان [براي کشتن، اسير کردن و ربودن ثروت و اموالتان] لابه لاي خانه ها را [به طور کامل و با دقت] جستجو مي کنند؛ و يقيناً اين وعده اي انجام شدني است.
سپس پيروزي بر آنان را به شما باز مي گردانيم و شما را به وسيله اموال و فرزندان تقويت مي کنيم، و نفرات [رزمي] شما را بيشتر مي گردانيم.

اگر نيکي کنيد به خود نيکي کرده ايد، و اگر بدي کنيد به خود بدي کرده ايد. پس هنگامي که [زمان ظهور] وعده دوم [براي عذاب و انتقام] فرا رسد، [پيکارگراني بسيار سخت گير بر ضد شما برمي انگيزيم] تا شما را [با دچار کردن به مصايب سنگين و گزند و آسيب فراوان] غصه دار و اندوهگين کنند و به مسجد [الاقصي] درآيند، آن گونه که بار اول درآمدند تا هر که و هر چه را دست يابند، به شدت در هم کوبند و نابود کنند.

اميد است که پروردگارتان [در صورتي که توبه کنيد] به شما رحم کند و اگر به طغيان و فساد برگرديد، ما هم [به کيفر شديد و عذاب سخت] بازگرديم، و دوزخ را براي کافران، زنداني تنگ قرار داديم.
بي ترديد اين قرآن به استوارترين آيين هدايت مي کند، و به مؤمناني که کارهاي شايسته انجام مي دهند، مژده مي دهد که براي آنان پاداشي بزرگ است.

و براي آنان که به قيامت ايمان نمي آورند، عذابي دردناک آماده کرده ايم.

(جهت اطلاعات بیشتر در مورد این دو بار فساد و نابودی ، میتوانید به تفاسیر مراجعه کنید)
 
بالا