كي گفته يادگيري انگليس آسونه؟؟؟؟؟!!!!!!!!

mehdi_petro

عضو جدید
کاربر ممتاز
سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه می کنند .کدام جادوگر به کدام نگاه می کند ؟
.
.
.
.
.
حالا به انگلیسی ترجمه کنید ...
Three witches watch three Swatch watches​
!!! which witch watch which swatch watch​
 

eb@d

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه می کنند .کدام جادوگر به کدام نگاه می کند ؟
.
.
.
.
.
حالا به انگلیسی ترجمه کنید ...
خیلی هم راحته
Three witches watch three Swatch watches​

!!! which witch watch which swatch watch​
خیلی هم راحته


Tuesday witch Swatch watch three hours. Which Witch is Which look؟
 

Similar threads

بالا