كلمات پرسشي در گرامر زبان اسپانيايي

rad0701

عضو جدید

كلمات پرسشي در زبان اسپانيايي بصورت زير هستند:
Por Qué : چرا؟
Cuándo : كي؟ , چه موقع؟
Cuánto/a : چقدر؟
Qué : چي؟
Cómo : چگونه؟ , چطور؟
Dónde : كجا؟
Por Dónde : از كجا؟
De Dónde : اهل كجا؟
Cuánto Cuesta : چند قيمت؟
Quién : چه كسي؟

Quiénes : چه كساني؟
Para Qué : براي چه؟
Para Quién : براي چه كسي؟
Cuál : كدام؟
cuántos/as : چند تا؟

در زير هر يك را با ذكر مثالي براي شما تشريح مي كنم:
----------------------------------------------------------------------------


چرا با من اينطور رفتار ميكني؟ : por qué me tratas así
قطار چه موقع مي رسد؟ : cuándo llega el tren
چقدر پول لازم داري؟ : cuánto dinero necesitas
"معلم" در زبان انگليسي چگونه نوشته مي شود؟
cómo se escribe "teacher" en español

خوليو كجاست؟ در زبان اسپانيايي : dónde está julio
خوليو از كجا وارد اتاق شد؟ : por dónde entró julio a cuarto
شما اهل كجا هستيد؟ : de dónde es usted
اين كتاب چند قيمت است؟ : cuánto cuesta este libro
چه كسي در اتاق است؟ : quién hay en la habitación
با چه كساني به ساحل رفتي؟ : con quiénes fuiste a la playa
جارو رو براي چي نياز داري؟ : para qué necesitas la escoba
اين صندلي براي چه كسي(كي) است؟ : para quién es esta silla 7
كدام ماشين مال توئه؟ : cuál coche es tuyo
چند نفر اينجا هستند؟ ? cuántas personas están aquí
 
بالا