فصلنامه پژوهش هاي صنايع غذايي (Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
تاثير لاكتوباسيلوس پلانتاروم و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم بر الگوي پروتئوليز پنير سفيد ايراني فراپالايش


نويسنده(گان):
شهين زمردي، اصغر خسروشاهي اصل، نفيسه موسوي ملكي،

چکيده:
در اين تحقيق، تاثير لاكتوباسيلوس پلانتاروم(ATCC 8014) و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم (ATCC 29521) به عنوان دو باكتري پروبيوتيك بر شدت پروتئوليز در طول رسيدن پنير سفيد ايراني فراپالايش به مدت 60 روز در دماي 8-10 درجه سانتي گراد بررسي گرديد. سه تيمار از نمونه هاي پنير در سه تكرار تهيه شد كه شامل: C (كنترل) حاوي فقط استارتر تجارتي، تيمارLP و BB به ترتيب حاوي لاكتوباسيلوس پلانتاروم و بيفيدوباكتريوم بيفيدوم همراه با استارتر تجارتي بودند. نتايج حاصل نشان داد كه لاكتوباسيلوس پلانتاروم بيشتر از بيفيدوباكتريوم بر مقدار ازت محلول در 6/4=pH و ازت محلول در تري كلرواستيك اسيد نمونه هاي پنير موثر بود. نتايج الكتروفوروگرام نيز حاكي است كه پروبيوتيك هاي افزوده شده در شكستن s1α كازئين در پنير سفيد ايراني به مقدار جزيي موثر بود. همچنين مقدار اسيدهاي آمينه تيروزين و تريپتوفان در پنيرهاي حاوي لاكتوباسيلوس پلانتاروم بطور معني داري (P <0.01) بيشتر از نمونه هاي ديگر بود.

کليدواژگان:
پروبيوتيك، پروتئوليز، پنير سفيد ايراني، فراپالايش
لینک :
http://www.mediafire.com/download/y7y5isqq2q9zwhy/5796-359861406-LIA.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

عنوان:
مدلسازي خشك كردن لايه نازك موز و بهينه سازي فرآيند توسط شبكه عصبي مصنوعي


نويسنده(گان):
فاطمه كريمي، جلال دهقان نيا، بابك قنبرزاده، شاهين رفيعي،

چکيده:
يكي از فرآيندهاي مهم به منظور نگهداري محصولات كشاورزيپس از برداشت، خشك كردن آن ها مي باشد. از آن جا كهمدت زمان و شرايط خشك كردن بر بازده اقتصادي و ميزان مصرف انرژي مورد نياز براي فرايندتاثير بسزائي دارد، لذا مدلسازي سينتيك خشك كردن مي تواند يك راه مناسب براي كنترل بهينه فرايندباشد.در اين تحقيق،خشك كردنلايهنازك موز در چهار دماي هواي 50، 60، 70 و 80 درجه سلسيوس، سه سطح سرعت هواي 5/0، 1 و 5/1 متر بر ثانيه و سه ضخامت 2، 4 و 6 ميلي متر انجام شد. نتايج نشان داد كه مدل پيج و پيج اصلاح شده، بهترين مطابقترابا داده هايآزمايشيدارند. اين مدلها دارايR2بيشتر وRMSE وχ 2كمتربودند. از شبكه عصبي مصنوعي نيز براي شبيه سازي ورقه هاي خشك شده موز استفاده شد. نتايج نشان داد كه داده هاي آزمايشگاهي بخوبي مي توانند توسط شبكه برازششوند (ضريب همبستگي: 9984/0).

کليدواژگان:
خشك كردن لايه نازك، شبكه عصبي مصنوعي، مدلسازي، موز
لینک :
http://www.mediafire.com/download/zlfzl9kp02lql4j/5796-370540480-96X.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
فصلنامه پژوهش هاي صنايع غذايي

Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC)

ISSN 2008-515 X

فصلنامه علوم و صنايع غذايي داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال بيست و دوم، شماره 4، 1391


عنوان:
تاثير غلظت نمك طعام بر خواص عملكردي گلوتن طبيعي و استيله شده

لینک :
http://www.mediafire.com/download/rrwm59awrfk3tj9/5796-398415845-7YD.pdf
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ويژگي كلسترول كاهي لاكنوباسيلوس رئوتري و ميزبان زنده ماني آن در شرايط شبيه سازي شده دستگاه گوارش و ماست

ويژگي كلسترول كاهي لاكنوباسيلوس رئوتري و ميزبان زنده ماني آن در شرايط شبيه سازي شده دستگاه گوارش و ماست

ويژگي كلسترول كاهي لاكنوباسيلوس رئوتري و ميزبان زنده ماني آن در شرايط شبيه سازي شده دستگاه گوارش و ماست

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
اثر رطوبت سرعت دوراني و مدت زمان بارگذاري بر قابليت شكست دانه برنج با كمك دستگاه آزمون گريز از مركز بهينه سازي شده

اثر رطوبت سرعت دوراني و مدت زمان بارگذاري بر قابليت شكست دانه برنج با كمك دستگاه آزمون گريز از مركز بهينه سازي شده

اثر رطوبت سرعت دوراني و مدت زمان بارگذاري بر قابليت شكست دانه برنج با كمك دستگاه آزمون گريز از مركز بهينه سازي شده

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ويژگي هاي رئولوژيكي حسي و آب اندازي نمونه هاي ماست تهيه شده با آغازگر توليد كننده اگزوپلي ساكاريد YF-L811

ويژگي هاي رئولوژيكي حسي و آب اندازي نمونه هاي ماست تهيه شده با آغازگر توليد كننده اگزوپلي ساكاريد YF-L811

ويژگي هاي رئولوژيكي حسي و آب اندازي نمونه هاي ماست تهيه شده با آغازگر توليد كننده اگزوپلي ساكاريد YF-L811

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
ن دانلود تحقيقات و سمينارها در زمينه صنايع غذائي صنایع غذایی 21

Similar threads

بالا